Now showing items 2071-2090 of 2545

  • Tagastusnõude arestimine 

   Randlane, Kerly; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Kui küsida "keskmiselt" gümnaasiumi lõpetajalt, et mida tema või tema vanemad on saanud riigilt maksude tasumise tulemusena, on vastuseks enamasti, et on saanud tulumaksu riigilt tagasi. Enammakstud tulumaks, ...
  • Tagatisraha rakendamine üüriturul 

   Palm, Vesta (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Teema aktuaalsus seisneb selles, et võlaõigusseaduses reguleeritud tagatisraha hoiustamise, üürnikule intresside maksmise ja lepingu lõppemisel tasaarvestamisega kaasnevaid tegevusi ning mõju üüritulule ei ole analüüsitud. ...
  • Tahtlus maksuõiguses 

   Rõžikov, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, kuna tahtlusest sõltub lõpptulemus nii maksuhalduri kui maksukohustlase jaoks, kuid maksuõiguses pole reguleeritud tahtluse mõistet ning ka praktikas pole konkreetselt välja kujunenud, kust selle mõiste ...
  • Taimse bioloogilise vara kajastamine majandusarvestuses 

   Lukk, Anna-Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Töö on aktuaalne, sest RTJ 7- s kehtestatud bioloogiliste varade arvestusmeetodid võimaldavad põllumajandusettevõtetel vara tegelikku hulka varjata ning teenida tulu, mida majandusarvestuses ei kajastata. Lõputöö eesmärgiks ...
  • Takistused suuremahuliste puithoonete ehitamiseks Eestis 

   Pukk, Rait (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärgiks oli uurida suuremahuliste puitehitiste püstitamist ja ohutuse tagamist teistes riikides, välja selgitada peamised takistused puidu laialdasemaks kasutamiseks Eesti ehitussektoris ning eristada tuleohutusalased ...
  • Tallinn-Tartu maantee nelja-realiseks ehitamise mõju liiklusõnnetuste vähendamisele 

   Aasma, Ando (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev lõputöö kirjeldab Eesti ühe suurima põhimaantee, T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee olukorda praegusel hetkel. Milline on tee asetus, kurvid, kui suur on liiklustihedus, kui palju ja millist tüüpi liiklusõnnetusi ...
  • Tallinna autotranspordi riskianalüüs 

   Kull, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Käesoleva töö eesmärk on hinnata autotranspordist tulenevat riski Tallinnas. Analüüsitud on vaid neid riske, mis võivad tekitada Tallinna linnale hädaolukorra. Ära on toodud Tallinna maateevõrgustiku üldiseloomustus, ...
  • Tallinna Jaoskonna Piirivalve Allohvitseride ja Üleajateenijate kogude tegevus ja nende mõju organisatsioonile aastatel 1923-1940 

   Lepik, Aleksander (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö eesmärgiks on selgitada välja ja anda ülevaade Piirivalve Üleajateenijate Kogude tegevusest ja samuti mõjust organisatisoonile aastatel 1923-1940 Piirivalve Tallinna Jaoskonna Allohvitseride ja Üleajateenijate kogu ...
  • Tallinna koolinoorte teadlikkus maksudest ja selle mõju Eesti sisejulgeolekule 

   Tjukina, Julia (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Magistritöös on käsitletud Eesti gümnaasiuminoorte teadlikkus maksudest ning milline on nende teadmiste mõju Eesti sisejulgeolekule. Ttäiskasvanute inimese käitumine (sh maksukäitumine) on tugevalt mõjutatud lapse- ja ...
  • Tallinna ohtlike ainete raudteetransiidi riskianalüüsi alused 

   Hanga, Knut (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Antud lõputöös käsitletakse Tallinna linnas raudteid mööda veetavaid ohtlikke aineid ja neist tulenevaid võimalikke ohte. Töös on lõpptulemusena lisatud ka raudteel veetavatest ohtlikest ainetest tulenev ohuala. Tegemist ...
  • Tallinna vanalinna avaliku korra probleemid ja nende võimalikud lahendused 

   Savitski, Rando (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on juhtida tähelepanu Tallinna vanalinnas toimuvatele avaliku korra probleemidele ning välja pakkuda võimalikke lahendusi nende vähendamiseks või ära hoidmiseks. Uurimistöö põhjal selgus, et peamisteks ...
  • Tallinna Vangla teenistujate distsiplinaarpraktika 2006/2007 

   Müürisepp, Eha (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töös püüab autor välja tuua, mis on distsiplinaarsüütegu ning selle olemus samuti on ülevaade ka distsiplinaarvastutusest. Samuti leiab kajastamist ka vanglaametnike poolt toime pandud rikkumised ning millised on olnud ...
  • Talu abihoone tulekahju 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lapselapsed on vanaisal suvevaheajal külas. Talukompleksi kõrvalhoone (traktori garaaž ja laoruum) süttib põlema. Vanaisa püüab tulekahju ise kustutiga kustutada ja lapsed helistavad HK-sse. Tulekahju kustutamine ei ...
  • Tankerite tuleohutussüsteemid 

   Lemmik, Arno (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö käsitleb tankeritel kasutatavaid tuleohutussüsteeme. Kuna tankerite kohta kehtivad nõuded, standardid ja soovitused on rahvusvahelised, siis on töös kasutatud ohtrasti inglisekeelseid väljendeid ja lühendeid. Põhjus ...
  • Tanklate tulekahjude kustutustaktika, Jõõpre tanklatulekahju näitel 

   Kuru, Karmo (Sisekaitseakadeemia, 2005)
   Eesmärgiks on seatud päästetöödejuhile tanklate tulekahjudel tegutsemise juhendmaterjali loomine ja Jõõpres toimunud tanklatulekahjust ülevaate andmine. Uurimisobjektiks on tanklate tulekahjud ja nende kustutamine. ...
  • Tapmine järve ääres 

   Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Toimumiskoht: väikelinna E ( u 6000 elanikku) lähedal asuva Vaikse järve ümbrus järve linnapoolsel küljel, linna piiril olevast sissesõiduteest ida suunas teest u. 300 m kaugusel. Seda kohta kasutavad inimesed pikniku ...
  • Tapmine, millele järgneb subjekti suitsiid Eesti näitel 

   Hansman, Henrik (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada mis on tapmiste ja tapmiste järel enesetapu tegemise põhjused ning ennetusmeetmed selle olukorra vältimiseks. Eesmärgi täitmiseks püstitab töö autor 4 uurimisülesannet: 1) Analüüsida ...
  • Tapmiste kriminalistikaline iseloomustus: Ida ja Lõuna politseiprefektuuride tööpiirkonnas aastatel 2005-2006 

   Peganova, Jelena (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö uurimisobjektiks on aastatel 2005-2006 Ida ja Lõuna Politseiprefektuuride territooriumitel registreeritud tapmiste kriminalistikalised iseloomustused ning nende võimalikud erinevused. Lõputöö tegemise meetodiks ...
  • Tapmiste tüpoloogia (Lõuna Politseiprefektuuri näitel) 

   Laine, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade lõuna politseiprefektuuri territooriumil toimepandud tapmistest, võttes aluseks Schneider’i 4-astmelise tüpoloogia ja analüüsida seda koos tapmiste motiivi ja osapoolte sotsiaalsete ...
  • Tarbijate rahulolu viipemakse kaartidega 

   Küts, Kristel (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada tarbijate rahulolu viipemakse kaartidega maksmisel. Eesmärgi saavutamiseks analüüsiti teemakohast teadus- ja erialast kirjandust raha kui maksevahendi kohta sh viipekaartide teket ...