Now showing items 21-40 of 666

  • Alkoholiaktsiisi piiriülesed mõjud Eesti ja Soome näitel 

   Teedla, Kätlin (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö on aktuaalne kuna piiriülese kaubanduse tingimustes ei toimi aktsiis kõigest tarbimise reguleerimise instrumendina, vaid paneb avatud turu tingimustes otsima ka alternatiive kodumaisele kallile kaubale. Üheks võimaluseks ...
  • Alkoholiaktsiisi poliitika ja alkoholituru korraldus Eestis 

   Liukonen, Julia (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida alkoholiaktsiisi poliitika dünaamikat ja selle tulemusena leida seoseid alkoholiaktsiisi määrade muutuste, alkoholi müügipiirangute ja riigieelarve täidetavuse vahel ning hinnata ...
  • Alkohoolsete jookide hinnataseme ja liiklusõnnetuste vahelised seosed Euroopa Liidu riikides 

   Viskov, Rait (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö kirjutamisel analüüsitakse statistilisi andmeid, mis on saadud Eurostati andmebaasist. Lõputöö koosneb kahest peatükist, mis jagunevad alapeatükkideks. Lõputöö uurimisprobleem püstitatakse küsimusega: Kas alkohoolsete ...
  • Alkohoolsete jookide ja tubaka maksumärgistamine illegaalse turu kontrollimiseks 

   Dubinin, Taavi (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Töö eesmärgiks on analüüsida alkohoolsete jookide ja tubaka maksumärgistamist illegaalse turu kontrollimiseks. Lõputöös kasutatakse nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset analüüsimeetodit. Andmed alkohoolsete jookide ...
  • Alkohoolsete jookide piirikaubandus Valga/Valka näitel 

   Tättar, Aveli (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Teema on aktuaalne, kuna inimesed on hakanud ostma alkoholi üha rohkem Lätist ja peale alkoholi ostetakse kaasa ka kütust ja ehituskaupa. Alkoholiaktsiisi tõsteti Eestis 01.07.2017 suuremas määras, kuid Lätis toimus ...
  • Alternatiivsete tubakatoodete aktsiisi mõju tubakaturule 

   Adamberg, Agris (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada kuidas muutub tarbijate käitumine aktsiisi rakendumisel. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet, mis lahendati kasutades kvalitatiivset ja kvanitatiivset ...
  • Altkäemaksu deklareerimine tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisal kuus Eestis 

   Stokkeby, Kristiina (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja altkäemaksu deklareerimine tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisal kuus Eestis. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks analüüsiti kohtulahendeid, mille kohaselt ettevõtja oli andnud altkäemaksu. ...
  • Andmeesitusest tulenev halduskoormuse muutus ettevõtjale 

   Raun, Laura (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk oli selgitada välja andmeesitusest tulenev halduskoormuse muutus mikro- ja väikeettevõtjale. Lõputöö eesmärk täideti läbi intervjuude ja ettevõtjate küsitluse. Selgitatati välja ettevõtjate tunnetuslik pool ...
  • Andmekaitse rakendamine Eesti e-poodides 

   Pärli, Maria (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada andmekaitsepoliitika rakendamine Eesti e-poodides. Töö eesmärgi täitmiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded: 1. Analüüsida Euroopa Liidu andmekaitsepoliitikat ning selle ...
  • Aruandekohustuse seos avaliku huviga 

   Tamm, Kertu (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema on aktuaalne, sest 2013. aastal viis Justiitsministeerium läbi uuringu, milles küsitleti 500 juriidilist isikut, et välja selgitada majandusaasta aruannete maakohtu registriosakonnale esitamata jätmise peamiseid ...
  • Aruandekohustuse täitmine Eestis registreeritud riiulifirmade näitel 

   Tamla, Anneli (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Riiulifirmade loojad ei esita majandusaasta aruannet äriregistrile. Selle tulemusena moonutatakse ettevõtlustegevust ja väheneb ettevõtja valmidus olla aruandekuulekas. Tulemuseks on ebaaus majandustegevus ning riigil ...
  • Arvestusala ühilduvus avaliku huviga 

   Kirsipuu, Jessy (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö aktuaalsus seisneb selles, et Rahandusministeeriumi poolt loodava Arvestusala Valge raamatu IV osa käsitleb arvestusekspertide kutsesüsteemi kohustuslikku atesteerimise nõuet. Probleem seisneb selles, et vaatamata ...
  • Arvetele sätestatud nõuete täitmine ettevõtjate poolt 

   Sokolova, Valeria (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö uurimisprobleemiks oli: miks ei ole väljastatud arved alati nõuetekohased? Lõputöö probleemi lahenduseks ja uurimisküsimustele vastuse saamiseks ning eesmärgi saavutamiseks ja püstitatud uurimisülesannete täitmiseks ...
  • Arvevabrikute vastase võitluse tõhustamine Eestis 

   Jakobson, Olavi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö uudsus seisneb selles, et Eestis on arvevabrikute temaatika uurimine nii teoreetilisel kui ka empiirilisel tasemel peaaegu olematu, kuigi nende käibemaksupettuste tõttu jäävad riigieelarvesse laekumata arvestatavad ...
  • AS Arco Vara jätkusuutlikkuse hindamine finantsanalüüsi abil 

   Toom, Margit (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö teemaks on ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamine, kasutades selleks finantsanalüüsi. Lõputöö on kirjutatud eesti keeles, võõrkeelne kokkuvõte on inglisekeelne. Töö maht ilma lisadeta on 38 lehekülge, lisasid on ...
  • AS Strandi jätkusuutlikkuse hindamine rahandussuhtarvude analüüsi meetodil 

   Jaakson, Kaja (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Uurimuse objektiks on AS Strandi finatsolukord ja jätkusuutlikkus ning nende hindamine kasutades rahandussuhtarvude analüüsi meetodit. Töö eesmärgiks on hinnata AS Strandi jätkusuutlikkust 2004.-2006. aasta majandusaas ...
  • Audiitori vastutuse kohaldamine Eesti praktikas 

   Ivanova, Eljana (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö on aktuaalne, sest Euroopa Liidu uue raamatupidamisdirektiivi nõuete täitmiseks peavad liikmesriigid tegema vajalikud õigusnormide muudatused hiljemalt 20. juuliks 2015. Sellest tulenevalt on Rahandusministeerium ...
  • Auditi ja ülevaatuse kohustusega ettevõtjate raamatupidamisarvestuse kvaliteet audiitori vaates 

   Luik, Margit (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja auditi ja ülevaatuse kohustusega ettevõtjate raamatupidamisarvestuse kvaliteeti iseloomustavad näitajad audiitorite vaates ja võimalike kitsaskohtade parendamise võimalused. Lõputöö ...
  • Automaatse numbrituvastusseadme kasutusvõimalused tollisõidukil 

   Mihhailov, Daniil (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada automaatse numbrituvastusseadme kasutusvõimalusel tollisõidukil.
  • Automaksu kehtestamise põhimõtted ja rakendusvõimalused keskkonnasäästlikkuse eesmärgil 

   Kukk, Merike (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöö uurimisprobleem püstitatakse küsimusega: kuidas maksustada mootorsõidukeid Eestis, et väheneks sõidukite kasutamisega kaasnev negatiivne mõju keskkonnale. Lõputöö eesmärk on selgitada välja seoseid erinevate automaksu ...