Now showing items 239-258 of 666

  • Kauba sooduspäritoluga kaasnevad probleemid 

   Veskus, Elina (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada kauba sooduspäritolu määramisega seotud väärinformatsiooni andmise põhjused. Tänapäeva arenevas maailmas on aina rohkem inimesi ja ettevõtjaid, kes tahavad viia kaupa üle piiri ...
  • Kauba sooduspäritolutõendite järelkontroll 

   Mõttus, Viktoria (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida sooduspäritolutõendite järelkonrolli tulemusi. Eesmärgi saavutamiseks: 1. Antakse ülevaade kauba sooduspäritolu olemusest. 2. Kirjeldatakse kauba sooduspäritolutõendeid. 3. Kirjeldatakse ...
  • Kauba toimetamine maanteetranspordiga importijale tolliterminalide kaudu 

   Õunapuu, Alevtina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida maanteetranspordiga Eestisse toodud kolmanda riigi staatusega kauba toimetamist importijatele logistika ettevõtete tolliterminalide kaudu.
  • Kauba ühendusesisene maksuvaba soetamine 

   Näppi, Anita (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida ühendusesisese maksuvaba soetamise põhimõtteid. Maksumaksjad ei tea, et Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist maksuvaba soetamist tuleb deklareerida. Ühendusesiseste tehingute maksustamine ...
  • Kauba ühendusesisese käibe ja kauba ühendusesisese soetamise maksustamine 

   Kampus, Kaja (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on analüüsida kauba ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamise põhimõtteid ning nende kajastamist käibemaksuseaduses. Samuti praktikas kujunenud olukorda, kus kauba ühendusesisene liikumine ei kajastu ...
  • Kaubakoguste mõõtmine tollikontrolli teostamisel 

   Kaasik, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö aktuaalsus seisneb selles, et on väga palju juhtumeid, kus kauba tariifse klassifikatsiooni kindlaksmääramiseks on vajalik kaasata eksperte ning teostada kaupade osas mõõtmist ning teha analüüse. Kuigi Eesti ...
  • Kaubanduse kaitse instrumendid: väiksema tollimaksu reegli poliitilised ja praktilised mõjud Eestile 

   Peterson, Ilona (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö on aktuaalne, kuna eelseisval poolaastal on Eesti eesistujaks Euroopa Liidu Nõukogus. Eesistumise perioodil on arutelul kaubanduskaitsemeetmete moderniseerimine ning väiksema tollimaksu reegli säilitamine või ...
  • Kaubanduse lihtsustamise lepingu rakendamine Maksu- ja Tolliametis 

   Klaos, Merily (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks oli kirjeldada lepinguga seotud kohustusi ja hinnata, kas ja mil määral on leping Maksu- ja Tolliameti poolt rakendatud. Eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet: 1. Antakse ülevaade ...
  • Kaubanduskaitsemeetmete mõju eesti impordile õhkrehvide ja jalgrataste näitel 

   Runno, Ly (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja muutused Eesti impordis peale kaubanduskaitsemeetmete ülevaatamist ja kehtestamist perioodil 2015-2022, Euroopa Komisjoni kehtestatud määruste ning Statistikaameti andmete põhjal. Lõputöö ...
  • Kaubaveoteenuste käibemaksuga maksustamine Euroopa Liidus enne ja pärast 01.01.2010 

   Rego, Ave (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, sest direktiivi 2006/112/EÜ muudatused hakkasid Eestis kehtima alates 2010. aasta esimesest jaanuarist ja seega pole paljud maksumaksjad veel uue regulatsiooniga kohanenud. Lõputöö eesmärgiks on ...
  • Kaubaveoteenuste käibemaksuga maksustamise aktuaalsed probleemid 

   Lehtveer, Katrin (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on uurida kaubaveoteenuste maksustamisel praktikas tekkivaid probleeme Töös kasutati analüütilist uurimismeetodit. Antud töös jõuti järeldusele, et kaubaveo teenuse käibemaksuga maksustamine erineb paljus ...
  • Kaudse maksustamise ja majanduskasvu vahelised seosed 

   Kamenik, Merili (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada seos kaudsete maksude ja majanduskasvu vahel Euroopas. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade otseste ja kaudsete maksude erinevusest. 2. Anda ...
  • Kaupade klassifitseerimisel kasutatavad reeglid ja põhimõtted 

   Martšuk, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Üheks lõputöö uurimismeetodiks on kirjanduse ja õigusaktide analüüs, mille abil kogub autor töö jaoks vajalikke andmeid. Teiseks on uuring inimeste teadmistest, kes on kaupade klassifitseerimisega kokku puutunud. Lõputöös ...
  • Kääritatud jookide aktsiisikauba kadu, sellel liigid ja probleemid (õlle ja veini näitel) 

   Karhu, Mari (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töös esile toodud probleem seisneb selles, et väikeettevõtjate tootmine pole seadusega piisavalt reguleeritud, millest tingituna võivad nad hakata maksma vähem aktsiisimaksu riigi eelarvesse. Lõputöö uurimisobjektiks ...
  • Käibedeklaratsiooni lisa INF rakendamine Eestis 

   Purga, Evelin (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÄRGE AEGUS 04.05.2020.
  • Käibemaksu laekumise ja inflatsiooni vaheline seos 

   Merioja, Madis (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada inflatsiooni ja käibemaksu laekumise vaheline seos Eestis aastatel 2006 kuni 2022. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. analüüsida teoreetilisi ...
  • Käibemaksu tagastamine ühendusväliste riikide maksukohustuslastele 

   Kivi, Liina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärgiks on analüüsida ühepoolse käibemaksu tagastamise otstarbekust ühenduseväliste riikide maksukohustuslastele. Töös antakse ülevaade käibemaksu tagastamisest mitteresidentidele Eestis, kirjeldatakse Soome, ...
  • Käibemaksualase järelvalve tõhustamine 

   Torm, Helen (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö uudsus seisneb selles, et käibemaksualase järelvalvega seoses pole Maksu- ja Tolliametis head praktikat välja kujunenud. Teema on muutumas üha aktuaalsemaks, sest probleemsed äriühingud tekitavad oma ebaseadusliku ...
  • Käibemaksudeklaratsiooni lisaga seotud halduskorrmus 

   Zahkna, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärk on hinnata ühe ettevõtte käibemaksudeklaratsiooni lisa täitmisega kaasnevat halduskoormust. Lõputöö ülesehituses on käsitlevate teemade jaotused paigutatud kahte peatükki, millest esimene sisaldab maksusüsteemi ...
  • Käibemaksuga maksustamise erikorrad 

   Vikultseva, Viktoria (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida käibemaksustamise erikordade probleeme Euroopa Liidu liikmesriikides. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade käibemaksu mõistest ja olemusest. 2. ...