Now showing items 559-578 of 666

  • Tagatisraha rakendamine üüriturul 

   Palm, Vesta (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Teema aktuaalsus seisneb selles, et võlaõigusseaduses reguleeritud tagatisraha hoiustamise, üürnikule intresside maksmise ja lepingu lõppemisel tasaarvestamisega kaasnevaid tegevusi ning mõju üüritulule ei ole analüüsitud. ...
  • Tahtlus maksuõiguses 

   Rõžikov, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, kuna tahtlusest sõltub lõpptulemus nii maksuhalduri kui maksukohustlase jaoks, kuid maksuõiguses pole reguleeritud tahtluse mõistet ning ka praktikas pole konkreetselt välja kujunenud, kust selle mõiste ...
  • Taimse bioloogilise vara kajastamine majandusarvestuses 

   Lukk, Anna-Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Töö on aktuaalne, sest RTJ 7- s kehtestatud bioloogiliste varade arvestusmeetodid võimaldavad põllumajandusettevõtetel vara tegelikku hulka varjata ning teenida tulu, mida majandusarvestuses ei kajastata. Lõputöö eesmärgiks ...
  • Tarbijate rahulolu viipemakse kaartidega 

   Küts, Kristel (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada tarbijate rahulolu viipemakse kaartidega maksmisel. Eesmärgi saavutamiseks analüüsiti teemakohast teadus- ja erialast kirjandust raha kui maksevahendi kohta sh viipekaartide teket ...
  • Tarbijate valikud Eesti alkoholiturul ja nende seos alkoholi aktsiisimääradega 

   Parve, Grete (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada seos erinevatele alkohoolsetele jookidele rakendatavate aktsiisimäärade ja nende jookide tarbimise vahel Eestis.
  • Tarbimismaksumäärade tõusu vastavus maksevõimelisuse põhimõttele 

   Laanemaa, Kirsi (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida 2009-2010 aastal Eestis tõstetud tarbimismaksumäärade vastavust maksevõimelisuse põhimõttele. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitas autor neli uurimisülesannet. Peamiste tarbimismaksudena ...
  • Tax-free kaubanduse piirmäära alandamise mõju analüüs Eestis aastatel 2006-2010 

   Beljajeva, Julia (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lõputöö on aktuaalne, kuna 2010. aastal vähendati ajutiselt tax-free piirmäära summat 2000 kroonilt 600 kroonini (38 eurot). Lõputöö uurimisobjektiks on tax-free määra alandamise majanduslikud mõjud. Töö eesmärgiks on ...
  • Tänavakaubandusega kaasnev varimajandus Tallinna vanalinna näitel 

   Laukus, Raino (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk oli välja selgitada tänavakaubandusega kaasnev varimajandus Tallinna vanalinna näitel. Teostati osalus ja mitteosalus vaatlused erinevatel perioodidel Tallinna vanalinna tänavatel, mille käigus viidi läbi ...
  • Teede maksustamise võimalik mõju Eestis 

   Freienthal, Anneli (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö on aktuaalne, sest riik vajab tulusid teede infrastruktuuri parandamiseks, kuid kas seda teha veel ühe maksu kehtestamisega. Samas, kui sõidukitele on olemas kütuseaktsiisi näol maks ning raskeveokitele lisaks ...
  • Teekasutustasu maksuaugu hindamine Eestis 

   Vincjunaite, Annaliisa (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada teekasutustasu teoreetiline maksubaas ja sellelt laekumata jäänud summad perioodil 2018-2021
  • Teenindusasutuste töötajate teadlikkus ja hoiakud jootraha maksustamise näitel 

   Mironova, Anastasija (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Teenindusasutuste töötajad saavad lisaks oma igakuisele töötasule jootraha, mida üldjuhul ei deklareerita ja millelt ei maksta makse. Deklareerimata jätmise korral jääb riigil saamata arvestuslik tulu, mida saaks kasutada ...
  • Teenistuskoerte kasutus tollis Saksamaa näitel 

   Renno, Anni (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärk oli välja selgitada milline on teenistuskoerte valiku, koolitamise ja töösse kaasamise praktika Saksamaa tolliteenistuses
  • Teenistuskoerte tollikontrolli kaasamise efektiivsus ja ettevalmistus 

   Maranik, Kevin (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö käsitleb teenistuskoerte ettevalmistust lähtudes rahvusvahelistest standarditest ja koerajuhtide põhikursuse õppekavast ning koerte efektiivsust Tallinna reisisadama piiripunkti näitel. Töö on kirjutatud eesti ...
  • Teenuse kajastamise ja maksustamise probleemkohad kohalikes omavalitsustes ühistranspordi näitel 

   Voolar, Reelika (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja läbipaistvat finantsarvestust takistavad tegurid ja ühistranspordi teenuse õiglane maksustamine. Lõputöö koosneb kahest peatükist, mis omakorda jagunevad alapeatükkideks. Esimeses ...
  • Teenuse käibe tekkimise koha määratlemine käibemaksuseaduses 

   Kutberg, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Probleem seisneb selles, et uued põhimõtted käibemaksuseaduses teenuste maksustamisel tekitavad praktikas olukordi, mille lahendust seaduses kirjas ei ole. Lõputöö eesmärgiks on võrdlevalt analüüsida enne ja pärast ...
  • Teenuste maksustamise põhimõtted käibemaksuseaduses 

   Kastor, Kaire (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesoleva töö uurimisobjektiks on käibemaksuseadus. Töö uurimismeetod on kvalitatiivne – analüüsitakse maksumaksjate poolt Põhja maksu- ja tollikeskusesse saadetud kirjalikke järelpärimisi teenuste maksustamise osas ning ...
  • Tegevusaruande roll majandusaasta aruandes 

   Savtšenko, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Teema on aktuaalne kuna tegevusaruande mittevastavus raamatupidamise aastaaruande sisule on maksuriski allikaks. Tegevusaruanne on majandusaasta aruande lahutamatu osa. Õiglaselt ja õiguspäraselt koostatud majandusaasta ...
  • Tehisintellekti kasutamise võimalused finantsarvestuses 

   Langus, Tarvi (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Antud töö keskendub võimaluste põhjalikule uurimisele, mis on seotud tehisintellekti rakendamisega raamatupidamises. Paljud ettevõtted siiski kahtlevad tehisintellekti kasulikkuses ja töökindluses. Pärast 2022. aastal ...
  • Tervishoiusüsteemide finantseerimise mudelid Euroopa Liidu riikides 

   Sööt, Mariann (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida tervishoiusüsteemi finantseerimise mudeleid Euroopa Liidu riikides. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 1. Antakse ülevaade tervishoiuteenuste olemusest ...
  • Toiminguga puutumuses oleva isiku põhiõiguste tagamine läbiotsimisel 

   Riimand, Reelika (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida toiminguga puutumuses oleva isiku põhiõiguste tagamist läbiotsimisel. Lõputöö koosneb kahest peatükist, mis omakorda on jaotatud kaheks alapeatükiks. Lõputöös kasutatakse olemasolevate ...