Now showing items 549-568 of 2545

  • Gaasiavariide standardtegevuste juhised 

   Õunapuu, Kaido (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja töötada alusmaterjal gaasiavariide standardtegevuste juhiseks, mis tõstaks gaasiavariidel teostavate toimingute kvaliteeti, kuna gaasiavariidele reageerimise kasv näitab suuremat ressursi ...
  • Gaasiohutusalane teadlikkus Päästeameti Ida päästekeskuskuse ennetustöö tegijate seas 

   Sedov, Aleksei (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Käesoleva töö eesmärk on uurida Päästeameti Ida päästekeskuse ennetusvaldkonna töötajate gaasiohutusalast teadlikkust. Ennetajate ja järelevalvet tegevate ametkondade eesmärk on pöörata elanike tähelepanu sellele, kuidas ...
  • GPS kasutamine Ida Prefektuudi piirivalvebüroo näitel 

   Janno, Hannes (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Uuringu eesmärgiks oli leida lahendus Ida Prefektuuri piirivalvebüroo piiride valvamise kvaliteedi paremaks muutmiseks, kasutades selleks GPS tehnoloogilisi võimalusi. Lõputöö uurimiseobjektiks on GPS tehniliste vahendite ...
  • Graffiti Eesti vanglates 

   Kõllo, Kersti (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Autor väidab oma uurimuse põhjal, et seintele kirjutamine on probleemiks kõigis Eesti vanglates. Seda fakti tõestavad uuringu käigus jäädvustatud fotomaterjal Eesti Vanglatest. Samuti peitub probleemi olemus vangla kontekstis ...
  • Grupiviisiliste vägistamiste kriminoloogiline uurimus (Eesti andmetel ajavahemikul 2007-2016) 

   Saar, Sirli (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärk on anda ülevaade grupiviisiliste vägistamiste mustritest. Uurimismeetodiks valiti juhtumiuuring, mille käigus analüüsiti viite erinevat Eestis toime pandud juhtumit. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on töö ...
  • Gümnaasiumi (16–18 aastastele) noortele suunatud veeohutusalase koolituse probleemid ja võimalused 

   Ilijn, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Päästeameti strateegiast tulenevalt on üheks prioriteediks koolinoorte koolitamine veeohutuse valdkonnas. Selleks, et mõjutada uppumissurmade statistikat, peab koolitus olema võimalikult efektiivne. Antud lõputöö ...
  • Gümnaasiumiõpilaste siseturvalisuse alane teadlikkus ning selle seos sisekaitselise eelkutseõppega 

   Kivirand, Kristiina (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada gümnaasiumiõpilaste siseturvalisuse alane teadlikkus seoses sisekaitselise eelkutseõppe läbimise või mitteläbimisega ning ettepanekute esitamine Sisekaitseakadeemiale sisekaitselise ...
  • Haiglate ja hoolekandeasutuste evakuatsiooni modelleerimine Järvamaa asutuste näitel 

   Mõttus, Kalev (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Eestis on aastate jooksul toimunud palju traagilisi õnnetusi hoolekandeasutustes. Tänapäeval on võimalik arvuti programmi abil evakuatsiooni läbiviimise kitsaskohtade väljatoomiseks teostada evakuatsiooni modelleerimist ...
  • Haldusakti kättetoimetamise probleemid Eesti maksuõiguses 

   Kibuspu, Karin (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Töö on aktuaalne, sest Maksu- ja Tolliametil on plaanis vähendada kliendi halduskoormust ja sealjuures hoida kulusid kokku. Nimelt halduskoormuse optimaalne tasekliendi jaoks tuleb saavutada nii, et ametnikud ülesandeid ...
  • Halduskohtunike hoiakute ja eelarvamuste mõjust kinnipeetava õiguskaitsele 

   Randlo, Jane (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Uuritav temaatika on halduskohtunike võimalikud eelarvamused ja hoiakud kinnipeetavate ja nende õiguskaitse osas. Teema on huvitav ja intrigeeriv, kuna kinnipeetavate arv, kes kasutab oma õigust- pöörduda kaebusega ...
  • Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine 

   Mikiver, Monika (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Käesolev haldusõiguse õppematerjal käsitleb haldusmenetluse seadust ning on praktilise suunitlusega, sisaldades mõistmist lihtsustavaid jooniseid, näiteid ja harjutusülesandeid.
  • Haldusmenetluse ja väärteomenetluse rakendamise tulemuslikkus haridusasutuste tuleohutusjärelevalves Ida päästekeskuse tööpiirkonnas 

   Kuldmets, Kairi (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada haldusmenetluse ja väärteomenetluse rakendamise tulemuslikkus tuleohutusjärelevalves ning esitada võimalikud meetmed haridusasutuste tuleohutusnõuete täitmise järgimise tõhustamiseks. ...
  • Haldusmenetlustoimik (menetluse algusest haldusakti koostamiseni) 

   Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Käesolev õpiobjekt sisaldab põhilisi samme, mida haldusorgan astub hakates ette valmistama haldusakti (HMS § 51), seda vormistama ja lõpuks isikule teatavaks tegema.
  • Haldusorganid, koostöö ja järelevalve 

   Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärgiks on selgitada peamiselt riigi ja KOV üksuste, aga ka teiste juriidilistest isikutest haldusekandjate tegevust läbi nende organite ning organite tegevust läbi nendega seotud inimeste ...
  • Haldusõigus : üldosa 

   Mikiver, Monika; Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2001)
   Kuna haldusõiguse üldosa loengukonspekt kajastab 1. jaanuaril 2002 jõustuvaid haldusmenetluse, asendustäitmise ja sunniraha ning riigivastutuse seadusi, on see kasutatav ka riigiametnike abivahendina igapäevases töös. ...
  • Haldus– ja väärteomenetluse piiritlemine päästeasutuste näitel 

   Soekõrv, Tormi (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja haldus– ja väärteomenetluse piiritlemisega seonduvad probleemid tuleohutuse valdkonnas nii teoorias kui toimivas praktikas.
  • Hankemenetlusega seotud korruptsioonijuhtumid kohalikes omavalitsustes 

   Kikkas, Mati (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida hankemenetlusega seotud korruptsioonijuhtumeid kohalikes omavalitsustes. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on koostatud järgnevad uurimisülesanded: 1. Anda teoreetiline ülevaade korruptsiooni ...
  • Hariduse valdkonna infosüsteemide õiguslik regulatsioon 

   Hallik, Ilona (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Uurimise objektiks antud tööl on hariduse valdkonna infosüsteemid ja aineks on infosüsteemide olemus ja õiguslik regulatsioon. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse õigusaktide, sealhulgas infosüsteemide põhimääruste analüüsi. ...
  • Harju maakonna valmisolek hädaolukordadeks 

   Illak, Freddy (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Töö eesmärgiks on Harju maakonna võimalike suurõnnetuste ja hädaolukordade analüüsi alusel näidata selle lahendamise struktuurid ja ressursid, elanike teavitamise ja kaitse korraldus ning tavaelu korraldus hädaolukorras, ...
  • Harjumaa elanikkonna teadlikkus hädaolukordadest ja valmisolek elutähtsate teenuste katkestuseks 

   Õiger, Kalev (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Magistritöö eesmärk on selgitada välja Harjumaa elanikkonna teadlikkus hädaolukordadest ning valmisolek elutähtsate teenuste katkestuseks, nii linna- ja maapiirkondades, kui korterites ja eramajades elavate inimeste puhul, ...