Now showing items 1-20 of 666

  • 2000. aasta tulumaksureformi mõju ettevõtete investeeringutele 

   Krivihhin, Dmitri (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   2000. aasta tulumaksureformiga muutusid äriühingute maksustamise põhimõtted, mille alusel ettevõtete kasumi teenimist enam ei maksustata ja selle tagajärjel jäi ettevõtetel enam vahendeid investeeringuteks. Töö eesmärk ...
  • 2022 aasta maksuvõlglaste maksukäitumine 

   Palmiste, Mailis (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada 2022 aasta maksuvõlglaste suhtumine maksukäitumisse. Eesmärgi täitmiseks on püstitatud kolm uurimisülesannet: 1. Analüüsida ettevõtluse, ettevõtja hoolsuskohustuse ning maksukäitumise, ...
  • Ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmisettevõtjate finantsanalüüs 

   Tohver, Heli (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöös uuritakse, milline on ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmisettevõtjate tasuvus ja jätkusuutlikkus. Lõputöö eesmärgi täitmiseks kasutatakse kvantitatiivset uurimismeetodit. Analüüsitakse ja sünteesitaks ...
  • Ajutise impordi tolliprotseduuri kasutamine Eestis 

   Tonkson, Elje (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, sest ajutise impordi tolliprotseduuri tõhusam kasutamine oleks üheks majanduse elavdamise võimaluseks. Protseduur võimaldab reekspordiks mõeldud ühendusevälist kaupa kasutada täieliku või osalise ...
  • Aktsiisideklaratsioonide seos aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruannetega 

   Kossas, Egle (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö uurimisobjektideks on aktsiisikauba saatelehed, aktsiisideklaratsioonid ning aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruanded, kui peamised informatsiooniallikad aktsiisikauba käitlemise jälgimisel ja kontrollimisel. Töö ...
  • Aktsiisiga maksustamise mõjud alkoholituru arengutele taasiseseisvunud Eestis 

   Paalimaa, Mari (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida aktsiisiga maksustamise mõjusid Eesti Vabariigi alkoholituru arengule perioodil 1996 – 2008. Töös on püstitatud hüpotees, et aktsiisimäärade muutmise suunad seavad erinevad alkoholikäitlejad ...
  • Aktsiisilao tegevusloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine 

   Palts, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema valik on asjakohane tulenevalt majanduslikust olukorrast. Aktsiiside laekumise osas on tähtis see, et maksuhaldur oskaks õigesti valida momenti, millal on vajalik aktsiisilao tegevusloa kehtivus peatada või vastav ...
  • Aktsiisimaksude edasikandumine turuhindadesse 

   Ljašenko, Matvei (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö aktuaalsus põhineb Konjuktuuriinstituudi poolt läbi viidud uuringul, mille tulemusel on teada, et Eestis tarbitakse alkoholi tervist kahjustavas koguses. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul toob juba 6 liitrit ...
  • Aktsiiskaupade maksumärgistamine ja sellega kaasnevad probleemid 

   Hanimägi, Aigi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Autorit ajendas antud teemal tööd kirjutama asjaolu, et alates 01.07.2006 kehtestati kangele alkoholile maksumärgistamise nõue, mis on kaasa toonud erinevaid probleeme, millele parimaid lahendusi riigi poolt veel otsitakse. ...
  • Aktuaalsed probleemid hasartmängujärelevalve teostamisel 

   Sutermäe, Urmo (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö teema on aktuaalne seoses Riigikogu menetluses oleva hasartmänguseaduse eelnõuga, mis muuhulgas kehtestab mitu täiendavat kohustust Maksu- ja Tolliametile kui hasartmängu järelevalveasutusele. Töös püstitan ...
  • Alakapitalisatsioonist Eestis 

   Pukk, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema on aktuaalne, kuna maksuplaneerimist kasutatakse Euroopas laialdaselt ning need mõjud on nähtavad ka Eestis. Sellest tulenevalt jääb riigil saamata maksutulu. Lõputöö eesmärk on määratleda alakapitalisatsiooni probleemi ...
  • Alkoholi aktsiisimaksude laekumise dünaamika Eestis, Lätis ja Soomes perioodil 2015 - 2017 

   Tsvetajev, Stanislav (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada alkoholi aktsiisimaksude laekumise dünaamikat Eestis, Lätis ja Soomes perioodil 2015-2017. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade ...
  • Alkoholi aktsiisimäärade tõusu mõju Eesti alkoholitootjatele perioodil 2016-2018 

   Olgo, Reelika (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö teemale aktuaalsuse annab aktiivne piirikaubandus alkohoolsete jookidega Eesti ja Läti vahel, mis on põhjustanud muuhulgas ka meedias suurt kõlapinda, proteste, piiriäärsete poodide sulgemist, maksutulu laekumise ...
  • Alkoholi aktsiisipoliitika mõju alkohoolsete jookide hindadele Pärnumaal ja Harjumaal 

   Loops-Veste, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö aktuaalsust rõhutab kahe Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi strateegilise dokumendi sisu, mille kohaselt tuleb alkoholi aktsiisimäärasid tõsta tarbimise vähendamiseks. Lõputöö uurimisprobleemiks püstitati: ...
  • Alkoholi aktsiisipoliitika mõju Tallinna vanalinna toitlustus- ja meelelahutusettevõtetele 

   Kosk, Angela (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö teema on aktuaalne, sest muutused alkoholi aktsiisipoliitikas Eestis on viimastel aastatel olnud palju kõneainet tekitav ja mõjutanud nii eraisikuid, ettevõtteid kui ka riiki. 2019. aasta juulis toimunud aktsii ...
  • Alkoholi käitlemise korra rikkumine 

   Peterson, Eteri (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö on aktuaalne, kuna 2012. aastast tõuseb alkoholiaktsiis viie protsendi võrra ning järelikult muutub ka alkoholi hind kallimaks. Hinnatõus paneb tarbija valiku ette, kas soetada legaalset ja kallist alkoholi või ...
  • Alkoholi- ja tubakatoodetega seotud tollialaste õigusrikkumiste majanduslik koormus avalikule sektorile 

   Šubina, Anna (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Alkoholi- ja tubakatoodetega seotud tollialastele õigusrikkumiste teema on aktuaalne ja seda rõhutatakse ka Maksu- ja Tolliameti arengukavas 2017 – 2020, kus on välja toodud põhilised ülesanded ja üks nendest on kaitsta ...
  • Alkoholiaktsiisi langetuse mõju liiklusohutusele: Eesti kogemus 

   Baljasnaja, Nelli (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada seos alkoholiaktsiisimäärade suuruse ja liiklusõnnetuste vahel aktsiisimäärade alandamise tingimustes. Lõputöö eesmärgi täitmiseks püstitatakse järgmised ülesanded: 1. Anda ülevaade ...
  • Alkoholiaktsiisi maksuintsidents piirikaubanduse tingimustes Eesti näitel 

   Kirsimäe, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Teema on aktuaalne, sest viimastel aastatel on hakatud kiiremas tempos tõstma alkoholi aktsiisimäärasid. Valitsus soovib alkoholiaktsiisi tõsta esmalt selleks, et saada rohkem maksutulusid ning teiseks, et vähendada ...
  • Alkoholiaktsiisi mõju tootjate kasumitele 

   Tuljakova, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö uurimisprobleem seisneb selles, et alkoholiaktsiisi tõus võib mõjutada negatiivselt alkoholitootjate kasumeid, kuna naaberriikide alkoholitootjate konkurentsivõimelisus kasvab võrreldes Eesti omaga. Seega saadud ...