Now showing items 57-76 of 666

  • CITES kaupade ekspertiisiks määramise probleemid 

   Leitaru, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: 1) Uurida, kas Eesti tollil on õiguslik alus muuta praegu kehtivat CITES liikide määramise süsteemi. 2) Teha kindlaks praeguse CITES liikide määramise süsteemi otstarbekus (arvestatdes kulu- ning ...
  • COVID – 19 pandeemia tõttu riikide poolt rakendatud majanduslike meetmete mõju 

   Mälter, Marc (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada erinevate riikide poolt rakendatud fiskaalsed meetmed COVID-19 kriisi ajal ning nende mõju riigi majanduse stabiliseerumisele. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ...
  • COVID-19 mõju alkoholi tarbimisele ja alkoholiaktsiisi laekumisele Eestis 

   Aivino, Jana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja alkoholi tarbimise ja alkoholiaktsiisi laekumise seosed COVID-19 pandeemiaga Eestis.
  • COVID-19 mõju Eesti Tolliagentuuridele 

   Karu, Derek (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada COVID-19 mõju Eesti tolliagentuuride kogu majandustegevuse- ning töökorraldusele ning esitada ettepanekuid, kuidas pandeemiast tuleneva probleemse olukorraga hakkama saada. Lõputöö ...
  • Debt push-down struktuuri kasutamise ja majandusnäitajate vaheline seos 

   Jasson, Irmeli (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada seos majandusnäitajate ja debt push-down struktuuri kasutamise vahel. Eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised uurimisülesanded: Analüüsida debt push-down struktuuri olemust ning sellega ...
  • Debt push-down struktuuri maksustamise võimalused Eestis 

   Keller, Oliver (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada debt push-down käsitlused erinevate riikide kohtulahendites ja leida võimalikke lahendusi Eesti jaotatud kasumi maksustamise süsteemis debt push-down struktuuride maksustamiseks. Töö ...
  • Deklareerimiskohustuseta füüsiliste isikute tulude deklareerimine 

   Kadõrova, Valeria (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö teema on aktuaalne, kuna Maksuja Tolliamet planeerib aastal 2012 kasutusele võtta deklareerimiskohustuseta füüsiliste isikute tuludeklaratsiooni. Lõputöö eesmärgiks on uurida deklareerimiskohustuseta füüsiliste ...
  • Digitaalmajanduse maksustamise vajalikkus ja võimalused Euroopa Liidus 

   Gatski, Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja digitaalmajanduse maksustamisega kaasnevad võimalikud eelised ja puudused ning selle rakendamise otstarbekus Euroopa Liidus lähtudes maksutulust. Lõputöö eesmärgi täitmiseks püstitatakse ...
  • Digitaalse euro kasutusele võtmine Eestis 

   Bržežinski, Eva-Sofia (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöö eesmärk oli välja selgitada digitaalse euro kasutusele võtmisest tulenevad potentsiaalsed mõjud Eestile
  • Digiväljaannete käibemaksumäära alandamise mõju Eesti riigieelarvele COVID-19 pandeemia tingimustes 

   Vincjunaite, Eva-Maria (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada digiväljaannete käibemaksu alandamise mõju Eesti riigieelarvele tulenevalt digiväljaannete käibemaksu laekumiset. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. ...
  • Direktiivi 2010/41/EL rakendamine liikmesriikides 

   Kivistik, Sirle (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada direktiivi 2010/41/EL rakendamine liikmesriikides. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks lähtutakse järgmistest uurimusülesannetest: 1. Anda ülevaade direktiivi 2010/41/EL sisust. 2. Anda ...
  • Dividendide maksustamine aktiivse tuluna 

   Astel, Anneli (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö eesmärk on analüüsida dividendide maksustamise võimalust aktiivse tuluna. Selleks kasutatakse kvalitatiivseid uuringumeetodeid nagu dokumendianalüüs ja juhtumianalüüs e analüüsitakse õigusakte ja kohtulahendeid. Teema ...
  • Dividendide maksustamise ja deklareerimise analüüs 2000-2007 

   Andressoo, Ann (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö uurimisobjektiks on tulumaksuseadus ja selle muudatuste alusel väljamakstavate dividendide maksustamise ja deklareerimise analüüs aastatel 2000-2007. Eesmärgiks on uurida tulumaksuseaduse ning deklareerimise muudatusi. ...
  • Dividendide väljamaksete mõju sotsiaalmaksu laekumisele 

   Schmidt, Kairi (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Teema aktuaalsus seisneb selles, et 2013 aasta pöörati suurt tähelepanu dividendide täiendavale maksustamisele sotsiaalmaksuga, kuid endiselt kasutavad paljud juhatuse liikmed võimalust võtta juhatuse liikme tasu välja ...
  • Dotatsioonide maksustamine käibemaksuga 

   Võsu, Erko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, sest praeguses majanduolukorras on toetuste saamine ning nende korrektne maksustamine tähtsal kohal. Probleemiks on Eesti käibemaksuseaduse halb sõnastus ning tõlgenduse erinevus direktiivis sätestatust, ...
  • E- ja paberväljaannete käibemaksu käsitlus Euroopa Liidu riikides 

   Engel, Karl William (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Kasutatud on andmeid ajakirjanduse jaemüügiga tegeleva ettevõtte arvetelt ja lõputöö koostaja tellitud ajalehtede arvetelt. Töö on aktuaalne, sest 11.09.2014 langetas Euroopa Kohus (kolmas koda) otsuse, kus määratakse, ...
  • E-arvete vastavus raamatupidamise seaduses sätestatuga 

   Davõdova, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida e-arvete vastavust raamatupidamise seaduses sätestatuga. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud neli uurimisülesannet: 1. Antakse ülevaade arvete ajaloost. 2. Antakse ülevaade arvete ...
  • E-kaubanduse vahendusel füüsilise isiku teenitud tulude maksustamine 

   Talvik, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida e-kaubanduse vahendusel füüsilise isiku teenitud tulude maksustamist. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade e-kaubandusest ja selle olemusest. 2. ...
  • E-kontrolli rakendamine Maksu- ja Tolliametis 

   Nikulitseva, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesoleva lõputööga soovib autor anda ülevaate e-kontrolli protsessist ja metoodikast, teiste riikide vastavast kogemusest ja selgitada välja võimalikud puudused ja eelised e-kontrolli rakendamisel Maksu- ja Tolliametis. ...
  • E-sigareti maksustamise vajalikkus Eestis 

   Lillepuu, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö on aktuaalne, kuna tubakaturu arenedes on tavasigarettide suitsetamise kõrvale müügile tulnud e-sigaretid, mille kasutamisel on võimalik sarnaselt tavasigarettidega sissehingamise teel nikotiini manustada, kuid seni ...