Now showing items 480-499 of 666

  • Raamatupidaja vastutus 

   Jurjev, Deili (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö on aktuaalne, sest raamatupidaja vastutuse küsimust reguleeritakse läbi mitmete õigusaktide ning see toob kaasa erisusi ja segadust nii raamatupidamiskohustuslaste kui ka raamatupidajate seas. Probleem seisneb selles, ...
  • Raamatupidamisarvestuse lihtsustamine 

   Kukk, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida raamatupidamisarvestuse lihtsustamist. Lõputöö koosneb kahest peatükist, mis omakorda on jaotatud kaheks alapeatükiks. Uurimismeetoditena kasutatakse kvalitatiivset ja kvantitatiivset ...
  • Raamatupidamise bilanss – finantsseisundi analüüsi allikas (AS Eesti Energia näitel) 

   Drab, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: • vaadelda bilansi olemust, kui finantsaruandluse vormi; • bilansi alusel analüüsida AS Eesti Energia finantsolukorda, kasutades selleks finantsanalüüsi traditsioonilisi meetodeid – vertikaal-, ...
  • Raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldamise vastavus arusaadavuse printsiibile 

   Lõhmus, Stella-Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Viimased muudatused raamatupidamise seadusesse tulenesid direktiivist 2014/95/EL, mille alusel pidid kõik EL liikmesriigid võtma kasutusele alates 01.jaanuar 2017 direktiivis sätestatu, mis teebki lõputöö aktuaalseks. Probleem ...
  • Raamatupidamise sise-eeskirjade olulisus 

   Kukk, Imre (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida raamatupidamise sise-eeskirjade olulisust. Lõputöö koosneb kahest peatükist, mis jagunevad kaheks alapeatükiks. Lõputöö on teoreetiline uurimus, kus kasutatakse püstitatud ülesannete ...
  • Raamatupidamisprogrammide ja tarkvaraarendajate valmidus e-arvete edastamise võimaldamiseks 

   Nugis, Crystal (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Üha enam riike ja ettevõtjaid soosivad e-arvete kasutamist, kuna see parandab raamatupidamise tõhusust ja aitab vähendada keskkonnajalajälge. Seetõttu on ka raamatupidamisprogrammide võimekus e-arvete edastamiseks ...
  • Raamatupidamisprogrammidest saadav informatsioon 

   Prigoda, Ksenia (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö on aktuaalne sest, et riik on huvitatud sellest, et esitatud majandusaasta aruanded oleksid korrektselt vormistatud ning andmete sisu oleks seadusega kooskõlas ning vastaks raamatupidamiskohustuslase reaalsele ...
  • Raamatupidamisteenuse pakkujate vahetamise põhjused V.Finantser OÜ näitel 

   Hansman, Marion (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada raamatupidamisteenuse pakkujate vahetamise põhjused ettevõtte V.Finantser OÜ näitel. Eesmärgi täitmiseks analüüsiti teemakohaseid teadusallikaid raamatupidamisarvestusest, ...
  • Radioaktiivse kauba veo ohud ja võimalused Eesti piiril 

   Eero, Joonas (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö on aktuaalne, kuna Eestil lasub Euroopa Liidu ääreriigina suurem vastutus Euroopa Liitu siseneva kauba kontrollis. Lisaks on Siseministeeriumi arengukavaga „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020“ määratud Maksu- ...
  • Radioaktiivsete kaupade tollikontrolli probleemid 

   Kuzina, Irina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö uurimisprobleemiks on asjaolu, et tolliametnike töö ja erinevate ametkondade vaheline koostöö kiirgusallika avastamisel piiril ei ole üheselt reguleeritud ning seetõttu võib kannatada MTA poolt läbiviidava ...
  • Raha laenutehingud väljaspool pangasüsteemi Eestis 

   Badõkova, Darja (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema on aktuaalne kuna 2014 aasta novembris kiideti Riigikogus heaks eelnõu, mis kohustab kiirlaenufirmasid finantsinspektsioonist taotlema tegevusluba. Teema on uudne kuna töö koostajale teadaolevalt teostatakse esmakordne ...
  • Rahapesu tõkestamine teatamiskohustusega subjektide tegutsemise tulemusena (Eesti Vabariigi 

   Lindeberg, Stina (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Uurimistöö eesmärk on selgitada, kas RTRTS- ist tulenevad teatamiskohustusega subjektid on seadusega kursis; kas ettevõtted peavad rahapesu kui kuriteo liigi olemasolu Eestis võimalikuks; kas teatamiskohustusega subjektid ...
  • Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete rakendamine pangandussektori näitel 

   Alaküla, Artur (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Uurimisprobleem seisneb rahapesu riskimaandamise hooletuses Eesti pangandussektoris vaatamata kohaliku seaduse kooskõlale rahvusvahelise õigusega, mis soodustab Eesti pankade kasutamist rahapesu kanalitena. Kriminaalse ...
  • Rahapesu tõkestamise nõuetest tuleneva hoolsuskohustuse täitmine Eestis raamatupidamisettevõtjate näitel 

   Lõhmus, Angela (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada hoolsuskohustuse täitmise viisid Eestis rahapesu tõkestamise nõuetest tulenevalt raamatupidamisettevõtjate näitel. See tähendab, mis võimalusi on hoolsuskohustust täita ning milliste ...
  • Raharingluse kajastus Eesti maksuvõlglaste majandusaasta aruannetes 

   Hansar, Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada Eesti maksuvõlglaste raharingluse kajastus majandusaasta aruannetes. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade juriidilise isiku likviidsemast varast ja raamatupidamiskohustuslase ...
  • Rahvusvahelise finantsaruandluse standardite olulisus Eesti majandusarvestuses 

   Novikova, Galina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö uurimisprobleem seisneb selles, et puudub võrdlus Eesti Raamatupidamise Hea Tava ja IFRS-i sobivusest Eesti raamatupidamiskohustuslaste majandusarvestuse kajastamisel. Lõputöö eesmärgiks on analüüsida rahvusvahelise ...
  • Rahvusvahelise miinimummaksu rakendamisega seotud võimalused Eesti ettevõtjatele 

   Märtin, Cätli (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja erinevad miinimummaksu rakendamise võimalused Eestis ja leida ettevõtjate seisukohalt kõige sobivam viis kehtestada miinimummaksu Eestis
  • Rakenduskõrghariduse õppurite töösuhted ja nende maksuteadlikkus 

   Aasmäe, Anete (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöö uurimisprobleem seisneb selles, et noored on vähem maksuteadlikumad võrreldes teiste vanusegruppidega ja sellest tuleneb ka noorte madal maksutahe. Uurimisküsimus on sõnastatud küsimusena, kui maksuteadlikud on ...
  • Raplamaa tarbijate eelistused ja käitumine pärast maitsestatud e-sigarettide ja e-vedelike müügikeeldu 

   Kahl, Keterin (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada Raplamaa tarbijate eelistused ja käitumine pärast maitsestatud e-sigarettide ning e-vedelike müügikeeldu. Töö tulemusena selgus, et suurem osa tarbijatest on teadlikud kehtivast ...
  • Ravimisõltlaste osalemine illegaalsel ravimiturul 

   Õuemets, Gerly (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Ravimisõltuvus on ühiskonnas levinud probleem, mis jääb tihtipeale märkamata. Ravimisõltlaste jaoks on ravimite kättesaamine hädavajalik ja tung teatud ravimit kätte saada viib neid tihti illegaalsele ravimiturule.. Lõputöö ...