Now showing items 230-249 of 666

  • Kaasaaitamiskohustuse mittetäitmine enese mitte süüstamise õiguse alusel ühe maksukontrolli 

   Ugur, Janek (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: • Uurida maksukontrolli näidet; • vastata maksukontrolli näite põhiküsimusele, kas enese mitte süüstamise privileegi kasutamine on absoluutne ja kas see õigustab alati kaasaaitamiskohustuse mittetäitmist; • ...
  • Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll ja järelkontroll Eestis 

   Lobovikova, Polina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida kahesuguse kasutusega kaupade järelkontrolli vajalikkust Eestis. Eesmärgi saavutamiseks : 1. antakse ülevaade strateegilise kauba mõistest ja kontrolli süsteemist; 2. antakse ülevaade Maksu- ...
  • Kanepi legaliseerimisega kaasnevad ühiskondlikud kasud ja kulud Eestis 

   Fišer, Sofija (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Käesolevas lõputöös uuritakse kanepi legaliseerimisega kaasnevad fiskaalsed tulusid ja kulusid Eestis. Uuringu eesmärk on välja selgitada kanepi legaliseerimisega kaasnevad ühiskondlikud kasud ja kulud. Selle eesmärgi ...
  • Karistusasutuste proportsionaalsus tollieeskirjade rikkumiste eest 

   Šanin, Sille (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema on aktuaalne, kuna 2008. aastal võeti vastu uus Ajakohastatud Euroopa Ühenduste Tolliseadustik. Lõputöö eesmärk on analüüsida, kas Eesti vastab hetkel oma karistusregulatsiooniga ajakohastatud ÜTS-i ja Euroopa Ühenduse ...
  • Karistuse mõju maksusüütegude toimepanijate edasisele käitumisele 

   Kalmus, Karina (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Antud lõputöö eesmärk on välja selgitada, millised on maksusüüteo eest mõistetava karistuse eesmärgid ja uurijate hinnangul mõju isikule. Lõputöös otsitakse vastust uurimisprobleemile, kuidas mõjutavad maksusüütegude ...
  • KarS § 392 muudatus: suure koguse mõiste lisamine narkootiliste ja psühhotroopsete ainete puhul 

   Maksimova, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Probleemiks oli see, et seoses Eesti liitumisega Schengeni tsooniga kasvas mitu korda KarS § 392 järgi toime pandud kuritegude arv. Kuna aga Eesti KarS §-s 392 lg 1 pole hetkel määratud olulist kogust keelatud ja eriluba ...
  • Karusnahaaktsiisi taaskehtestamine Eestis 

   Jaanson, Merily (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Teema on aktuaalne, kuna Eesti ühiskonnas on hakatud aina rohkem omaks võtma karusnahavaba tarbimist, tuginedes 2017. aasta karusloomafarmide keelustamise eelnõule ning Eesti moeettevõtjate ja disainerite liitumisele ...
  • Kasumi varjatult väljaviimise riskide hindamine ettevõttes 

   Goldberg, Vadim (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida kasumi varjatult väljaviimise riske ettevõttes. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade ettevõtlust reguleerivatest õigusaktidest ning finantsaruandluse olemusest, kasutatavast finantsanalüüsi ...
  • Kasutatud kauba edasimüügi erikord 

   Vaalmäe, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärk on analüüsida kasutatud kauba edasimüügi erikorra rakendamist Eestis. Eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 1. Antakse ülevaade käibemaksu mõistest ja olemusest. 2. Antakse ...
  • Kauba sooduspäritoluga kaasnevad probleemid 

   Veskus, Elina (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada kauba sooduspäritolu määramisega seotud väärinformatsiooni andmise põhjused. Tänapäeva arenevas maailmas on aina rohkem inimesi ja ettevõtjaid, kes tahavad viia kaupa üle piiri ...
  • Kauba sooduspäritolutõendite järelkontroll 

   Mõttus, Viktoria (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida sooduspäritolutõendite järelkonrolli tulemusi. Eesmärgi saavutamiseks: 1. Antakse ülevaade kauba sooduspäritolu olemusest. 2. Kirjeldatakse kauba sooduspäritolutõendeid. 3. Kirjeldatakse ...
  • Kauba toimetamine maanteetranspordiga importijale tolliterminalide kaudu 

   Õunapuu, Alevtina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida maanteetranspordiga Eestisse toodud kolmanda riigi staatusega kauba toimetamist importijatele logistika ettevõtete tolliterminalide kaudu.
  • Kauba ühendusesisene maksuvaba soetamine 

   Näppi, Anita (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida ühendusesisese maksuvaba soetamise põhimõtteid. Maksumaksjad ei tea, et Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist maksuvaba soetamist tuleb deklareerida. Ühendusesiseste tehingute maksustamine ...
  • Kauba ühendusesisese käibe ja kauba ühendusesisese soetamise maksustamine 

   Kampus, Kaja (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on analüüsida kauba ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamise põhimõtteid ning nende kajastamist käibemaksuseaduses. Samuti praktikas kujunenud olukorda, kus kauba ühendusesisene liikumine ei kajastu ...
  • Kaubakoguste mõõtmine tollikontrolli teostamisel 

   Kaasik, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö aktuaalsus seisneb selles, et on väga palju juhtumeid, kus kauba tariifse klassifikatsiooni kindlaksmääramiseks on vajalik kaasata eksperte ning teostada kaupade osas mõõtmist ning teha analüüse. Kuigi Eesti ...
  • Kaubanduse kaitse instrumendid: väiksema tollimaksu reegli poliitilised ja praktilised mõjud Eestile 

   Peterson, Ilona (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö on aktuaalne, kuna eelseisval poolaastal on Eesti eesistujaks Euroopa Liidu Nõukogus. Eesistumise perioodil on arutelul kaubanduskaitsemeetmete moderniseerimine ning väiksema tollimaksu reegli säilitamine või ...
  • Kaubanduse lihtsustamise lepingu rakendamine Maksu- ja Tolliametis 

   Klaos, Merily (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks oli kirjeldada lepinguga seotud kohustusi ja hinnata, kas ja mil määral on leping Maksu- ja Tolliameti poolt rakendatud. Eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet: 1. Antakse ülevaade ...
  • Kaubanduskaitsemeetmete mõju eesti impordile õhkrehvide ja jalgrataste näitel 

   Runno, Ly (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja muutused Eesti impordis peale kaubanduskaitsemeetmete ülevaatamist ja kehtestamist perioodil 2015-2022, Euroopa Komisjoni kehtestatud määruste ning Statistikaameti andmete põhjal. Lõputöö ...
  • Kaubaveoteenuste käibemaksuga maksustamine Euroopa Liidus enne ja pärast 01.01.2010 

   Rego, Ave (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, sest direktiivi 2006/112/EÜ muudatused hakkasid Eestis kehtima alates 2010. aasta esimesest jaanuarist ja seega pole paljud maksumaksjad veel uue regulatsiooniga kohanenud. Lõputöö eesmärgiks on ...
  • Kaubaveoteenuste käibemaksuga maksustamise aktuaalsed probleemid 

   Lehtveer, Katrin (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on uurida kaubaveoteenuste maksustamisel praktikas tekkivaid probleeme Töös kasutati analüütilist uurimismeetodit. Antud töös jõuti järeldusele, et kaubaveo teenuse käibemaksuga maksustamine erineb paljus ...