Now showing items 561-580 of 2590

  • Gaasiavariide standardtegevuste juhised 

   Õunapuu, Kaido (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja töötada alusmaterjal gaasiavariide standardtegevuste juhiseks, mis tõstaks gaasiavariidel teostavate toimingute kvaliteeti, kuna gaasiavariidele reageerimise kasv näitab suuremat ressursi ...
  • Gaasiohutusalane teadlikkus Päästeameti Ida päästekeskuskuse ennetustöö tegijate seas 

   Sedov, Aleksei (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Käesoleva töö eesmärk on uurida Päästeameti Ida päästekeskuse ennetusvaldkonna töötajate gaasiohutusalast teadlikkust. Ennetajate ja järelevalvet tegevate ametkondade eesmärk on pöörata elanike tähelepanu sellele, kuidas ...
  • Geospatial crisis index - use of mass data in security geographic analyses in the Ungarian Defence Forces in the future 

   Balog, Péter (Estonian Academy of Security Sciences, 2022)
   Security geography examines the military geographical factors that influence the security system and environment of an area, its method of investigation is rooted in geography. The analysis is based on the collection of ...
  • Gerassimovi „doktriini“ kommenteeritud tõlge: sõjalises ja hübriidsõja kontekstis 

   Sazonov, Vladimir; Sägi, Jaanus (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   See artikkel on Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kindralstaabi ülema kindral Valeri Gerassimovi 2013. aastal ilmunud artikli kommenteeritud tõlge. Gerassimovi artiklit hakati nimetama tema doktriiniks pärast seda, kui ...
  • GPS kasutamine Ida Prefektuudi piirivalvebüroo näitel 

   Janno, Hannes (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Uuringu eesmärgiks oli leida lahendus Ida Prefektuuri piirivalvebüroo piiride valvamise kvaliteedi paremaks muutmiseks, kasutades selleks GPS tehnoloogilisi võimalusi. Lõputöö uurimiseobjektiks on GPS tehniliste vahendite ...
  • Graffiti Eesti vanglates 

   Kõllo, Kersti (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Autor väidab oma uurimuse põhjal, et seintele kirjutamine on probleemiks kõigis Eesti vanglates. Seda fakti tõestavad uuringu käigus jäädvustatud fotomaterjal Eesti Vanglatest. Samuti peitub probleemi olemus vangla kontekstis ...
  • Grupiviisiliste vägistamiste kriminoloogiline uurimus (Eesti andmetel ajavahemikul 2007-2016) 

   Saar, Sirli (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärk on anda ülevaade grupiviisiliste vägistamiste mustritest. Uurimismeetodiks valiti juhtumiuuring, mille käigus analüüsiti viite erinevat Eestis toime pandud juhtumit. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on töö ...
  • Gümnaasiumi (16–18 aastastele) noortele suunatud veeohutusalase koolituse probleemid ja võimalused 

   Ilijn, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Päästeameti strateegiast tulenevalt on üheks prioriteediks koolinoorte koolitamine veeohutuse valdkonnas. Selleks, et mõjutada uppumissurmade statistikat, peab koolitus olema võimalikult efektiivne. Antud lõputöö ...
  • Gümnaasiumiõpilaste siseturvalisuse alane teadlikkus ning selle seos sisekaitselise eelkutseõppega 

   Kivirand, Kristiina (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada gümnaasiumiõpilaste siseturvalisuse alane teadlikkus seoses sisekaitselise eelkutseõppe läbimise või mitteläbimisega ning ettepanekute esitamine Sisekaitseakadeemiale sisekaitselise ...
  • Haiglate ja hoolekandeasutuste evakuatsiooni modelleerimine Järvamaa asutuste näitel 

   Mõttus, Kalev (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Eestis on aastate jooksul toimunud palju traagilisi õnnetusi hoolekandeasutustes. Tänapäeval on võimalik arvuti programmi abil evakuatsiooni läbiviimise kitsaskohtade väljatoomiseks teostada evakuatsiooni modelleerimist ...
  • Haldusakti kättetoimetamise probleemid Eesti maksuõiguses 

   Kibuspu, Karin (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Töö on aktuaalne, sest Maksu- ja Tolliametil on plaanis vähendada kliendi halduskoormust ja sealjuures hoida kulusid kokku. Nimelt halduskoormuse optimaalne tasekliendi jaoks tuleb saavutada nii, et ametnikud ülesandeid ...
  • Halduskohtunike hoiakute ja eelarvamuste mõjust kinnipeetava õiguskaitsele 

   Randlo, Jane (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Uuritav temaatika on halduskohtunike võimalikud eelarvamused ja hoiakud kinnipeetavate ja nende õiguskaitse osas. Teema on huvitav ja intrigeeriv, kuna kinnipeetavate arv, kes kasutab oma õigust- pöörduda kaebusega ...
  • Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine 

   Mikiver, Monika (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Käesolev haldusõiguse õppematerjal käsitleb haldusmenetluse seadust ning on praktilise suunitlusega, sisaldades mõistmist lihtsustavaid jooniseid, näiteid ja harjutusülesandeid.
  • Haldusmenetlus vanglas 

   Kaldoja, Triinu; Hodakovskaja, Olga; Martisen, Teerika Marilin; Altsaar, Marju; Tobias, Kristina-Valeria; Annus, Ruth (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   See käsiraamat on suunatud Sisekaitseakadeemias korrektsiooni eriala omandavatele üliõpilastele ja vanglas töötavatele ametnikele. Käsiraamatu peamine ülesanne on selgitada võimalusi, kuidas koostada peamisi vanglas ...
  • Haldusmenetluse ja väärteomenetluse rakendamise tulemuslikkus haridusasutuste tuleohutusjärelevalves Ida päästekeskuse tööpiirkonnas 

   Kuldmets, Kairi (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada haldusmenetluse ja väärteomenetluse rakendamise tulemuslikkus tuleohutusjärelevalves ning esitada võimalikud meetmed haridusasutuste tuleohutusnõuete täitmise järgimise tõhustamiseks. ...
  • Haldusõigus : üldosa 

   Mikiver, Monika; Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2001)
   Kuna haldusõiguse üldosa loengukonspekt kajastab 1. jaanuaril 2002 jõustuvaid haldusmenetluse, asendustäitmise ja sunniraha ning riigivastutuse seadusi, on see kasutatav ka riigiametnike abivahendina igapäevases töös. ...
  • Haldus– ja väärteomenetluse piiritlemine päästeasutuste näitel 

   Soekõrv, Tormi (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja haldus– ja väärteomenetluse piiritlemisega seonduvad probleemid tuleohutuse valdkonnas nii teoorias kui toimivas praktikas.
  • Hankemenetlusega seotud korruptsioonijuhtumid kohalikes omavalitsustes 

   Kikkas, Mati (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida hankemenetlusega seotud korruptsioonijuhtumeid kohalikes omavalitsustes. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on koostatud järgnevad uurimisülesanded: 1. Anda teoreetiline ülevaade korruptsiooni ...
  • Hariduse valdkonna infosüsteemide õiguslik regulatsioon 

   Hallik, Ilona (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Uurimise objektiks antud tööl on hariduse valdkonna infosüsteemid ja aineks on infosüsteemide olemus ja õiguslik regulatsioon. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse õigusaktide, sealhulgas infosüsteemide põhimääruste analüüsi. ...
  • Harju maakonna valmisolek hädaolukordadeks 

   Illak, Freddy (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Töö eesmärgiks on Harju maakonna võimalike suurõnnetuste ja hädaolukordade analüüsi alusel näidata selle lahendamise struktuurid ja ressursid, elanike teavitamise ja kaitse korraldus ning tavaelu korraldus hädaolukorras, ...