Now showing items 442-461 of 666

  • Paigaldatava või kokkupandava kauba käibemaksuga maksustamine Euroopa Liidus 

   Nestra, Chrislin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Probleem seisneb selles, et Euroopa Nõukogu direktiiv ei defineeri paigaldatava või kokkupandava kauba mõistet, mistõttu on liikmesriikides regulatsioon erinev. Lõputöö eesmärk on analüüsida paigaldatava või kokkupandava ...
  • Pakendi maksustamise probleemid Eestis 

   Jaansen, Janeli (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada pakendi maksustamise probleemid Eestis. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet, mis täideti kasutades nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset uurimismeetodit. Uuringu ...
  • Pankrotimenetluse probleemne kohtupraktika näitel 

   Kirjutaja, Keidy (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö uuritavaks probleemiks on asjaolu, et pankrotimenetluse toimumise ajal tekivad vaidlused menetlusosaliste vahel. See teeb pankrotimenetluse probleemseks, sest menetluse venitamine on tihtipeale seotud menetluspoolte ...
  • Pankrotiohu prognoosimise mudelite sobivus Eesti majutus- ja toitlustusettevõtete näitel 

   Notšovnaja, Victoria (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada pankroti prognoosimise mudelite täpsus pankrotistunud ja mittepankrotistunud Eesti majutus- ja toitlustusettevõtete näitel. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ...
  • Parfümeeriatoodete maksustamise tulud Eestis 

   Mühlberg, Mirell (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Rahva seas on üha populaarsemaks muutunud tervislik ja roheline eluviis, lisaks on riigi kulutuste suurenemise tõttu päevakorras täiendava maksutulu leidmine. Parfümeeriatoodete luksuskauba olemuse ja tervisele kahjuliku ...
  • Pärandvara maksustamise probleemid uue pärimisseaduse valguses 

   Kachurova, Yana (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, sest pärimisega seotud küsimused muutuvad üha rohkem populaarsetemaks, kuna 1.jaanuaril 2009. aastal jõustus Eestis uus pärimisseadus, mis tõi kaasa teatud muudatusi pärimise kohta. Töö eesmärk on ...
  • Pärimisega seotud rakenduslikke probleeme maksustamises Eesti kohtupraktika näitel 

   Kangur, Kristi (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöös püstitatud probleem seisneb selles, et välja selgitada, millised on peamised kitsaskohad pärimise teemal nii maksuhalduri kui ka pärijate jaoks. Ühtlasi ei ole pärandvara maksustamine piisavate õigusnormidega ...
  • Pensionisüsteemide tulemuslikkus Eesti ja Põhjamaade näitel 

   Mägi, Kerli-Getter (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Rahvastikuprognoosi kohaselt kasvab Eestis vanemaealise rahvastiku arv, samal ajal kui tööealiste inimeste hulk on vähenemas. Pensionisüsteem ei saa olla tulemuslik, kui töötavatelt isikutelt laekuvast maksutulust ei ...
  • Pereettevõtjate ettevõtlusaktiivsus Eestis 

   Kouru, Ekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Eestis suureneb ettevõtlusaktiivsus igal aastal, samuti hoogustub ettevõtjate ja pereettevõtjate arv. Pereettevõtlus hõlmab osa ettevõtluskultuurist ning annab panuse ettevõtlustegevusse. Euroopas pööratakse pereettevõtjatele ...
  • Peretoetuste eesmärgipärasus valitud riikide näitel 

   Karindi, Katri (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö annab ülevaate peretoetuste eesmärkidest, mille kohta on varasemalt tehtud uuringuid. Samuti tuuakse välja valitud riikide Belgia, Bulgaaria, Eesti ja Rootsi peretoetuste maksmise süsteemid. Võrreldakse riikide ...
  • Perioodilise automaksu administreerimise võimalused Eestis 

   Baranov, Maksim (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö aktuaalsus seisneb selles, et perioodilise automaksu administreerimis võimalusi ei ole Eestis piisavalt palju uuritud, kuigi on kavatsus kehtestada automaksu. Lõputöö eesmärk on välja töötada automaksu ...
  • Pettused töötasude maksmisel 

   Vippul, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on leida võimalikke lahendusi deklareerimata töötasude maksmise tõkestamiseks.
  • Piiratud maksukohustuslane käibemaksuseaduses 

   Laurson, Merli (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis tehakse lühiülevaade käibemaksu ajaloost Eestis, käibemaksu üldpõhimõtetest ning käibemaksukohustuslasena registreerimise üldistest alustest ning korrast. Teises ...
  • Piiriülene nõuete sundtäitmine ja sellega kaasnevad probleemid Eesti ja Euroopa Liidu näitel 

   Sepp, Oliver (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada erisused ja kaasnevad probleemid nõuete sundtäitmisel Eesti ja Euroopa Liidu näitel. Lõputöö eesmärgist tulenevalt on teemad jaotatud kahte peatükki, mis omakorda jagunevad kaheks alapeatükiks. ...
  • Piiriülese pankrotimenetluse probleeme 

   Lisovik, Ene Liis (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö probleem seisneb asjaolus, et Euroopa Liidu poolt vastu võetud ning uuesti sõnastatud maksejõuetusmenetlust reguleerivas määruses ilmnevad vastuolud siseriiklikke õigusaktidega ning lisaks võivad ilmneda probleemid ...
  • Piiriüleste jäätmevedude mahud ja ohud aastatel 2015 - 2020 

   Adrat, Melani (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada milliseid jäätmeid ja millises koguses veetakse üle piiri ning millised ohud piiriüleste jäätmevedudega võivad kaasneda. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. ...
  • Piiriüleste käibemaksutagastuste rakendamine alates 2010 

   Arman, Andrus (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne kuna alates 01. jaanuarist 2010 kehtima hakanud käibemaksuseaduse muudatustega on enammakstud käibemaksu piiriülese tagastamise regulatsioon viidud kooskõlla Euroopa Liidu direktiiviga. Uue regulatsiooni ...
  • Piiriüleste maksuvõlgade sissenõudmisega seotud probleemid Eesti, Rootsi ja Soome näitel 

   Remmelgas, Kriste (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö teema aktuaalsus tuleneb Rahandusministeeriumi 2015-2018 aasta strateegilisest arengukavast ja Vabariigi Valitsuse 2015-2019 aasta tegevusprogrammist. Maksude laekumise suurendamiseks peab suurendama kontrolli ...
  • Piiriüleste töötajate maksustamine Euroopa Liidus 

   Maasik, Sirli (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, sest füüsiliste isikute otsene maksustamine ei ole direktiividega reguleeritud ja on riikide vahelise kokkuleppe tulem, on selles valdkonnas mitmeid nõrkkohti. Probleemiks on olukord, kus teises riigis ...
  • Pilsiveest eraldatud õlide aktsiisiga maksustamine 

   Teder, Meeli (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö käsitleb jäätmekäitluse kõravalproduktina saadud õlide aktsiisiga maksustamist. Käesoleval ajal ei ole jäätmekäitlejad tasunud aktsiisi, kui on turustanud või võtnud oma tegevuses kasutusele jäätmekäitluse ...