Recent Submissions

 • Eesti koolinoorte teadlikkus salakaupades Väike-Maarja valla koolide näitel 

  Vergi, Sigrid (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö panustab Maksu- ja Tolliameti arengukavas 2017-2020 olevasse alaeesmärki, kus üheks suunaks on suurendada noorte maksutarkust luues neile kaasaegseid võimalusi maksu- ja tollialaste teadmiste saavutamiseks. Lõputöö ...
 • Turismimaksu kehtestamise otstarbekus Eestis 

  Uuk, Mari-Liis (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö on aktuaalne, sest mitmes Euroopa Liidu riigis on turismimaks juba rakendatud. Lisaks on Eesti omavalitsuste haldusreformi eelnõus pakutud välja kohalikele omavalitsustele õigus kehtestada turismimaks, mistõttu on ...
 • Maksukuulekuse mõjutamise võimalused ehitusvaldkonna näitel 

  Udaltsova, Maria Anna (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö on aktuaalne, sest riigieelarve strateegia aastateks 2018-2021 hõlmab endas palju suuri ehitusprojekte. Riigi jaoks on oluline, et kõikide ehitusprojektide käigus laekuks riigile õiges ulatuses maksutulu. Samuti ...
 • Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete rakendamine pangandussektori näitel 

  Alaküla, Artur (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Uurimisprobleem seisneb rahapesu riskimaandamise hooletuses Eesti pangandussektoris vaatamata kohaliku seaduse kooskõlale rahvusvahelise õigusega, mis soodustab Eesti pankade kasutamist rahapesu kanalitena. Kriminaalse ...
 • Lennuväljateenuste käibemaksuga maksustamine 

  Tänav, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö eesmärk on analüüsida lennuväljateenuste käibemaksuga maksustamist Eestis. Lennuväljateenuste asemel kasutatakse ka mõistet maapealsed teenused, kuid selge ei ole asjaolu, kas lennuväljateenused ning maapealsed ...
 • Alkoholi aktsiisimaksude laekumise dünaamika Eestis, Lätis ja Soomes perioodil 2015 - 2017 

  Tsvetajev, Stanislav (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö eesmärk on välja selgitada alkoholi aktsiisimaksude laekumise dünaamikat Eestis, Lätis ja Soomes perioodil 2015-2017. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade ...
 • Magustatud joogi maksu kehtestamise võimalik mõju piiriäärsele kaubandusele 

  Tiideberg, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö eesmärk on välja selgitada Eestis 2018. aastal kehtestada planeeritud magustatud joogi maksu võimalik mõju piirikaubandusele tulenevalt Eesti ja Läti turuhindade erinevusest. Eesmärgi täitmiseks püstitatakse ...
 • FinTech ühisrahastuse kvalifitseerimine Eesti õiguse alusel 

  Siilbek, Sandra (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö teema on aktuaalne, kuna FinTech ühisrahastusega on kaasnenud õiguslik diskussioon seoses ärimudelite positiivsete mõjuritega ja valitsevate riskidega ning reguleerimisega nii Eesti kui ka Euroopa Liidu tasandil. Lõputöö ...
 • Käibemaksutagastusega müügi võimalused 

  Kirsimaa, Kaisa-Kairit (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Käibemaksutagastusega müük tähendab, et müües tuleb kauba hinnale juurde lisada käibemaks, mis hiljem ostjale tagastatakse. Käibemaksutagastust on õigus taotleda kolmanda riikide isikutel. Lõpptöös keskendutakse ...
 • Jagamismajanduse regulatsiooni rakenduslikud probleemid transpordi valdkonna näitel 

  Sibul, Sten-Eric (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö eesmärk on selgitada välja jagamismajanduse regulatsiooni rakenduslikud probleemid transpordi valdkonna näitel. Töö eesmärgi saavutamiseks püsitati neli uurimisülesannet, mille lahendamiseks kasutati kvalitatiivset ...
 • Probleemid hindamiskriteeriumite määratlemisel riigihangete läbiviimisel 

  Salundi, Marc (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet: 1. Anda ülevaade hindamiskriteeriumite funktsioon. 2. Anda ülevaade hindamiskriteeriumitest ja pakkumuse hindamisest. 3. Analüüsida toitlustus-, konverentsi- ...
 • Hoolsuskohustus sisendkäibemaksu mahaarvamisel 

  Mällo, Merlin (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö on aktuaalne põhjusel, et vaidlusi selle üle, millistel tingimustel on ettevõtjal õigus sisendkäibemaksu mahaarvata, tekib pidevalt juurde. Viimased selleteemalised kohtuvaidlused on toimunud 2017. aasta lõpus. Lõputöö ...
 • Maksu- ja Tolliameti ümbrikupalgavastane reklaamikampaania tonaalsus hoiakute kujundajana 

  Evert, Ragne (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö eesmärk on välja selgitada MTA ümbrikupalgavastase reklaamikampaania tonaalsuse ja inimeste hoiakute vaheline seos. Eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet, mis lahendatakse kasutades nii kvalitatiivset ...
 • Kliendi asukoha tuvastamisega seotud probleemid digitaalsete teenuste osutamisel Eesti ettevõtjate näitel 

  Schmidt, Sandra (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö eesmärk on analüüsida käibemaksustamise erikorra rakendumist Eesti ettevõtjate seas. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade käibemaksu olemusest 2. ...
 • Alkohoolsete jookide piirikaubandus Valga/Valka näitel 

  Tättar, Aveli (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Teema on aktuaalne, kuna inimesed on hakanud ostma alkoholi üha rohkem Lätist ja peale alkoholi ostetakse kaasa ka kütust ja ehituskaupa. Alkoholiaktsiisi tõsteti Eestis 01.07.2017 suuremas määras, kuid Lätis toimus ...
 • Alternatiivsete tubakatoodete aktsiisi mõju tubakaturule 

  Adamberg, Agris (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada kuidas muutub tarbijate käitumine aktsiisi rakendumisel. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet, mis lahendati kasutades kvalitatiivset ja kvanitatiivset ...
 • Andmeesitusest tulenev halduskoormuse muutus ettevõtjale 

  Raun, Laura (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö eesmärk oli selgitada välja andmeesitusest tulenev halduskoormuse muutus mikro- ja väikeettevõtjale. Lõputöö eesmärk täideti läbi intervjuude ja ettevõtjate küsitluse. Selgitatati välja ettevõtjate tunnetuslik pool ...
 • Sadamateenuste käibemaksuga maksustamine 

  Vorontsova, Kristiina (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö eesmärk analüüsida sadamateenuste maksustamist Eestis. Selleks, et saavutada lõputöö eesmärki, on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Antakse ülevaade käibemaksu olemusest. 2. Antakse ülevaade teenuse ...
 • Käibemaksuvaba import 

  Voore, Taavet (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida käibemaksuvaba impordi põhimõtteid ning tuua välja käibemaksuvaba impordiga seotud probleemid. Lõputöös antakse ülevaade käibemaksu olemusest, imporditavate kaupade maksustamisest, maksuvabalt ...
 • Brexiti mõju Eesti kaubavahetusele ja riigieelarvele 

  Vladimirskaja, Margarita (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Lõputöö uurimisprobleem seisneb selles, et Brexit on jooksev protsess, mille mõju on raske hinnata. Töö eesmärk on analüüsida, kuidas mõjutab Brexit Euroopa Liidu ja Eesti eelarvet ja kaubavahetust. Peamised tulemused ...

View more