Now showing items 48-67 of 666

  • Balti Autoosad AS tulemuste hindamine finantsanalüüsi meetodeid kasutades 

   Tarmas, Erich (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö eesmärgiks on anda hinnang Balti Autoosad AS majandustegevusele, võrrelda seda konkurentidega ja hinnata jätkusuutlikkust. Lõputöö on jaotatud kahte ossa, esimene neist on teoreetiline, kus antakse ülevaade finantsanalüüsi ...
  • Balti riikide maksusüsteemide konkurentsivõime 

   Lilleberg, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöös autor keskendus Balti riikide maksusüsteemide konkurentsivõimelisuse võrdlusele. Vaatamata ühisele minevikule ja geograafilisele lähedusele on terve rida erinevusi Balti riikide maksusüsteemides ja ettevõtlusk ...
  • Baltic Pulp & Paper finantsanalüüs 

   Solovjov, Andrei (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Analüüsil tuginetakse Baltic Pulp & Paper OÜ (2004-2006) majandusaasta aruannetele. Vajalikku informatsiooni saamiseks analüüsitakse ettevõtte finantsolukorda. Peamisteks analüüsi meetoditeks on horisontaal- ja ...
  • Biokütuse mõju kütuseturule 

   Padar, Karlis (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärgiks oli selgitada kas ja kuidas on biolisandite lisamine transpordikütustesse mõjutanud Maksuja Tolliameti tööd ning kütuseturul tegutsevate kütuseettevõtete tegutsemisviisi. Lõputöö eesmärk täideti läbi ...
  • Bitcoini kasutamise maksustamise võimalused Eestis 

   Raag, Raiko (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema aktuaalsus seisneb selles, et Eesti Krüptoraha Liit püüab tõestada Eesti riigiasutustele, et bitcoin on seaduslik maksevahend. Eesti Krüptoraha Liidu juristid on koostanud oma õigusliku arvamuse, mis püüab tõestada, ...
  • Blockchaini tehnoloogia ja krüptovaluutade kasutusvõimalused majanduse arendamiseks Eestis 

   Kosemäe, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Barterkaubandusest kuni tänapäeva deebet- ja krediitkaartideni on olnud märgatav areng majandusele. Maksevahendite areng on loonud uusi tehnoloogilisi lahendusi ja innovatiivset lähenemist väärtuste ülekandmiseks ja andmete ...
  • Brexiti mõju Eesti kaubavahetusele ja riigieelarvele 

   Vladimirskaja, Margarita (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö uurimisprobleem seisneb selles, et Brexit on jooksev protsess, mille mõju on raske hinnata. Töö eesmärk on analüüsida, kuidas mõjutab Brexit Euroopa Liidu ja Eesti eelarvet ja kaubavahetust. Peamised tulemused ...
  • Brexiti mõju Eesti tolliagentuuride tegevusele 

   Laidsalu, Kristin (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö uurimisprobleem püstitatakse küsimusena: kuidas mõjutab Brexitist tulenev deklareeritavate kaubamahtude kasv Eesti tolliagentuure. Lõputöö eesmärk on selgitada välja tolliagentuuride probleemid Brexiti järgselt ...
  • Brexiti mõju Eesti tolliametnike tööle 

   Klaas, Helena (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö uurimisprobleem seisneb küsimuses, kuidas mõjutab Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust Eesti tolliametnike töölaadi ja töökoormust. Töö eesmärk on välja selgitada Brexitist tulenevad muutused Eesti ...
  • CITES kaupade ekspertiisiks määramise probleemid 

   Leitaru, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: 1) Uurida, kas Eesti tollil on õiguslik alus muuta praegu kehtivat CITES liikide määramise süsteemi. 2) Teha kindlaks praeguse CITES liikide määramise süsteemi otstarbekus (arvestatdes kulu- ning ...
  • COVID – 19 pandeemia tõttu riikide poolt rakendatud majanduslike meetmete mõju 

   Mälter, Marc (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada erinevate riikide poolt rakendatud fiskaalsed meetmed COVID-19 kriisi ajal ning nende mõju riigi majanduse stabiliseerumisele. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ...
  • COVID-19 mõju alkoholi tarbimisele ja alkoholiaktsiisi laekumisele Eestis 

   Aivino, Jana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja alkoholi tarbimise ja alkoholiaktsiisi laekumise seosed COVID-19 pandeemiaga Eestis.
  • COVID-19 mõju Eesti Tolliagentuuridele 

   Karu, Derek (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada COVID-19 mõju Eesti tolliagentuuride kogu majandustegevuse- ning töökorraldusele ning esitada ettepanekuid, kuidas pandeemiast tuleneva probleemse olukorraga hakkama saada. Lõputöö ...
  • Debt push-down struktuuri kasutamise ja majandusnäitajate vaheline seos 

   Jasson, Irmeli (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada seos majandusnäitajate ja debt push-down struktuuri kasutamise vahel. Eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised uurimisülesanded: Analüüsida debt push-down struktuuri olemust ning sellega ...
  • Debt push-down struktuuri maksustamise võimalused Eestis 

   Keller, Oliver (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada debt push-down käsitlused erinevate riikide kohtulahendites ja leida võimalikke lahendusi Eesti jaotatud kasumi maksustamise süsteemis debt push-down struktuuride maksustamiseks. Töö ...
  • Deklareerimiskohustuseta füüsiliste isikute tulude deklareerimine 

   Kadõrova, Valeria (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö teema on aktuaalne, kuna Maksuja Tolliamet planeerib aastal 2012 kasutusele võtta deklareerimiskohustuseta füüsiliste isikute tuludeklaratsiooni. Lõputöö eesmärgiks on uurida deklareerimiskohustuseta füüsiliste ...
  • Digitaalmajanduse maksustamise vajalikkus ja võimalused Euroopa Liidus 

   Gatski, Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja digitaalmajanduse maksustamisega kaasnevad võimalikud eelised ja puudused ning selle rakendamise otstarbekus Euroopa Liidus lähtudes maksutulust. Lõputöö eesmärgi täitmiseks püstitatakse ...
  • Digitaalse euro kasutusele võtmine Eestis 

   Bržežinski, Eva-Sofia (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöö eesmärk oli välja selgitada digitaalse euro kasutusele võtmisest tulenevad potentsiaalsed mõjud Eestile
  • Digiväljaannete käibemaksumäära alandamise mõju Eesti riigieelarvele COVID-19 pandeemia tingimustes 

   Vincjunaite, Eva-Maria (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada digiväljaannete käibemaksu alandamise mõju Eesti riigieelarvele tulenevalt digiväljaannete käibemaksu laekumiset. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. ...
  • Direktiivi 2010/41/EL rakendamine liikmesriikides 

   Kivistik, Sirle (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada direktiivi 2010/41/EL rakendamine liikmesriikides. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks lähtutakse järgmistest uurimusülesannetest: 1. Anda ülevaade direktiivi 2010/41/EL sisust. 2. Anda ...