Now showing items 151-170 of 2578

  • Baaslaagri logistiku koolituskava 

   Saaren, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö annab ülevaate logistikaalase koolituse hetkeseisust päästesüsteemis, analüüsib seda. Töös analüüsitakse ja tehakse kokkuvõte ekspertide arvamustest ja ettepanekutest pääste logistika alal. Lõputöö eesmärgiks on koostada ...
  • Balti Autoosad AS tulemuste hindamine finantsanalüüsi meetodeid kasutades 

   Tarmas, Erich (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö eesmärgiks on anda hinnang Balti Autoosad AS majandustegevusele, võrrelda seda konkurentidega ja hinnata jätkusuutlikkust. Lõputöö on jaotatud kahte ossa, esimene neist on teoreetiline, kus antakse ülevaade finantsanalüüsi ...
  • Balti riikide maksusüsteemide konkurentsivõime 

   Lilleberg, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöös autor keskendus Balti riikide maksusüsteemide konkurentsivõimelisuse võrdlusele. Vaatamata ühisele minevikule ja geograafilisele lähedusele on terve rida erinevusi Balti riikide maksusüsteemides ja ettevõtlusk ...
  • Balti riikide raamatukogutöötajate infoturbeteadlikkus: võrdlev analüüs 

   Kont, Kate-Riin (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Üks väga oluline osa meie ühises turvalisuses on inforuum. Teame, et raamatukogu on traditsiooniliselt koht, kuhu info kogutakse ja kust omakorda jõuab info elanikkonnani. Aastate jooksul on raamatukogu roll ühiskonnas ...
  • Baltic Pulp & Paper finantsanalüüs 

   Solovjov, Andrei (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Analüüsil tuginetakse Baltic Pulp & Paper OÜ (2004-2006) majandusaasta aruannetele. Vajalikku informatsiooni saamiseks analüüsitakse ettevõtte finantsolukorda. Peamisteks analüüsi meetoditeks on horisontaal- ja ...
  • Baltic States and the ZAPAD 2017 exercise in the Western media: implications for small state strategic communication 

   Onno, Kerli (Estonian Academy of Security Sciences, 2019)
   Every now and then, somewhere in the world events take place that are regarded as having International news value. Nowadays, it is easy to become a mediated observer and to have an opinion about something that happens on ...
  • Baltikumi julgeolekupoliitika dokumentide võrdlus 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Siinses ülevaates on kategooriate kaupa välja toodud Eesti, Läti ja Leedu riiklikud julge-olekut mõjutavad tegevussuunad ja ohtude maandamismeetmed. Selleks on temaatilise analüüsi abil uuritud kolme Balti riigi ...
  • Baltimaade kujutamine lääne veebimeedias Zapad-2017 kontekstis: õppetunnid strateegilise kommunikatsiooni seisukohalt 

   Onno, Kerli (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Magistritöö eesmärk: välja selgitada Baltimaade kuvand lääne meedias suurõppuse Zapad kontekstis ning sellest lähtuvalt võimalused Baltimaade strateegilise kommunikatsiooni korraldamiseks sarnastes olukordades tulevikus. Töö ...
  • Best Practices in Dynamic Security Training 

   Kikas, Laura; Koopmansch, Jean-Philippe; Linderborg, Henrik; Stageberg, Ole (European Penitentiary Training Academies, 2021)
   The concept of dynamic security combines security and control as well as rehabilitative and supportive elements in a way that enhances the positive change towards desistance and life without crime. The term dynamic security ...
  • Beyond firearms: the European illegal arms market through a criminological lens 

   Chlebowicz, Piotr; Buczyński, Szymon (Estonian Academy of Security Sciences, 2024)
   Each year, approximately 600–700 homicides are committed with firearms in the EU. Despite this, the subject of the illicit arms market in Europe has only recently become the focus of in-depth criminological study. ...
  • Biokütuse mõju kütuseturule 

   Padar, Karlis (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärgiks oli selgitada kas ja kuidas on biolisandite lisamine transpordikütustesse mõjutanud Maksuja Tolliameti tööd ning kütuseturul tegutsevate kütuseettevõtete tegutsemisviisi. Lõputöö eesmärk täideti läbi ...
  • Biomeetria ja biomeetrilised reisidokumendid 

   Kiprejeva, Veronika (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi ekspertintervjuud Tallinna, Narva, Koidula ja Luhamaa piiripunktides II astme kontrolli spetsialistide seas, analüüsiti ja võrreldi intervjuude tulemusi ja tehti järeldusi ja ettepanekuid ...
  • Biomeetriliste ja biograafiliste andmete alusel isiku tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine: ELi liikmesriikide õiguslikud regulatsioonid 

   Tšikova, Jekaterina; Pedak, Mari; Laasik, Helar; Nyman-Metcalf, Katrin (Siseministeerium, 2016)
   Uuringu esmane eesmärk on saada ülevaade Euroopa Liidu (edaspidi EL) ja Schengeni lepinguga ühinenud riikide biomeetriliste ja biograafiliste andmete alusel isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise alasest õiguslikust ...
  • Bitcoin'ide kasutamine kuritegelikel eesmärkidel 

   Schmidt, Kairi (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Magistritöö eesmärk on välja selgitada, bitcoin’ide kasutamise tõkestamise võimalused erinevates kuritegudes ja esitada ettepanekud, et tõkestada bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel eesmärkidel. Eesmärgi saavutamiseks ...
  • Bitcoini kasutamise maksustamise võimalused Eestis 

   Raag, Raiko (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema aktuaalsus seisneb selles, et Eesti Krüptoraha Liit püüab tõestada Eesti riigiasutustele, et bitcoin on seaduslik maksevahend. Eesti Krüptoraha Liidu juristid on koostanud oma õigusliku arvamuse, mis püüab tõestada, ...
  • BLEVE ohu tuvastamine termokaameraga majapidamisgaasi ballooni näitel 

   Juhanson, Jarmo (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Eksperimendi käigus selgitati välja kas: •Uued gaasiballoonid on ohutumad kui vanad GOST-tüüpi balloonid •Gaasiballooni kontuurid on tulekahju ajal eristatavad, nivoo tuvastatav •Kas gaasiballooni plahvatuse ajal saab välja ...
  • Blockchaini tehnoloogia ja krüptovaluutade kasutusvõimalused majanduse arendamiseks Eestis 

   Kosemäe, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Barterkaubandusest kuni tänapäeva deebet- ja krediitkaartideni on olnud märgatav areng majandusele. Maksevahendite areng on loonud uusi tehnoloogilisi lahendusi ja innovatiivset lähenemist väärtuste ülekandmiseks ja andmete ...
  • Border Security and Management 

   Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   This short insight to internal and border security management is guiding the Master level students to the basic components of the European Integrated Border Management. Focus of this material lays on hybrid threats ...
  • Brexiti mõju Eesti kaubavahetusele ja riigieelarvele 

   Vladimirskaja, Margarita (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö uurimisprobleem seisneb selles, et Brexit on jooksev protsess, mille mõju on raske hinnata. Töö eesmärk on analüüsida, kuidas mõjutab Brexit Euroopa Liidu ja Eesti eelarvet ja kaubavahetust. Peamised tulemused ...
  • Brexiti mõju Eesti tolliagentuuride tegevusele 

   Laidsalu, Kristin (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö uurimisprobleem püstitatakse küsimusena: kuidas mõjutab Brexitist tulenev deklareeritavate kaubamahtude kasv Eesti tolliagentuure. Lõputöö eesmärk on selgitada välja tolliagentuuride probleemid Brexiti järgselt ...