Now showing items 311-330 of 666

  • Ladude haldamine Maksu- ja Tolliametis 

   Buldas, Velda (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö uurimisobjektiks on ladude haldamise hetkeolukord MTAs ja viimaste aastate püüded haldamise olukorda parandada. Autor selgitab lõputöö käigus ladustamise kui protsessi sarnasust kõigi laotüüpide puhul. Ladustamise ...
  • Laevade ja lennukite pardavarustamise maksustamine Euroopa Liidus 

   Madisson, Marleen (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, kuna Euroopa Liidu õigusaktid antud valdkonnas pole üheselt tõlgendatavad, see omakorda tekitab segadust riigisiseste normide kohaldamisel. Lõputöö eesmärk on analüüsida laevade ja lennukite pardavarude ...
  • Laevapere liikme välismaal teenitud töötasult prognoositav tulumaks 

   Aun, Geidi (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Probleem seisneb selles, et Eesti riigil väheneb maksutulu, kui Eesti laevastik lahkub Eesti lipu alt ja laevapere liikmed ei deklareeri välismaal teenitud töötasu. Laevandusettevõtjatel ja laevapere liikmetel on kõrgem ...
  • Legaalse palgaga kaasnevate sotsiaalsete garantiide võimalik mõju inimeste käitumisele 

   Aasamäe, Evelin (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö teema on „Legaalse palgaga kaasnevate sotsiaalsete garantiide võimalik mõju inimeste käitumisele” ning töö eesmärgiks on analüüsida sotsiaalsete garantiide võimalikku mõju inimeste valikule legaalse ja mitte ...
  • Lemmikloomade piiriületuse kitsaskohad Maksu- ja Tolliameti ning Põllumajandus- ja Toiduameti vaatest 

   Suzdalev, Juhan (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Käesoleva lõputöö uurimisprobleem on sõnastatud küsimusena: kas ametkondadevaheline koostöö lemmikloomade piiriületuse kontrollimisel on hästi korraldatud? Probleemi lahendamiseks on autor püstitanud eesmärgi: selgitada ...
  • Lennuväljateenuste käibemaksuga maksustamine 

   Tänav, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida lennuväljateenuste käibemaksuga maksustamist Eestis. Lennuväljateenuste asemel kasutatakse ka mõistet maapealsed teenused, kuid selge ei ole asjaolu, kas lennuväljateenused ning maapealsed ...
  • Lihtsustatud ajatamise mõju füüsilise isiku maksukäitumisele 

   Vainura, Kristi (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida lihtsustatud ajatamise mõju füüsilise isiku maksukäitumisele. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade maksuvõla mõistest ja tekkimisest. 2. ...
  • Liiklustrahvide dünaamika ja areng 2005-2009 

   Voksepp, Liisi (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärk on analüüsida liiklustrahvide dünaamikat ja arengut aastatel 2005 - 2009. Autor võrdleb omavahel erinevate aastate trahvimäärasid ja analüüsid, kuidas on trahvid ja trahvimäärad Eestis muutunud 2009. aasta ...
  • Liikmesriikide vaheliste kaubatehingute maksustamine käibemaksuga 

   Roodla, Reili (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käibemaks on kaudne maks, kuna käibemaksukohustuse kandja ning maksu tegelik maksja ei lange käibemaksu puhul kokku. Maksukoormuse kandjaks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Euroopa Liidu siseturu ...
  • Liisingulepingust tulenevad maksukohustused 

   Saar, Maris (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöös analüüsitakse liisingulepingu lõpetamisega seonduvaid maksustamise probleeme. Vaidlusi tekitab, millises mahus tuleb liisinguvõtjal hüvitada kulud liisinguandjale. Suureks probleemiks on osutunud kasutusrendil ...
  • Liisingutehingute käibemaksustamine ja sellega kaasnevad probleemid 

   Saluste, Anti (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade liisingutehingute käibemaksustamisest ja sellega kaasnevatest probleemidest Eestis ja Euroopa Liidus.
  • Liisingutehingute maksustamine käibemaksuga 

   Võlli, Kert (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö teema on aktuaalne, sest käibemaksuseaduses pole määratletud kapitalirendi ja kasutusrendi ning sale and leaseback tehingute maksustamine. Lõputöö eesmärgiks on analüüsida liisingutehingute käibemaksuga maksustamist ...
  • Litsentsitasu eristamine teistest tululiikidest 

   Oidsalu, Riita (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, sest infotehnoloogiliselt kiiresti arenevas ühiskonnas, mis taastub raskest majanduslangusest, on väga oluline, et oleks üheselt arusaadav, mida on võimalik litsentsitasudena maksustada. Probleem on ...
  • Litsentsitasude maksustamine 

   Riidak, Evely (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on pöörata tähelepanu litsentsitasude maksustamise keerukusele. Lõputöö hüpotees on, et litsentsitasude maksustamine ei ole seadusandluses selgepiiriliselt reguleeritud ja seega oleks vaja litsentside ...
  • Logistikaettevõtte tulemuste hindamine finantsanalüüsi meetodeid kasutades 

   Elbrecht, Marika (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärgiks on analüüsida logistikaettevõtte näitel ettevõtte tegevuse tulemuslikkust ning finantsanalüüsi põhjal välja selgitada tugevad ja nõrgad kohad rahandussüsteemis, millest võib tulevikus probleeme või kasu ...
  • Loomse bioloogilise vara kajastamine Eesti ettevõtjate majandusarvestuses 

   Laas, Liia (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Teema on aktuaalne, sest 2015. aastal rakendub Euroopa raamatupidamise direktiiv, mille alusel muutub liikmesriikide majandusarvestus ühetaolisemaks, mis põhjustab muutusi põllumajandusettevõtjate raamatupidamises. Lõputöö ...
  • Lootusetuse ja ebaõigluse mõisted maksuvõla kustutamisel 

   Laht, Ave (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, kuna praegu valitseb maailmas majanduslik madalseis, mis tõstatab ka maksuvõlgade kustutamise rohkem päevakorda, sest inimestel on suurem tõenäosus makseraskuste tekkele. Seega otsitakse igat võimalikku ...
  • Lõhkematerjali tollikontrolli probleemid 

   Kabak, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö uurimisprobleemiks on tegevusjuhendi puudumine lõhkematerjali tollikontrolliks. Samuti reguleerimata erinevate ametkondade vaheline koostöö, mis omakorda võib kaasa tuua lõhkematerjali tollikontrolli kvaliteedi ...
  • Luhamaa - Koidula maanteepiiripunkti tolliametnike valmidus elektrisõidukite tollikontrolli ohutuks teostamiseks 

   Laul, Klaarika (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöö eesmärk oli välja selgitada Luhamaa - Koidula maanteepiiripunkti tolliametnike valmidus elektrisõidukite tollikontrolli ohutuks teostamiseks. Eesmärgi saavutamiseks oli püstitatud neli uurimisülesannet: analüüsida ...
  • Maa maksustamise õiguslikud aspektid ja erisused Eesti Vabariigis 

   Nõupuu, Kristiina (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uurimustöö peamine eesmärk on selgitada maamaksu praegust olukorda Eesti Vabariigis ning selle sobivust ning ajakohasust. Detailsemalt on uuritud ja analüüsitud võimalikke lahendusi ning tulevikusuundi. Selleks on ...