Now showing items 600-619 of 623

  • Vabad ametikohad ja tööotsijate eelistused Eestis 

   Horg, Liivi (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja vabad töökohad ja tööotsijate eelistused ning välistööjõu värbamine Eestis. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm uurimisülesannet, mis lahendati kasutades kombineeritult kvalitatiivset ...
  • Vabakutseliste loovisikute ootused riigipoolsetele sotsiaalsetele garantiidele 

   Toomel, Madis Joosep (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärk oli välja selgitada vabakutseliste loovisikute ootused riigipoolsetele sotsiaalsetele garantiidele. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Analüüsida ja süstematiseerida ...
  • Vabastusmeetodi laiendamisest kasule osaluste võõrandamisest 

   Kenk, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida, miks peaks kasule osaluste võõrandamisest laiendama vabastusmeetodit. Selleks on autor andnud ülevaate topeltmaksustamise tekke põhjustest ja vältimise meetoditest; analüüsinud, kas ja miks ...
  • Vabatsoonid ja nende jätkusuutlikkus Eestis 

   Tsilk, Tony (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Teema on aktuaalne, kuna tänapäeval on paljudes Euroopa riikides vabatsoonid ning nendega kaasnevad nii mõnedki eelised. Samuti on uus Liidu Tolliseadustik muutnud vabatsooni mõistet, kehtestades ainut üht tüüpi ...
  • Vanemahüvitise määramise ja arvutamise kord ning seos isiku sotsiaalmaksualaste 

   Tarum, Kati (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida vanemahüvitise aluseks oleva sotsiaalmaksu osa vanemahüvitise arvutamisel ja enammaksude tekkimisel. Eeltoodud eesmärgi saavutamiseks selgitab autor vanemahüvitise olemust Eesti ...
  • Varimajandus ning selle hindamine elektritarbimise meetodil Eesti näitel 

   Bekker, Taavi (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö on aktuaalne kuna Maksu- ja Tolliameti arengukavas 2017-2020 on välja toodud ettevõtja tegutsemise ja arengu toetamise strateegia, kus tahetakse, et varimajanduse osakaal maksulaekumisest oleks alla 7,1%. Lõputöö ...
  • Varimajanduse vähendamine Eesti näitel 

   Veermaa, Karoliina (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida varimajanduse vähendamise võimalusi Eesti näitel. Uurimuse käigus viiakse läbi küsitlus ning intervjuu eksperdiga. Lõputöö raames selgus, et varimajandus on illegaalne majandustegevus, ...
  • Varude controlling puidutööstuse ettevõtte näitel 

   Betlem, Helen (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada varude controllingut puidutööstuse ettevõtte näitel. Teema uudsuseks on ettevõtte juhtkonnale võimaluse loomine hindamaks varude controllingu mõju ettevõtte majandustulemusele ja maksuarvestusele
  • Vautšerite maksustamine käibemaksuga 

   Ellermaa, Rauno (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema on aktuaalne, sest tegemist on Euroopa Liidus juba täna reaalselt eksisteerivate probleemidega. Osa nendest probleemidest on ka Eesti ettevõtjateni jõudnud. Käesolev lõputöö peaks andma ülevaate neist probleemidest ...
  • Vääramatu jõud ja ettenägematu olukord tolliõiguses 

   Laineste, Rain (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida vääramatu jõu ja ettenägematu olukorra mõisteid Euroopa tolliõiguses.
  • Väärtpaberite käibemaksuga maksustamine Eestis 

   Vahemäe, Hannes (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö on aktuaalne, sest kehtivale regulatsioonile on otsitud alternatiive juba aastaid. Maksuvabastuste regulatsioon kehtib juba alates 1977. aastast, kui võeti vastu kuues direktiiv. Nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ kehtivad ...
  • Väärtpaberitehingute maksustamine tulumaksuga 

   Usin, Mare (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesoleva lõputöö teema valiku tingis teema aktuaalsus. Juriidiliste isikute tulumaksust vabastamine aastal 2000 tähendas muuhulgas ka seda, et väärtpaberitehingutest saadud kasu hakati juriidiliste ja füüsiliste isikute ...
  • Vähendatud käibemaksumäära kaotamise majanduslik mõju etendusasutuste näitel 

   Liimal, Krista (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö on aktuaalne, sest alates 2009. aastast kehtib etendusasutuste piletitele varasema 5% asemel 18%line käibemaksumäär, mis mõjutab oluliselt nii riigi majandust kui ka heaolu. Autorile teadaolevalt ei ole vähendatud määra ...
  • Väikeettevõtete lihtsustatud käibemaksumenetluse muudatuste analüüs Euroopa Liidus 

   Kollo, Kaia (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, kuna Euroopa Liidus on käsil Nõukogu Direktiivi 2006/112/EÜ muudatuste planeerimine, mis mõjutavad ka väikeettevõtteid. Samas ei ole Eestis praegusel hetkel väikeettevõtetele soodusrežiimi kehtestatud ...
  • Väiketootjate toodetud alkohoolsete jookide aktsiisiga maksustamise regulatsioon Eestis 

   Koljal, Marliis (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Viimastel aastatel on hakanud Eesti alkoholiturule tulema alkohoolsete jookide suurtootjate kõrval ka väiketootjad. Väiketootjatele on seaduse regulatsiooni alusel tehtud mõningaid lihtsustusi, kuid puuduvad olulised ...
  • Välismissioonilt naasnud Eesti veteranide finantskäitumise riskid 

   Paadik, Indrek (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada välismissioonilt naasnud Eesti veteranide kogemused ja probleemid lühiajaliselt tavapärasest kõrgema palga teenimisel ning seeläbi teha ettepanekuid võimalike ohtude ennetamiseks
  • Väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvate reisijatega kaasasolevate tubakatoodete aktsiisivaba koguselise piirmäära vähendamise mõju hindamine Koidula tollipunkti näitel 

   Kalur, Merle (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Eesmärgiks on analüüsida väljastpoolt Euroopa Liitud sissetoodavate tubakatoodete aktsiisivaba piirmäära vähendamise mõju. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse tubakaaktsiisi valdkonda puudutavate teoreetiliste õigusalaste ...
  • Venemaa kaubandusliku piirangu mõju Euroopa Liidu väliskaubandusele 

   Iljin, Edgar (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja Venemaa embargo mõju Euroopa Liidu liikmesriikide kaubavoogudele. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade sanktsioonidest ehk kaubandust ...
  • Venemaa maksusüsteemi võrdlev analüüs Eestiga 

   Koreškova, Katerina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Uurimisprobleemiks on ülevaate puudumine Venemaa maksusüsteemist, mis võib takistada kahe riigi vahelisi kaubandussuhteid. Töö eesmärgiks on võrdlevalt analüüsida Eesti ja Venemaa maksusüsteeme. Eesmärgi saavutamiseks ...
  • Volitatud ettevõtja staatus ja selle rakendamine Eestis 

   Bauman, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada, kas Eesti ettevõtjad on teadlikud volitatud ettevõtja staatuse peamistest omadustest. Selleks, et töö eesmärki saavutada, uuritakse esmalt, millised on volitatud ettevõtja staatuse ...