Now showing items 421-440 of 666

  • Naaberriikide kütusehindade mõju kütuseaktsiisi laekumisele Eestis perioodil 2017-2021 

   Ernits, Kelly (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö uurimisprobleemiks on selgitada välja, kuidas mõjutavad Läti ja Venemaa kütusehinnad Eesti kütuseaktsiisi laekumist. Probleemi olemus seisneb selles, et kütusehindade erinevused naaberriikides soosivad piiriülest ...
  • Naiste motivatsioon tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjatena Eestis 

   Põder, Jaana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada naiste motivatsioon tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana
  • Narkootiliste ainete alaealiste poolt posti teel tellimise tõkestamine 

   Ausmaa, Sabina (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöö uurimisprobleem oli: milliseid meetmeid peaks Eestis rakendama alaealiste poolt narkootiliste ainete posti teel tellimise vähendamiseks? Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada võimalused alaealiste poolt ...
  • Narkootiliste ainete turu ülesehitus ja osalised Eestis 

   Sulaoja, Kristina Eliisa (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärgiks on Eesti narkootikumide turu peamiste tunnusjoonte väljaselgitamine alates 2006. aastast korrakaitseasutuste poolt avastatud juhtumite põhjal ning lahenduste väljapakkumine turu mõjutamiseks.
  • Narva noorte maksumoraal ja maksuteadlikkus 

   Lennuk, Edgar (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja Narva noorte teadmised maksunduse põhialustest ja maksualane kohusetundlikkus oma riigi suhtes (maksumoraal). Lõputöö eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised uurimisülesanded: 1. ...
  • Narva piiripunkti sünkroniseeritud kontrolli kogemuse rakendamise võimalused teistes Eesti piiripunktides 

   Saarma, Sten (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja Narva 1 piiripunktis sünkroniseeritud kontrollile üleminekuga kaasnenud probleemkohad ja nende põhjused. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ...
  • NATO liikmesriikide relvajõudude käibemaksutagastuse kord, probleemid ja lahendused 

   Pärmik, Heleri (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö on aktuaalne, sest 2016. aastal rakendati käibemaksuseaduse muudatus, mille raames muutus ka NATO liikmesriikide relvajõudude käibemaksutagastuse regulatsioon. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada NATO liikmesriikide ...
  • Näilik tehing tsiviilõiguses ja maksuõiguses 

   Loorits, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida, kas näiliku tehingu käsitlus maksuõiguses on piisav või oleks vajalik seda mingil moel täiendada. Hetkel ei ole näiliku tehingu mõiste maksuõiguses defineeritud ning seetõttu kasutatakse ...
  • Nikotiinipatjade legaliseerimise mõju illegaalsele huuletubaka turule 

   Eres, Eva (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Töö lõppeesmärgiks on välja selgitada huuletubaka illegaalse turu toimimise mehhanismid ja muutused selles peale nikotiinipatjade legaliseerimist Eestis. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. ...
  • Nikotiinipatjade mõju tubakatoodete tarbijate eelistustele 

   Viin, Nele Mai (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja seosed nikotiinipatjade turule tuleku ja tubakatoodete tarbijate eelistuste muutumiste vahel. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgnevad uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade ...
  • Noortele jagatavate toetuste läbipaistvus kohalikes omavalitsustes 

   Praats, Maris (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Käesoleva lõputöö eesmärk on hinnata noortele toetuste maksmise süsteemi läbipaistvust kohalikes omavalitsustes.
  • Nõudest loobumine kui erisoodustus 

   Kivistik, Imbi (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida millistel tingimustel nõudest loobumist saab käsitada töötajatele tehtava erisoodustusena. Töö käigus selgub, selleks, et nõudest loobumist oleks võimalik käsitleda erisoodustusena, peavad ...
  • Nõudest loobumise maksustamisregulatsioon ja võimalised potentsiaalse maksuriski vältimiseks 

   Vatter, Ille (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Kõne all oleva valdkonna peamiseks probleemiks on nõudest loobumise regulatsiooni nüansirohkus, mistõttu äriühingutel on keeruline võimalikku maksuriski üheselt ette näha. Tulenevalt hetkel valitsevast keerulisest ...
  • Nõuete loovutamise käibemaksuga maksustamine Euroopa Liidus 

   Filatov, Elen (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Probleem seisneb selles, et Eesti käibemaksuseadus ja Euroopa Kohtu praktika ei ole nõuete loovutamise käibemaksu käsitluse osas kooskõlas. Käibemaksuseaduse § 12 lõike 10 kohaselt on faktooringute maksustatavaks väärtuseks ...
  • OECD soovituste rakendamine ettevõtete maksukuulekuse parendamiseks Eestis 

   Johanson, Helise (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö on aktuaalne, kuna üha enam pööratakse tähelepanu sellele, kuidas maksude tasumine maksumaksjale mugavamaks ning vähem vastuoluliseks muuta. Samas luuakse uusi meetmeid ka maksukontrolli tõhusamaks muutmiseks, mis tihti ...
  • Ohtlike autovedude tollikontroll 

   Kirs, Steven (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk on koostada maksu- ja tolliametnikele ohtlike autoveoste kontrolli juhend. Eesmärgi saavutamiseks: 1. antakse ülevaade ohtlike veoste õiguslikust regulatsioonist, liikidest ja marsruutidest; 2. analüüsitakse ...
  • Omatarbe maksustamine Eestis 

   Sinijärv, Geily (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Omatarve on äriühingu mistahes vara töötaja poolt tasuta ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil kasutamine. Sellise tegevusega kaasneb nii tulumaksu, sotsiaalmaksu kui ka käibemaksu kohustus. Lõpptöös keskendutakse omatarbe ...
  • Online kassasüsteemide kasutamise võimalused Eesti toitlustusettevõtetes 

   Haritonova, Anna (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Probleem seisneb selles, et Maksu- ja Tolliametil puudub võimalus saada kassaaparaatidest ja kassasüsteemidest andmeid. Selle probleemi lahenduseks on muuta kohustuslikuks online kassasüsteemide kasutamine, mis lahendab ...
  • Onshop AS Sisustuskaubamaja suhtarvude ja maksevõime analüüs 

   Prussakova, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärk on ettevõtte Onshop AS bilansi ja kasumiaruanne põhjal: • analüüsida ettevõtte suhtarvud ja maksevõime; • pankroti prognoosimine Lõputöö koosneb kolmest osast, millest esimene on teoreetiline, kus autor ...
  • Otsese e-kaubanduse maksustamisega seotud probleemid ja võimalikud lahendused 

   Kalme, Janika (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade otsese e-kaubanduse toimimisest, uurida arvuti ja interneti kasutatavust ning potentsiaalset otsese e-kaubanduse turgu Eestis. Uurida, kuidas maksustada interneti teel tellitavast ja ...