Now showing items 484-503 of 2494

  • Feliks Angelstok : Personaalbibliograafia 

   Kulbin, Jaana, koostaja; Tamm, Liina, koostaja; Kapura, Jelena, keeletoimetaja; Soidro, Siiri, keeletoimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Personaalbibliograafia koondab Sisekaitseakadeemia emeriitprofessori Feliks Angelstoki artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ja muude publikatsioonide kirjeid. Samuti on bibliograafias kajastatud Feliks Angelstokist ...
  • Fifteen minutes to decide : The efficiency of cross-border information exchange conducted by the Single Point of Contact and the Police and Customs Cooperation Centre 

   Kemeny, Gabor (Frontex, 2019)
   The aim of this master's thesis is to provide a well-detailed insight into the current situation and future direction of international police information exchange within the European Union.The author tried to achieve this ...
  • Fiktiivsete arvete kajastamisest tulenev maksurisk 

   Tammeoja, Hannes (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: • Selgitada, millised on nõuded arvetele ning juhtida tähelepanu praktikas enam tekkivatele probleemidele seoses arvete vorminõuete rikkumisega. • Analüüsida fiktiivsete arvete kasutamisega tulenevat ...
  • Filosoofia põhiküsimusi 

   Eintalu, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2005)
   Filosoofiat saab õpetada kahte moodi: probleemide kaupa - nagu matemaatikat, vaid vilksamisi viidates ajaloolistele tegelastele; või siis ajaloolise järgnevusena. Esimesel juhul ei saa õppija ülevaadet mõttekultuuri ...
  • Finantsanalüüs AS Viisnurk põhjal 

   Kupp, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö teemaks on ettevõttepõhine finantsanalüüs, mille eesmärk on ettevõtte finantsnäitajate objektiivne hindamine. Analüüsi tulemusena on võimalik hinnata ettevõtet tema usaldusväärsuse ja jätkusuutlikkuse osas. Analüüs ...
  • Finantsanalüüs ettevõtete näitel 

   Elias, Pille (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö sisuks on finantsanalüüsi teostamine kolme erineva äriühingu majandustegevuse üle ning hinnangu andmine nende äriühingute tegevusele finantsaruannete analüüsimeetodite kaudu, tuues esile otsustamiseks vajalikud ...
  • Finantsanalüüs Tallinna Kaubamaja näitel 

   Oja, Aire (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on teostada ülevaatlik uurimustöö erinevatest finantsanalüüsi meetoditest ning näiteks valitud ettevõtte majanduslikust seisundist ja maksevõimest. Lisaks sellele on eesmärgiks uurida kuidas ettevõtte ...
  • Finantsanalüüsi koostamisega seotud probleemid 

   Vovk, Inna (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Tööd iseloomustavad järgmised märksõnad: finantsanalüüs, finantsanalüüsi koostamine, probleemid, finantsjuhtimine, finantsanalüüsi tulemuste usaldusväärsus, rahandussuhtarvud. Käesolev töö koosneb teoreetilisest ja ...
  • Finantsasutuse mõiste määratlemine ja aruandekohustust väljaselgitava kontrollitesti koostamine rahvusvahelise maksualase teabevahetusega seotud õigusaktide ja standardi alusel 

   Vihlver, Aule-Merlin  (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada rahvusvahelise maksualase teabevahetuse standardist ja teabevahetusega seotud õigusaktidest tulenevad kriteeriumid finantsasutuse mõiste määratlemiseks Eestis ning koostada kriteeriumite ...
  • Finantskolledži Toimetised 1/2019 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Eestis puudub tolliametniku kutsestandard ja teadaolevalt pole selle vajadust varem põhjalikult uuritud. Selle uuringu eesmärk on hinnata tolliametniku kutsestandardi koostamiseks ja rakendamiseks vajalike tingimuste ...
  • Finantskolledži Toimetised 1/2020 (3) 

   Rüütli, Grete (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Finantskolledži toimetiste kolmas number on pühendatud uuringule, mille eesmärk on hinnata jälgimis- ja tuvastamissüsteemi oodatavat mõju Eesti tubaka salaturule ning MTA töö tulemuslikkusele tubakatoodete salaturu tõkestamisel.
  • Finantskolledži Toimetised 1/2021 (4) 

   Güldenkoh, Maret (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Selles töös kirjeldatakse ja selgitatakse Eesti raamatupidamiskohustuslase raamatupidamisarvestuses kauba ja kaubaga kaasneva maksukohustise kirjendamise põhimõtteid näidete põhjal. kaubaga kaasneva maksukohustise ...
  • Finantskolledži Toimetised 1/2023 (8) : Asümmeetria võimalikud põhjused tolli- ja kaubandusstatistikas 

   Saar, Indrek; Koitla, Helle (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Kaubandusstatistika asümmeetria terminiga tähistatakse olukorda, kus bilateraalset ehk kahe riigi vahel toimuvat kaubavoogu kirjeldavas statistikas ei lange ühe riigi ekspordivoog kokku teise riigi impordivooga. Sellist ...
  • Finantskolledži Toimetised 2/2019 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Finantskolledži toimetiste teine number on pühendatud finantskolledži aastakonverentsile, mis toimus 2019. aastal juba 12. korda. Avaldame toimetistes ettekannete lühikokkuvõtted, et esinejate põhiteesid ja mõtted jõuaksid ...
  • Finantskolledži Toimetised 2/2021 (5) 

   Schmuul, Eliise (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Töö uurimisprobleemiks oli küsimus, kuidas saavutada mõistlik tasakaal andmekaitse normide ja avaliku huvi vahel isikuandmete töötlemisel. Uurimisprobleemi lahendamiseks tõstatati järgmised uurimisküsimused: 1. Millised ...
  • Finantskolledži Toimetised 2/2022 (7) 

   Kuuse, Helen (Sisekaitseakadeemia, 2022-11)
   Tehnoloogia arengul ja sotsiaalmeedia populaarsuse kasvul on olnud märkimisväärne mõju finantsturgudele, mis on loonud mitmeid uusi rahastamisvõimalusi erinevateks ettevõtmisteks. Viimastel aastatel on palju tähelepanu ...
  • Finantskontrolli ennetavad meetmed kohaliku omavalitsusüksuse raamatupidamise 

   Jaskeläinen, Liia (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö autor on püstitanud eesmärgi: uurida ja välja tuua finantskontrolli ennetavaid meetmeid raamatupidamise osakonnas, kohaliku omavalitsusüksuse võimalikke maksuarvestuse erisusi ning probleemsituatsioone. Lõputöö ...
  • Finantsosakonna tööprotsesside digitaliseerimise võimalused rahvusvahelise kaubandusettevõtte näitel 

   Männik, Laurelin (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada rahvusvahelise kaubandusettevõtte finantsosakonna tööprotsesside digitaliseerimise võimalused Eestis. Teoreetilise osa peatükk analüüsib digitaliseerimise ajalugu, olemust ja selle ...
  • Finantsplaneerimine FINMEK OÜ näitel 

   Filatova, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärk on analüüsida finantsplaneerimist FINMEK OÜ 2005-2009 näitel. Lõputöös on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade finantsplaneerimise teoreetilisest põhjendusest. 2. Analüüsida FINMEK OÜ ...
  • Finantsteenuste käibemaksuga maksustamine Eesti ja Soome näitel 

   Sorgus, Terje (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, kuna aastast 2008 on Euroopa Liidus käsil täpsustav arutelu direktiivi finantsteenuste regulatsiooni osas. Finantsteenuste maksustamist puudutavas regulatsioonis esineb probleeme, millest antakse ülevaade ...