Now showing items 192-211 of 2432

  • Debt push-down struktuuri maksustamise võimalused Eestis 

   Keller, Oliver (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada debt push-down käsitlused erinevate riikide kohtulahendites ja leida võimalikke lahendusi Eesti jaotatud kasumi maksustamise süsteemis debt push-down struktuuride maksustamiseks. Töö ...
  • Deinstitutsionaliseerimisega kaasnevad väljakutsed kogukondades 

   Mill, Maria (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Magistritöö eesmärgiks on selgitada välja aktiivsete kogukonnaliikmete vaated seoses psüühilise erivajadusega inimeste elama asumisega nende naabruskonda. Uurimistöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad ...
  • Deklareerimiskohustuseta füüsiliste isikute tulude deklareerimine 

   Kadõrova, Valeria (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö teema on aktuaalne, kuna Maksuja Tolliamet planeerib aastal 2012 kasutusele võtta deklareerimiskohustuseta füüsiliste isikute tuludeklaratsiooni. Lõputöö eesmärgiks on uurida deklareerimiskohustuseta füüsiliste ...
  • Dekontamineerimine päästetöödel 

   Grüning, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on kirjeldada saasteärastust kui ühte keemiapäästetööde osa ja koostada varustuse põhine pesukoha moodustamise lühijuhend IEPK keemiavõimekusega komandodele. Töö eesmärgini jõudmiseks kasutas ...
  • Demineerimisalane ennetustöö üldhariduskoolide õpilastele 

   Jalast, Marlen (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade demineerimisalasest ennetustööst Eestis. Uurimustöö tulemusel selguvad antud valdkonna probleemid ja ettepanekud, millele edaspidi tähelepanu pöörata. Esimene peatükk räägib demineerimisalasest ...
  • Demineerimisalase teavitustöö analüüs ja perspektiivid Lääne-Eesti regiooni näitel 

   Adler, Armo (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö tulemusena selgub, et kuigi demineerimisalane teavitustöö ei ole prioriteet siis vajadus sellega tegeleda on selgelt olemas. Seda kinnitab ka uurimistööst saadud tulemus ning vastav analüüs. Demineerimiskeskuse ...
  • Diferentsiaalarvutus 

   Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Matemaatiline analüüs on matemaatika haru, mis uurib funktsioone ja nende üldistusi piirväärtuste meetodil. Matemaatilise analüüsi põhisisuks on diferentsiaalarvutus, integraalarvutus ja ridade teooria. Käesolevas õppevahendis ...
  • Digitaalmajanduse maksustamise vajalikkus ja võimalused Euroopa Liidus 

   Gatski, Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja digitaalmajanduse maksustamisega kaasnevad võimalikud eelised ja puudused ning selle rakendamise otstarbekus Euroopa Liidus lähtudes maksutulust. Lõputöö eesmärgi täitmiseks püstitatakse ...
  • Digitaalse jälitustoimingu koostamine 

   Järvet, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Esmalt digitaalse infosüsteemi tutvustamine, seejärel demovideo ning iseseisvad harjutused. Õppekava: Politsei eriala rakenduskõrgharidusõppe kompetentsipõhine õppekava Sihtrühm: Politseikadettid ja õppurid
  • Digitaalsed tõendid ja nende talletamine Põhja prefektuuri näitel 

   Palm, Kerly (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on Põhja Prefektuuri politseiametnike sündmuskohal talletamisega seonduvate probleemide olemasolu ja nendega seonduvate asjaolude väljaselgitamine.
  • Digitaalsete tõendite kogumine ja käitlemine internetis toimepandud autoriõiguste rikkumiste menetlusel 

   Alas, Marit (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Käesoleva lõputöö eesmärk oli anda teoreetiline ülevaade internetis toimepandud autoriõiguste rikkumiste menetlemisel digitaalsete tõendite kogumisest, analüüsida Eesti menetluspraktikat, mille põhjal teha ettepanekuid ...
  • Digiväljaannete käibemaksumäära alandamise mõju Eesti riigieelarvele COVID-19 pandeemia tingimustes 

   Vincjunaite, Eva-Maria (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada digiväljaannete käibemaksu alandamise mõju Eesti riigieelarvele tulenevalt digiväljaannete käibemaksu laekumiset. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. ...
  • Direktiivi 2010/41/EL rakendamine liikmesriikides 

   Kivistik, Sirle (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada direktiivi 2010/41/EL rakendamine liikmesriikides. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks lähtutakse järgmistest uurimusülesannetest: 1. Anda ülevaade direktiivi 2010/41/EL sisust. 2. Anda ...
  • Distsiplinaarkaristamisest väljaspool teenistuskohustuste täitmist süüliselt toimepandud vääritu teo eest (Eesti Vabariigi Petseri jaoskonna näitel aastatel 1923-1940) 

   Laidla, Toivo (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk on anda ülevaade distsiplinaarkaristamisest väljaspool teenistuskohustuste täitmist süüliselt toime pandud vääritu teo eest Petseri jaoskonnas aastatel 1923-1940. Lõputöö uurimisobjektiks on reakoosseisu ...
  • Distsiplinaarkaristuse mõju kinnipeetavale Tallinna Vangla näitel 

   Hanimägi, Kirsika (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputööd eesmärgiks on analüüsida, millist mõju avaldavad hetkel kehtivad distsiplinaarkaristused kinnipeetavale - kuidas hindavad kinnipeetavad distsiplinaarkaristuste mõju endile, kas nad mõistavad distsiplinaarkaristuste ...
  • Distsiplinaarkaristused vanglas ja nende vaidlustamine kinnipeetavate poolt 

   Henk, Neeme (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida distsiplinaarkaristusi, nende määramist, mõju kinnipeetavatele, haldusdokumentide vormistamist, enam esinevaid vigu ning haldusakti vaidlustamise korda ning põhjusi ning nii ...
  • Distsiplinaarmenetluste alustamine vanglas ja seos kriminaalmenetlusega 

   Luuri, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Distsiplinaarmenetluse kui haldusmenetluse ja kriminaalmenetluse olemuse ja seoste kirjeldamine; samuti krms-s tehtud muudatust vanglas toimepandud kuritegude kohtueelse menetluse osas. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, ...
  • Dividendide maksustamine aktiivse tuluna 

   Astel, Anneli (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö eesmärk on analüüsida dividendide maksustamise võimalust aktiivse tuluna. Selleks kasutatakse kvalitatiivseid uuringumeetodeid nagu dokumendianalüüs ja juhtumianalüüs e analüüsitakse õigusakte ja kohtulahendeid. Teema ...
  • Dividendide maksustamise ja deklareerimise analüüs 2000-2007 

   Andressoo, Ann (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö uurimisobjektiks on tulumaksuseadus ja selle muudatuste alusel väljamakstavate dividendide maksustamise ja deklareerimise analüüs aastatel 2000-2007. Eesmärgiks on uurida tulumaksuseaduse ning deklareerimise muudatusi. ...
  • Dividendide väljamaksete mõju sotsiaalmaksu laekumisele 

   Schmidt, Kairi (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Teema aktuaalsus seisneb selles, et 2013 aasta pöörati suurt tähelepanu dividendide täiendavale maksustamisele sotsiaalmaksuga, kuid endiselt kasutavad paljud juhatuse liikmed võimalust võtta juhatuse liikme tasu välja ...