Now showing items 484-503 of 623

  • Sadamateenuste käibemaksuga maksustamine 

   Vorontsova, Kristiina (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk analüüsida sadamateenuste maksustamist Eestis. Selleks, et saavutada lõputöö eesmärki, on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Antakse ülevaade käibemaksu olemusest. 2. Antakse ülevaade teenuse ...
  • Salakauba avastamine raudteetranspordi näitel aastatel 2010-2018 

   Anijärv, Merilin (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Töö uurimisprobleem oli, milliseid illegaalseid kaupu transporditakse Eesti piiripunktide kaudu kauba- ja reisirongides ning kuidas neid avastatakse. Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada Eesti piiripunktide ...
  • Salakauba vähendamine tollitehnika abil 

   Tituško, Stanislav (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõptuöö teema on aktuaalne, kuna Maksu-ja Tolliameti arengukava 2017-2020 pöörab tollikontrolli kiirendamisele suure tähelepanu, kuna see võimaldab kiiret tollipiiri ületamist, tagades kvaliteetse ning tõhusa tollikontr ...
  • Salakaubandusest tingitud laekumata jäänud aktsiisitulu Eestis 

   Salm, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Probleem seisneb selles, et aktsiisimäärad tõusevad pidevalt, mille tõttu inimesed valivad „kergema vastupanu tee“, tuues salakaubana üle piiri alkoholi, tubakatooteid ja muid salakaupu, ning riigitulu võib väheneda. ...
  • Salakaubaveo efektiivne tõkestamine Eestis 

   Kaasma, Kuldar (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada salakaubaveo tõkestamisega seotud probleemkohad, tulevikusuundumused ja kasutamata võimalused Eestis. Lõputöö uurimisprobleemiks on küsimus, kuidas salakaubavedu Eestis efektiivselt/ ...
  • Saneerimismenetluse kuritarvitamise tõkestamise võimalused 

   Liba, Helina (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on saneerimismenetluse kuritarvitamisega kaasnevate probleemide välja selgitamine ning võimalike lahenduste leidmine. Eesmärgi saavutamiseks vajalikud uurimisülesanded on: • anda ülevaade saneerimismenetlusest ...
  • Sanktsioonide mõju puidutööstusele Eestis 

   Parts, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärk oli välja selgitada sanktsioonide mõju Eesti puidutööstusettevõtete majandustegevusele. Lõputöö eesmärgi täitmiseks ning uurimisprobleemi lahendamiseks püstitati neli uurimisülesannet, mille lahendamiseks ...
  • Segatarnete käibemaksuga maksutamine Euroopa Liidus 

   Maasik, Maarja-Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöös püstitatud probleem seisneb selles, et segatarnete käibemaksuga maksustamisel tuleb määrata peasooritus, mille järgi määratakse tervele tarnele ühtne maksumäär ja sellest lähtuvalt tarnekoht. Seni ei ole aga Eestis ...
  • Selge keele kasutus Maksu- ja Tolliameti infopäringute vastustes 

   Vool, Allan (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada MTA ametnike keelekasutuse vastavus selge keele põhimõtetele. Lõputöö põhjal saab teha järeldused ametnike keelekasutuse kohta ja anda vajaduse korral soovitusi selge keele edendamiseks.
  • „Septembris ei joo“ kampaania mõju aktsiisilaekumistele 

   Rihkrand, Marili (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja sotsiaalkampaania seos inimeste teadlikkuse, käitumise ja aktsiisilaekumistega. Selleks analüüsitakse kampaania nelja aastat ehk 2017-2020 ning nelja aastat enne seda kui Tervise Arengu ...
  • Sigade Aafrika katku tekitatud kahju Eesti seakasvatajatele 

   Kuusik, Liset (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada sigade Aafrika katku tekitatud kahju Eesti seakasvatajatele. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade ettevõtlusest ja tulu-kulu printsiibist ning sigade Aafrika katku olemusest, analüüsitakse ...
  • Sigade Aafrika katku toetuste kajastamine majandusaasta aruannetes 

   Jalas, Kris (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Teema on aktuaalne, sest valitsus jagab iga aasta toetusi, mida teostatakse ettevõtjale teatud ressursside ülekandmise kaudu ning mille saamiseks peab ettevõtja äritegevus vastama kindlaks määratud kriteeriumitele. Sageli ...
  • Sigarettide illegaalse turu tunnusjooned ja osalised Eestis 

   Reisbich, Ketlin (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada Eesti illegaalsete sigarettide turutehingute tunnusjooned ja nende osalised. Lõputöö uurimisprobleemiks on järgmine küsimus: kuidas toimib sigarettide illegaalne turg Eestis? Lõputöö ...
  • Siseauditi rahvusvaheliste standardite rakendamise ja audiitori kutse-eetika järgimise 

   Eisler, Gerdi (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Antud lõputöö eesmärgiks on analüüsida erinevate Maksu- ja Tolliameti regioonide siseauditi vastavust standarditele, eeldades, et standardite ja audiitori kutse-eetika kvaliteetne rakendamine edendavad Maksuja Tolliameti ...
  • Siseauditi roll auditeerimisel 

   Korobova, Krista (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida siseauditi olulisust auditeerimisel. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade auditi ja siseauditi mõistest ja olemusest, analüüsitakse siseauditi tegevusega/tegevusetusega kaasneda võivaid ...
  • Sisekaitseakadeemia finantskolledži maksunduse ja tolli õppekava seos raamatupidaja kutsestandardiga 

   Karu, Laura (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja Sisekaitseakadeemia finantskolledži maksunduse ja tolli õppekava õpiväljundite seos vanemraamatupidaja kutsestandardi kompetentside ja tegevusnäitajatega. Lõputöö uurimisprobleemideks ...
  • Sisekaitseakadeemia üliõpilaste maksuteadlikkus 

   Vladõtšenko, Ksenija (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö uurimisprobleem oli püstitatud küsimusena: milline on Sisekaitseakadeemia üliõpilaste teadlikkus maksudest ja Eesti maksusüsteemist? Lõputöö eesmärk oli välja selgitada Sisekaitseakadeemia üliõpilaste maksuteadlikkus. ...
  • Sisekontrollisüsteem Sillamäe Kultuurikeskusele 

   Jermakova, Alevtina (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on välja töötada Sillamäe Kultuurikeskusele sisekontrollisüsteem. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade sisekontrollisüsteemist ja siseauditi olemusest, antakse ülevaade Sillamäe Kultuurikeskuse ...
  • Siseriikliku käibemaksutagastuse regulatsioon Euroopa Liidus 

   Agu, Anna (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida siseriikliku käibemaksu tagastuse regulatsiooni 12. Euroopa Liidu liikmesriigis.
  • Siseriikliku pöördmaksustamise rakendamine Euroopa Liidu riikides 

   Lapšina, Aleksandra (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö teema käsitleb siseriikliku pöördmaksustamise probleemkohtasid, erikorra olemust ja põhimõtteid ning rakendamise võimalusi Eestis ja Euroopa Liidus. Töö kirjutamisel lähtuti käibemaksualasest kirjandusest, ...