Now showing items 1-20 of 504

  • 2000. aasta tulumaksureformi mõju ettevõtete investeeringutele 

   Krivihhin, Dmitri (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   2000. aasta tulumaksureformiga muutusid äriühingute maksustamise põhimõtted, mille alusel ettevõtete kasumi teenimist enam ei maksustata ja selle tagajärjel jäi ettevõtetel enam vahendeid investeeringuteks. Töö eesmärk ...
  • Ajutise impordi tolliprotseduuri kasutamine Eestis 

   Tonkson, Elje (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, sest ajutise impordi tolliprotseduuri tõhusam kasutamine oleks üheks majanduse elavdamise võimaluseks. Protseduur võimaldab reekspordiks mõeldud ühendusevälist kaupa kasutada täieliku või osalise ...
  • Aktsiisideklaratsioonide seos aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruannetega 

   Kossas, Egle (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö uurimisobjektideks on aktsiisikauba saatelehed, aktsiisideklaratsioonid ning aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruanded, kui peamised informatsiooniallikad aktsiisikauba käitlemise jälgimisel ja kontrollimisel. Töö ...
  • Aktsiisiga maksustamise mõjud alkoholituru arengutele taasiseseisvunud Eestis 

   Paalimaa, Mari (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida aktsiisiga maksustamise mõjusid Eesti Vabariigi alkoholituru arengule perioodil 1996 – 2008. Töös on püstitatud hüpotees, et aktsiisimäärade muutmise suunad seavad erinevad alkoholikäitlejad ...
  • Aktsiisilao tegevusloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine 

   Palts, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema valik on asjakohane tulenevalt majanduslikust olukorrast. Aktsiiside laekumise osas on tähtis see, et maksuhaldur oskaks õigesti valida momenti, millal on vajalik aktsiisilao tegevusloa kehtivus peatada või vastav ...
  • Aktsiisimaksude edasikandumine turuhindadesse 

   Ljašenko, Matvei (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö aktuaalsus põhineb Konjuktuuriinstituudi poolt läbi viidud uuringul, mille tulemusel on teada, et Eestis tarbitakse alkoholi tervist kahjustavas koguses. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul toob juba 6 liitrit ...
  • Aktsiiskaupade maksumärgistamine ja sellega kaasnevad probleemid 

   Hanimägi, Aigi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Autorit ajendas antud teemal tööd kirjutama asjaolu, et alates 01.07.2006 kehtestati kangele alkoholile maksumärgistamise nõue, mis on kaasa toonud erinevaid probleeme, millele parimaid lahendusi riigi poolt veel otsitakse. ...
  • Aktuaalsed probleemid hasartmängujärelevalve teostamisel 

   Sutermäe, Urmo (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö teema on aktuaalne seoses Riigikogu menetluses oleva hasartmänguseaduse eelnõuga, mis muuhulgas kehtestab mitu täiendavat kohustust Maksu- ja Tolliametile kui hasartmängu järelevalveasutusele. Töös püstitan ...
  • Alakapitalisatsioonist Eestis 

   Pukk, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema on aktuaalne, kuna maksuplaneerimist kasutatakse Euroopas laialdaselt ning need mõjud on nähtavad ka Eestis. Sellest tulenevalt jääb riigil saamata maksutulu. Lõputöö eesmärk on määratleda alakapitalisatsiooni probleemi ...
  • Alkoholi aktsiisimaksude laekumise dünaamika Eestis, Lätis ja Soomes perioodil 2015 - 2017 

   Tsvetajev, Stanislav (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada alkoholi aktsiisimaksude laekumise dünaamikat Eestis, Lätis ja Soomes perioodil 2015-2017. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade ...
  • Alkoholi aktsiisimäärade tõusu mõju Eesti alkoholitootjatele perioodil 2016-2018 

   Olgo, Reelika (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö teemale aktuaalsuse annab aktiivne piirikaubandus alkohoolsete jookidega Eesti ja Läti vahel, mis on põhjustanud muuhulgas ka meedias suurt kõlapinda, proteste, piiriäärsete poodide sulgemist, maksutulu laekumise ...
  • Alkoholi aktsiisipoliitika mõju alkohoolsete jookide hindadele Pärnumaal ja Harjumaal 

   Loops-Veste, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö aktuaalsust rõhutab kahe Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi strateegilise dokumendi sisu, mille kohaselt tuleb alkoholi aktsiisimäärasid tõsta tarbimise vähendamiseks. Lõputöö uurimisprobleemiks püstitati: ...
  • Alkoholi käitlemise korra rikkumine 

   Peterson, Eteri (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö on aktuaalne, kuna 2012. aastast tõuseb alkoholiaktsiis viie protsendi võrra ning järelikult muutub ka alkoholi hind kallimaks. Hinnatõus paneb tarbija valiku ette, kas soetada legaalset ja kallist alkoholi või ...
  • Alkoholiaktsiisi maksuintsidents piirikaubanduse tingimustes Eesti näitel 

   Kirsimäe, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Teema on aktuaalne, sest viimastel aastatel on hakatud kiiremas tempos tõstma alkoholi aktsiisimäärasid. Valitsus soovib alkoholiaktsiisi tõsta esmalt selleks, et saada rohkem maksutulusid ning teiseks, et vähendada ...
  • Alkoholiaktsiisi mõju tootjate kasumitele 

   Tuljakova, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö uurimisprobleem seisneb selles, et alkoholiaktsiisi tõus võib mõjutada negatiivselt alkoholitootjate kasumeid, kuna naaberriikide alkoholitootjate konkurentsivõimelisus kasvab võrreldes Eesti omaga. Seega saadud ...
  • Alkoholiaktsiisi piiriülesed mõjud Eesti ja Soome näitel 

   Teedla, Kätlin (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö on aktuaalne kuna piiriülese kaubanduse tingimustes ei toimi aktsiis kõigest tarbimise reguleerimise instrumendina, vaid paneb avatud turu tingimustes otsima ka alternatiive kodumaisele kallile kaubale. Üheks võimaluseks ...
  • Alkoholiaktsiisi poliitika ja alkoholituru korraldus Eestis 

   Liukonen, Julia (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida alkoholiaktsiisi poliitika dünaamikat ja selle tulemusena leida seoseid alkoholiaktsiisi määrade muutuste, alkoholi müügipiirangute ja riigieelarve täidetavuse vahel ning hinnata ...
  • Alkohoolsete jookide ja tubaka maksumärgistamine illegaalse turu kontrollimiseks 

   Dubinin, Taavi (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Töö eesmärgiks on analüüsida alkohoolsete jookide ja tubaka maksumärgistamist illegaalse turu kontrollimiseks. Lõputöös kasutatakse nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset analüüsimeetodit. Andmed alkohoolsete jookide ...
  • Alkohoolsete jookide piirikaubandus Valga/Valka näitel 

   Tättar, Aveli (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Teema on aktuaalne, kuna inimesed on hakanud ostma alkoholi üha rohkem Lätist ja peale alkoholi ostetakse kaasa ka kütust ja ehituskaupa. Alkoholiaktsiisi tõsteti Eestis 01.07.2017 suuremas määras, kuid Lätis toimus ...
  • Alternatiivsete tubakatoodete aktsiisi mõju tubakaturule 

   Adamberg, Agris (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada kuidas muutub tarbijate käitumine aktsiisi rakendumisel. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet, mis lahendati kasutades kvalitatiivset ja kvanitatiivset ...