Now showing items 72-91 of 666

  • E- ja paberväljaannete käibemaksu käsitlus Euroopa Liidu riikides 

   Engel, Karl William (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Kasutatud on andmeid ajakirjanduse jaemüügiga tegeleva ettevõtte arvetelt ja lõputöö koostaja tellitud ajalehtede arvetelt. Töö on aktuaalne, sest 11.09.2014 langetas Euroopa Kohus (kolmas koda) otsuse, kus määratakse, ...
  • E-arvete vastavus raamatupidamise seaduses sätestatuga 

   Davõdova, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida e-arvete vastavust raamatupidamise seaduses sätestatuga. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud neli uurimisülesannet: 1. Antakse ülevaade arvete ajaloost. 2. Antakse ülevaade arvete ...
  • E-kaubanduse vahendusel füüsilise isiku teenitud tulude maksustamine 

   Talvik, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida e-kaubanduse vahendusel füüsilise isiku teenitud tulude maksustamist. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade e-kaubandusest ja selle olemusest. 2. ...
  • E-kontrolli rakendamine Maksu- ja Tolliametis 

   Nikulitseva, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesoleva lõputööga soovib autor anda ülevaate e-kontrolli protsessist ja metoodikast, teiste riikide vastavast kogemusest ja selgitada välja võimalikud puudused ja eelised e-kontrolli rakendamisel Maksu- ja Tolliametis. ...
  • E-sigareti maksustamise vajalikkus Eestis 

   Lillepuu, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö on aktuaalne, kuna tubakaturu arenedes on tavasigarettide suitsetamise kõrvale müügile tulnud e-sigaretid, mille kasutamisel on võimalik sarnaselt tavasigarettidega sissehingamise teel nikotiini manustada, kuid seni ...
  • E-vedelike aktsiisimaksu peatamise mõju tubakatoodete turule 

   Vavilov, Jaana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada kuidas muutus tarbijate käitumine tubakatoodete turul e-vedelike aktsiisimaksu peatamise perioodil.
  • Ebatervislike toiduainete maksustamise vajalikkus Eestis 

   Orav, Kaisa (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Teema on aktuaalne, kuna ebatervislike toiduainete tarbimisega kaasnevad negatiivsed mõjud majandusele ja tervisele, sh ülekaalulisus, rasvumine, mitmesugused haigused ja sellest tulenevalt suurem ühiskonna majanduskoormus ...
  • Eelarvestamise protsessi ühtlustamine Sisekaitseakadeemias 

   Salm, Lily (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on tutvustada eelarve koostamise aluseid ja eelarvestamise meetodeid Eesti riigiasutustes ning Sisekaitseakadeemias (edaspidi SKA) kui hallatavas riigiasutuses. Lõputöös on püstitatud hüpotees: SKA ...
  • Eelarvesüsteemi seosed demograafiliste arengutega 

   Vesingi, Merli (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö probleemiks on rahvastiku muutused Euroopas ning kuidas on need mõjutanud Euroopas riikide maksubaase. Lõputöö teema on aktuaalne, sest praegusel ajal on Euroopa Liidu rahvastiku koosseis muutumises, mille ...
  • Eesti abiturientide maksuteadlikkus 

   Aljaste, Johanna-Elisabeth (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö uurimisprobleemiks on see, et maksude tasumata jätmine on ühiskonnas aktuaalseks teemaks. Kuna täiskasvanute käitumisharjumused on suuremas osas välja kujunenud nooremas eas, siis on oluline analüüsida käitumise ...
  • Eesti äriühingute rahavoogude analüüs enne ja pärast Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioone Venemaale 

   Rand, Markus (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada Eesti äriühingute rahavood enne ja pärast EL-i kehtestatud sanktsioone Venemaale ning teha järeldused võimaliku sanktsioonidest kõrvalehoidmise kohta. Töö teoreetilises osas antakse ...
  • Eesti elanike maksukuulekuse mõjutamise võimalused 

   Sirk, Kaili (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja esmalt Eesti elanike maksukuulekus uute näitajatega täiendatud maksutahte indeksi alusel ning leida selle põhjal võimalusi Eesti elanike maksukuulekuse suurendamiseks
  • Eesti gümnasistide teadmised finantskirjaoskusest 

   Kajo, Liisi (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö uurimisprobleemiks oli võrrelda, millised on 10.-12. klassi õppurite finantskirjaoskuses. Uurimisprobleemi lahendamiseks seati eesmärk välja selgitada Eesti gümnasistide teadmised finantskirjaoskusest. Töö teoreetilises ...
  • Eesti isesevusaja põllumajandus, tähtsamate toiduainete import ja isevarustatus 

   Rand, Heino (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida iseseisvusaja Eesti riigi isevarustatust tähtsamate toiduainetega. Lõputöö esimeses peatükis antakse ülevaate Eesti esimese ja teise iseseisvusaja põllumajanduse olukorrast ja peamistest ...
  • Eesti ja Euroopa Liidu kohtupraktika ettevõtte või selle osade üleminekul 

   Koppel, Siim (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida Eesti ja Euroopa Liidu kohtupraktikat ettevõtte või selle osade üleminkul. Lõputöö koostamisel kasutati võrdlevat ja analüütilist meetodit. Andmekogumise meetodina kasutatakse kirjanduse ...
  • Eesti ja Iirimaa maksusüsteemide võrdlev analüüs 

   Leek, Mariliis (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesoleva töö uurimisprobleemiks oli Iirimaa maksusüsteemi paremus Eesti maksusüsteemi ees. Et leida vastus küsimusele, miks hääletati Iirimaa süsteem KPMG poolt läbiviidud küsitluse alusel tugevamaks kui Eesti oma, viidi ...
  • Eesti ja Iirimaa pensionisüsteemid Euroopa Liidu pensionipoliitika põhimõtete kontekstis 

   Tomson, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Töö on aktuaalne, sest demograafilised muutused Euroopas tingivad riikide pensionisüsteemide ümberkorraldamise vajaduse ning kodanike ootus sotsiaalkaitse, sh pensionide ühtsusele Euroopa Liidu liikmesriikides on kasvanud. ...
  • Eesti kaupade ekspordi nõrkused ja võimalused 

   Rõbinskaja, Maria (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, sest et eksport on oluline SKP komponent, mis näitab ühelt poolt tootjate innovatiivsust, teiselt poolt majanduse rahvusvahelist konkurentsivõimet. Lõputöö eesmärgiks on analüüsida Eesti kaupade ekspordi ...
  • Eesti koolinoorte teadlikkus salakaupades Väike-Maarja valla koolide näitel 

   Vergi, Sigrid (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö panustab Maksu- ja Tolliameti arengukavas 2017-2020 olevasse alaeesmärki, kus üheks suunaks on suurendada noorte maksutarkust luues neile kaasaegseid võimalusi maksu- ja tollialaste teadmiste saavutamiseks. Lõputöö ...
  • Eesti koolinoorte teadlikkus ümbrikupalgast Lääne-Virumaa koolide 9.-12. klasside näitel 

   Laukse, Janelle (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö uurimisprobleem seisneb selles, et suvekuudel tõuseb ümbrikupalga saajate arv, mida põhjustab koolinoorte tööleminek. Töö eesmärk oli välja selgitada Lääne-Virumaa koolide 9.-12. klasside õpilaste teadlikkus ...