Now showing items 435-454 of 666

  • OECD soovituste rakendamine ettevõtete maksukuulekuse parendamiseks Eestis 

   Johanson, Helise (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö on aktuaalne, kuna üha enam pööratakse tähelepanu sellele, kuidas maksude tasumine maksumaksjale mugavamaks ning vähem vastuoluliseks muuta. Samas luuakse uusi meetmeid ka maksukontrolli tõhusamaks muutmiseks, mis tihti ...
  • Ohtlike autovedude tollikontroll 

   Kirs, Steven (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk on koostada maksu- ja tolliametnikele ohtlike autoveoste kontrolli juhend. Eesmärgi saavutamiseks: 1. antakse ülevaade ohtlike veoste õiguslikust regulatsioonist, liikidest ja marsruutidest; 2. analüüsitakse ...
  • Omatarbe maksustamine Eestis 

   Sinijärv, Geily (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Omatarve on äriühingu mistahes vara töötaja poolt tasuta ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil kasutamine. Sellise tegevusega kaasneb nii tulumaksu, sotsiaalmaksu kui ka käibemaksu kohustus. Lõpptöös keskendutakse omatarbe ...
  • Online kassasüsteemide kasutamise võimalused Eesti toitlustusettevõtetes 

   Haritonova, Anna (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Probleem seisneb selles, et Maksu- ja Tolliametil puudub võimalus saada kassaaparaatidest ja kassasüsteemidest andmeid. Selle probleemi lahenduseks on muuta kohustuslikuks online kassasüsteemide kasutamine, mis lahendab ...
  • Onshop AS Sisustuskaubamaja suhtarvude ja maksevõime analüüs 

   Prussakova, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärk on ettevõtte Onshop AS bilansi ja kasumiaruanne põhjal: • analüüsida ettevõtte suhtarvud ja maksevõime; • pankroti prognoosimine Lõputöö koosneb kolmest osast, millest esimene on teoreetiline, kus autor ...
  • Otsese e-kaubanduse maksustamisega seotud probleemid ja võimalikud lahendused 

   Kalme, Janika (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade otsese e-kaubanduse toimimisest, uurida arvuti ja interneti kasutatavust ning potentsiaalset otsese e-kaubanduse turgu Eestis. Uurida, kuidas maksustada interneti teel tellitavast ja ...
  • Õiguslikud vahendid tolli liikuvuskontrollitalituse töö tulemuslikumaks muutmisel 

   Ivask, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Teema on aktuaalne, kuna Maksu- ja tolliameti 2013 – 2016 strateegias on välja toodud, et hetkel on suurendatud tähelepanu all salasigarettidega kauplevate isikute tabamine. Lõputöö eesmärk on analüüsida hetkel kehtivate ...
  • Paigaldatava või kokkupandava kauba käibemaksuga maksustamine Euroopa Liidus 

   Nestra, Chrislin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Probleem seisneb selles, et Euroopa Nõukogu direktiiv ei defineeri paigaldatava või kokkupandava kauba mõistet, mistõttu on liikmesriikides regulatsioon erinev. Lõputöö eesmärk on analüüsida paigaldatava või kokkupandava ...
  • Pakendi maksustamise probleemid Eestis 

   Jaansen, Janeli (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada pakendi maksustamise probleemid Eestis. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet, mis täideti kasutades nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset uurimismeetodit. Uuringu ...
  • Pankrotimenetluse probleemne kohtupraktika näitel 

   Kirjutaja, Keidy (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö uuritavaks probleemiks on asjaolu, et pankrotimenetluse toimumise ajal tekivad vaidlused menetlusosaliste vahel. See teeb pankrotimenetluse probleemseks, sest menetluse venitamine on tihtipeale seotud menetluspoolte ...
  • Pankrotiohu prognoosimise mudelite sobivus Eesti majutus- ja toitlustusettevõtete näitel 

   Notšovnaja, Victoria (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada pankroti prognoosimise mudelite täpsus pankrotistunud ja mittepankrotistunud Eesti majutus- ja toitlustusettevõtete näitel. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ...
  • Parfümeeriatoodete maksustamise tulud Eestis 

   Mühlberg, Mirell (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Rahva seas on üha populaarsemaks muutunud tervislik ja roheline eluviis, lisaks on riigi kulutuste suurenemise tõttu päevakorras täiendava maksutulu leidmine. Parfümeeriatoodete luksuskauba olemuse ja tervisele kahjuliku ...
  • Pärandvara maksustamise probleemid uue pärimisseaduse valguses 

   Kachurova, Yana (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, sest pärimisega seotud küsimused muutuvad üha rohkem populaarsetemaks, kuna 1.jaanuaril 2009. aastal jõustus Eestis uus pärimisseadus, mis tõi kaasa teatud muudatusi pärimise kohta. Töö eesmärk on ...
  • Pärimisega seotud rakenduslikke probleeme maksustamises Eesti kohtupraktika näitel 

   Kangur, Kristi (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöös püstitatud probleem seisneb selles, et välja selgitada, millised on peamised kitsaskohad pärimise teemal nii maksuhalduri kui ka pärijate jaoks. Ühtlasi ei ole pärandvara maksustamine piisavate õigusnormidega ...
  • Pensionisüsteemide tulemuslikkus Eesti ja Põhjamaade näitel 

   Mägi, Kerli-Getter (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Rahvastikuprognoosi kohaselt kasvab Eestis vanemaealise rahvastiku arv, samal ajal kui tööealiste inimeste hulk on vähenemas. Pensionisüsteem ei saa olla tulemuslik, kui töötavatelt isikutelt laekuvast maksutulust ei ...
  • Pereettevõtjate ettevõtlusaktiivsus Eestis 

   Kouru, Ekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Eestis suureneb ettevõtlusaktiivsus igal aastal, samuti hoogustub ettevõtjate ja pereettevõtjate arv. Pereettevõtlus hõlmab osa ettevõtluskultuurist ning annab panuse ettevõtlustegevusse. Euroopas pööratakse pereettevõtjatele ...
  • Peretoetuste eesmärgipärasus valitud riikide näitel 

   Karindi, Katri (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö annab ülevaate peretoetuste eesmärkidest, mille kohta on varasemalt tehtud uuringuid. Samuti tuuakse välja valitud riikide Belgia, Bulgaaria, Eesti ja Rootsi peretoetuste maksmise süsteemid. Võrreldakse riikide ...
  • Perioodilise automaksu administreerimise võimalused Eestis 

   Baranov, Maksim (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö aktuaalsus seisneb selles, et perioodilise automaksu administreerimis võimalusi ei ole Eestis piisavalt palju uuritud, kuigi on kavatsus kehtestada automaksu. Lõputöö eesmärk on välja töötada automaksu ...
  • Pettused töötasude maksmisel 

   Vippul, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on leida võimalikke lahendusi deklareerimata töötasude maksmise tõkestamiseks.
  • Piiratud maksukohustuslane käibemaksuseaduses 

   Laurson, Merli (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis tehakse lühiülevaade käibemaksu ajaloost Eestis, käibemaksu üldpõhimõtetest ning käibemaksukohustuslasena registreerimise üldistest alustest ning korrast. Teises ...