Now showing items 219-238 of 666

  • Jagamismajanduse regulatsiooni rakenduslikud probleemid transpordi valdkonna näitel 

   Sibul, Sten-Eric (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja jagamismajanduse regulatsiooni rakenduslikud probleemid transpordi valdkonna näitel. Töö eesmärgi saavutamiseks püsitati neli uurimisülesannet, mille lahendamiseks kasutati kvalitatiivset ...
  • Järelevalve pankrotis maksumaksja üle 

   Naur, Tiina (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö teema on järelevalve pankrotis maksumaksja üle. Töö määratleb pankrotis maksumaksja. Käsitletakse pankrotis maksumaksja üle järelevalve teostamist ja erilist tähelepanu on pööratud järelevalve osas pankrotihalduri ...
  • Järelkontrolli käigus avastatud klassifitseerimise vead (elektroonsete kaupade näitel) 

   Rainis, Unt (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Antud töö eesmärgiks on: • vaadelda deklareeritud HS jaotise XVI ja rubriigi 8525 kaupu; • analüüsida andmeid; • miks on firmad teinud elektroonsete kaupade klassifitseerimisel vigu. Lõputöö ülesehituses ja käsitletavate ...
  • Jootraha maksustamisega seotud probleemid Eestis 

   Kuus, Carel (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida jootraha maksustamisega seotud probleeme Eestis. Selleks püstitati alljärgnevad uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade jootraha olemusest. 2. Anda ülevaade jootraha maksustamise põhimõtetest. 3. ...
  • Jootraha tuluna deklareerimise võimalused Eestis toitlustusasutuste näitel 

   Reesna, Gerli (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Toitlustusasutustes jäetakse hea teeninduse eest sageli jootraha. Riigil jääb seetõttu saamata maksutulu, mis on riigi üheks peamiseks tuluallikaks. Jootraha jätmisel on tegemist rahaga, mida füüsilise isiku poolt ei ...
  • Jõu, erivahendi ning relvade kasutamise valmisolek Maksu- ja Tolliametis 

   Arutamm, Astrid (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärk on on välja selgitada vahetu sunni ning erivahendi, seal hulgas relva ning külm- ja gaasirelva, kasutamise vajadus ning sellest tulenevalt koolituste vajadus Maksu- ja Tolliameti relvakandjate hulgas. Lähtuvalt ...
  • Juhatuse liikme vastutuskohustusega seotud probleeme ettevõtte varjatud üleminekul 

   Dulder, Katrin (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö teema oli aktuaalne, sest Riigi eelarvestrateegias aastateks 2017-2020 ja Rahandusministeeriumi valitsemisala arengukavas aastateks 2016-2019 seatakse eesmärgiks võrdsustada ettevõtluskeskkonda ning hoida üldist ...
  • Juhatuse liikmete tasustamine, maksustamine ning sellega seonduvaid probleeme Eestis ja piiriüleselt 

   Bristol, Taavet (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Käesoleva töö teemaks on juhatuse liikmete tasustamise võimalused, erinevate tasude maksustamine ning sellega seotud probleemid Eestis ja piiriüleselt. Töös uuritavaks probleemiks on juhatuse liikme tasu ja juhatuse ...
  • Juhtimissüsteemi standardi ISO 45001 juurutamisprotsess DHL-i näitel 

   Pärtel, Marilin (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö teoreetilises osas andsin ülevaate auditeerimise vajalikkusest, juhtimissüsteemide eelistest ja ISO 45001 olulisusest. Empiirilises osas tutvustasin metoodikat, analüüsisin kohtvaatluse ja küsitluse leide, tõin ...
  • Juhtimisteenuse kasutamine seotud isikute vahelistes tehingutes 

   Kinko, Marje (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on lisaks siirdehindade mõiste avamisele selgitada ka siirdehindade maksustamist seoses juhtimisteenuse osutamisega. Analüüsida erialakirjanduses toodud teoreetilisi seisukohti ning tuua välja praktilisi ...
  • Juhtuse liikme vastutuse kohaldamisega seotud probleeme maksumenetluses 

   Randväli, Merilin (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema on aktuaalne, kuna raskel hooletusel ja tahtlusel on maksumenetluses märkimisväärne tähendus – nendest sõltub maksukorralduse seaduse järgi maksusumma määramise aegumistähtaeg. Kuna maksuhalduri ja maksumaksja jaoks ...
  • Kaasaaitamiskohustuse mittetäitmine enese mitte süüstamise õiguse alusel ühe maksukontrolli 

   Ugur, Janek (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: • Uurida maksukontrolli näidet; • vastata maksukontrolli näite põhiküsimusele, kas enese mitte süüstamise privileegi kasutamine on absoluutne ja kas see õigustab alati kaasaaitamiskohustuse mittetäitmist; • ...
  • Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll ja järelkontroll Eestis 

   Lobovikova, Polina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida kahesuguse kasutusega kaupade järelkontrolli vajalikkust Eestis. Eesmärgi saavutamiseks : 1. antakse ülevaade strateegilise kauba mõistest ja kontrolli süsteemist; 2. antakse ülevaade Maksu- ...
  • Kanepi legaliseerimisega kaasnevad ühiskondlikud kasud ja kulud Eestis 

   Fišer, Sofija (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Käesolevas lõputöös uuritakse kanepi legaliseerimisega kaasnevad fiskaalsed tulusid ja kulusid Eestis. Uuringu eesmärk on välja selgitada kanepi legaliseerimisega kaasnevad ühiskondlikud kasud ja kulud. Selle eesmärgi ...
  • Karistusasutuste proportsionaalsus tollieeskirjade rikkumiste eest 

   Šanin, Sille (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema on aktuaalne, kuna 2008. aastal võeti vastu uus Ajakohastatud Euroopa Ühenduste Tolliseadustik. Lõputöö eesmärk on analüüsida, kas Eesti vastab hetkel oma karistusregulatsiooniga ajakohastatud ÜTS-i ja Euroopa Ühenduse ...
  • Karistuse mõju maksusüütegude toimepanijate edasisele käitumisele 

   Kalmus, Karina (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Antud lõputöö eesmärk on välja selgitada, millised on maksusüüteo eest mõistetava karistuse eesmärgid ja uurijate hinnangul mõju isikule. Lõputöös otsitakse vastust uurimisprobleemile, kuidas mõjutavad maksusüütegude ...
  • KarS § 392 muudatus: suure koguse mõiste lisamine narkootiliste ja psühhotroopsete ainete puhul 

   Maksimova, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Probleemiks oli see, et seoses Eesti liitumisega Schengeni tsooniga kasvas mitu korda KarS § 392 järgi toime pandud kuritegude arv. Kuna aga Eesti KarS §-s 392 lg 1 pole hetkel määratud olulist kogust keelatud ja eriluba ...
  • Karusnahaaktsiisi taaskehtestamine Eestis 

   Jaanson, Merily (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Teema on aktuaalne, kuna Eesti ühiskonnas on hakatud aina rohkem omaks võtma karusnahavaba tarbimist, tuginedes 2017. aasta karusloomafarmide keelustamise eelnõule ning Eesti moeettevõtjate ja disainerite liitumisele ...
  • Kasumi varjatult väljaviimise riskide hindamine ettevõttes 

   Goldberg, Vadim (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida kasumi varjatult väljaviimise riske ettevõttes. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade ettevõtlust reguleerivatest õigusaktidest ning finantsaruandluse olemusest, kasutatavast finantsanalüüsi ...
  • Kasutatud kauba edasimüügi erikord 

   Vaalmäe, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärk on analüüsida kasutatud kauba edasimüügi erikorra rakendamist Eestis. Eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 1. Antakse ülevaade käibemaksu mõistest ja olemusest. 2. Antakse ...