Now showing items 1490-1509 of 1964

  • Sihtrühma vastuvõtlikkus Päästeameti veeohutus sõnumitele, tähelepanu säilitamise ja tõstmise vahendid 

   Siilbek, Taavi (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks oli anda Päästeametile tagasisidet tehtud veeohutuse kampaaniate kohta ja pakkuda uusi suunitlusi, millele saaks toetuda uute kampaaniate kavandamisel. Eesmärgi täitmiseks analüüsis autor veeõnnetuse ...
  • Sillamäe tööstuspiirkonna keemiaohud 

   Tokman, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev töö on uurimustöö, mille käigus analüüsiti ohtlike veoste käitlemise ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetega seotud õigusakte ja küsitleti Sillamäe linna elanikke eesmärgiga selgitada välja nende teadlikkus Sillamäe ...
  • Siseauditi rahvusvaheliste standardite rakendamise ja audiitori kutse-eetika järgimise 

   Eisler, Gerdi (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Antud lõputöö eesmärgiks on analüüsida erinevate Maksu- ja Tolliameti regioonide siseauditi vastavust standarditele, eeldades, et standardite ja audiitori kutse-eetika kvaliteetne rakendamine edendavad Maksuja Tolliameti ...
  • Siseauditi roll auditeerimisel 

   Korobova, Krista (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida siseauditi olulisust auditeerimisel. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade auditi ja siseauditi mõistest ja olemusest, analüüsitakse siseauditi tegevusega/tegevusetusega kaasneda võivaid ...
  • Sisejulgeoleku teenistuskoerte ja koerajuhtide põhi- ja täiendõppe võimalused teenistuskoerte koolituskeskuses 

   Lõhmus, Sten (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks on uurida võimalusi koondada erinevate sisejulgeoleku ametkondade teenistuskoerte ja koerajuhtide põhi- ja täiendusõpe Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskusesse ning teha ettepanekuid ...
  • Sisekaitseakadeemia 20 aastat parimate nimel = Estonian Academy of Security Sciences : 20 years for excellence 

   Angelstok, Feliks, koostaja; Tabur, Lauri, koostaja ja eessõna autor; Järvelaid, Peeter, koostaja; Reigo, Raile, toimetaja; Puhm, Ene, toimetaja; Loik, Ramon, toimetaja; Vaher, Rein, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Akadeemia kasvandike jaoks pole olnud vahet, kas neid on vannutatud teenistusse kaitseväe või politsei- ja piirivalveametnikele omase deviisi „teenin Eesti Vabariiki” või siis näiteks Eesti tuletõrje- ja päästetöötajatele ...
  • Sisekaitseakadeemia lõpetanud kadettide valmisolek asuda tööle Ida-Virumaale 

   Vesjolkina, Julia (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Uurimistöö eesmärgiks on tuginedes võimalikele statistikaandmele, Politsei- ja Piirivalve personalistrateegiale, töös läbiviidud uuringutele hinnata, milline on elanikkonna, suhtumine politseisse ja milline on politsei ...
  • Sisekaitseakadeemia õppuritele määratud distsiplinaarkaristused aastatel 2010–2016 

   Käos, Jaan (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöös uuriti õppuritele distsiplinaarkaristuste määramist SKA-s. Uurimisprobleemina oli püstitatud küsimus, kas SKA-s valitseb õppurite distsiplinaarsüütegude eest karistamisel struktuuriüksuste ja õppevormide vahel ...
  • Sisekaitseakadeemia Päästekolledži lõputööde rakenduse analüüs 

   Altmäe, Silver (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Antud lõputöö eesmärk on saada ülevaade päästeteenistuse töötajate teadlikusest tehtud lõputöödest ja nende kasutamisest erialases töös. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi empiiriline kvantitatiivne uuring. Uuringu aluseks ...
  • Sisekaitseakadeemia Päästekolledži võimekus pikaajalistele päästetöödele reageerimisel 

   Ostrov, Andrus (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on saada teada, milline on Päästekolledži perspektiiv kaasamisel päästesündmusele ning selgitada välja Päästekolledži võimalus ja võimekus reageerimisel pikaajalistele päästetöödele.
  • Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse eriala õppekava arendamise võimalused 

   Pruul, Kairi (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Magistritöö eesmärk on välja selgitada SKA päästeteenistuse eriala õppekava arendamise võimalused võrreldes teiste Euroopa riikide pääste valdkonna õppekavadega. Magistritöö on empiiriline uuring, mille uurimisstrateegia ...
  • Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalekolledži piirivalveteenistuse kutseala õppekava läbinud kadettide konkurentsivõime tööturul ja selle tõstmise võimalused 

   Kukk, Regina (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärgiks on piirivalveteenistuse kutseala õppekava läbinud isikute konkurentsivõimelisuse väljaselgitamine Politsei- ja Piirivalveametis ning tööturul.
  • Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kadettide infosüsteemide alane väljaõpe : rakendusuuringu raport 

   Savimaa, Raul (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Sisekaitseakadeemia (SKA) politsei- ja piirivalvekolledži kadettide infosüsteemide alast väljaõpet käsitleva rakendusuuringu „Kadettide IT-alane väljaõpe“ eesmärk oli välja selgitada, millised infosüsteemide ja andmekaitsega ...
  • Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledžisse õppima asunud kadettide õppesuuna valiku kujunemine 

   Maarits, Merilin (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja, peamised Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima asunud kadettide õppesuuna valikut kujundavad mõjutegurid ning seeläbi selgitada piirivalve süvaõppesuuna ...
  • Sisekaitseakadeemia Teadusartiklid : Valikkogu 

   Kaljula, Diana, peatoimetaja; Vanamölder, Lauri, toimetaja; Traat, Uno, kaasautor; Vanaisak, Ülle, kaasautor; Borszéki, Judit, kaasautor; Elling, Tõnis, kaasautor (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Siia valitud tekstid on vastavalt akadeemia traditsioonile läbinud põhjaliku eelretsenseerimise, mistõttu on need üksikasjalikud ja pakuvad sisukat lugemist. Teemasid on kolmest valdkonnast: süüteomenetlus, maksundus ja ...
  • Sisekaitseakadeemia Teadusartiklid nr. 2 

   Kroonberg, Riina, kaasautor; Roosve, Triin, kaasautor; Kirsimägi, Silvia, kaasautor; Kaljula, Diana, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2018-05)
   Kogumikus sisalduvad artiklid on eri põhjustel jäänud pikemat aega avaldamata, kuid on nüüdseks ajakohastatud ja publitseeritud. Vastavalt tavale on kõik artiklid valdkonna ekspertide poolt retsenseeritud. Selles kogumikus ...
  • Sisekaitseakadeemia toimetised, 10 : tark turvalisus 

   Tabur, Lauri, peatoimetaja; Talmar-Pere, Annika, tegevtoimetaja; Tammert, Paul, kaasautor; Silberg, Uno, kaasautor; Savimaa, Raul, kaasautor; Tenno, Ander, kaasautor; Moora, Peeter, kaasautor; Kasenõmm, Evelin, kaasautor; Kasemets, Aare, kaasautor; Orumaa, Elina, kaasautor; Vanari, Kätlin, kaasautor; Karton, Inga, kaasautor; Loik, Ramon, kaasautor; Käerdi, Helmo, kaasautor; Randoja, Peeter, kaasautor; Luht, Kadi, kaasautor; Valge, Alar, kaasautor; Angelstok, Feliks, kaasautor; Lambing, Martin, kaasautor; Mõttus, Martin, kaasautor; Plaado, Toomas, kaasautor; Randlane, Kerly, kaasautor; Elling, Tõnis, kaasautor; Pagel, Oliver, kaasautor; Veispak-Rawlings, Kai, kaasautor; Engalychev, Vali, kaasautor (Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2011, 2011)
   Kontseptuaalsed lähenemised, nagu näiteks Tammerti ja Silbergi lähenemine sisejulgeolekutemaatika defineerimisele läbi eluviiside ja Vanari ning Kartoni värskeim uurimus akadeemia vilistlaste rahulolust oma eluga pärast ...
  • Sisekaitseakadeemia toimetised, 11 : haritud turvalisus 

   Tabur, Lauri, peatoimetaja; Talmar-Pere, Annika, tegevtoimetaja; Pajunurm, Katrin, kaasautor; Roosimaa, Raili, kaasautor; Draba, Mari, kaasautor; Kirsimägi, Silvia, kaasautor; Kaugia, Silvia, kaasautor; Lall, Annika, kaasautor; Elling, Tõnis, kaasautor; Aru, Karel, kaasautor; Sepp, Marilis, kaasautor; Värk, René, kaasautor; Angelstok, Feliks, kaasautor; Saar, Indrek, kaasautor; Kasenõmm, Evelin, kaasautor; Kasemets, Aare, kaasautor; Czenczer, Orsolya, kaasautor (Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2012, 2012)
   Toimetiste üheteistkümnes number on sarnaselt varasematega väga mitmekülgne, püüdes näidata sisejulgeolekusektori mitmeid erinevaid tahke ja seoseid. Kindlasti on enamike artiklite puhul läbivaks jooneks mure ressursside ...
  • Sisekaitseakadeemia toimetised, 6 : sisejulgeolek 

   Pohl, Tiiu, koostaja; Raska, Eduard, kaasautor; Aimre, Ivar, kaasautor; Eenma, Raine, kaasautor; Lugna, Lauri, kaasautor (Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2007, 2007)
   Käesolev kogumik sisaldab artikleid julgeoleku teemadel. Käsitlemist leiavad julgeoleku teoreetilis-praktilised probleemid ja küsimused. Muu hulgas püütakse leida vastuseid küsimustele, mis on sotsiaalne julgeolek, turvalisus; ...
  • Sisekaitseakadeemia toimetised, 7 : turvalisem Eesti hariduse toel 

   Järvet, Shvea, koostaja; Aimre, Ivar, kaasautor; Link, Marek, kaasautor; Padar, Andrus, kaasautor; Järvet, Tanel, kaasautor; Huik, Jaan, kaasautor; Käerdi, Helmo, kaasautor; Karton, Inga, kaasautor (Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2008, 2008)
   Käesolev artiklite kogumik alapealkirjaga ”Turvalisem Eesti hariduse toel” annab ülevaate sisejulgeoleku valdkonna hariduse aktuaalsetest küsimustest.Sisekaitseakadeemia professor Ivar Aimre analüüsib politseiharidust ja ...