Now showing items 1149-1168 of 2591

  • M-GIS-112 riistvara ja tarkvara kasutamise juhised päästetöö juhile 

   Käst, Marek (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärk oli koostada praktilise suunitlusega juhised, mis aitavad päästetöö juhil M-GIS-112 riistvara ja tarkvaraga töötada. M-GIS-112 on mobiilne ja offline režiimis töötav geoinfosüsteem kiirabi-, pääste- ja ...
  • Maa maksustamise õiguslikud aspektid ja erisused Eesti Vabariigis 

   Nõupuu, Kristiina (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uurimustöö peamine eesmärk on selgitada maamaksu praegust olukorda Eesti Vabariigis ning selle sobivust ning ajakohasust. Detailsemalt on uuritud ja analüüsitud võimalikke lahendusi ning tulevikusuundi. Selleks on ...
  • Maamaksu aktuaalsed probleemid aastatel 1993-2007 

   Paulberg, Aare (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesoleva lõputöö uurimisobjektiks on maamaksu aktuaalsed probleemid aastatel 1993- 2007.a. Töö on koostatud eesti keeles ning koosneb kahest peatükist. Lõputöö esimeses peatükis käsitletakse maamaksu teooriat. Töö teises ...
  • Maamaksu ja kinnisvaramaksu võrdlus 

   Lehtmets, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärgiks on leida alternatiiv praegusel kujul kehtivale maamaksule, täpsemalt võrrelda maamaksu kinnisvaramaksuga ning analüüsida selle kasutusele võtu võimalust Eestis. Lõputöös püstitati järgmine hüpotees: ...
  • Maamaksu koormuse jaotus kohalikes omavalitsustes 

   Pitkma, Mirjo (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö on aktuaalne, sest 2013. aasta jaanuarist hakkas kehtima koduomanike maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise seadus. Maamaksuseaduse kohaselt vabastatakse koduomanikud maamaksust linnas kuni 0,15 ha ja vallas ...
  • Maamaksu laekumiste võrdlev analüüs aastatel 2007-2009 Eesti suuremate linnade näitel 

   Petrova, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk on võrdlevalt analüüsida maamaksu laekumisi Tallinna, Tartu ja Pärnu linnade eelarvetesse. Lõputöös on kasutatud empiirilist uurimust. Eesmärgi saavutamiseks on autor toonud ülevaate maamaksuseadusest ja ...
  • Maamaksuvabastusega kaasnevad probleemid 

   Šestakova, Anne-Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö eesmärk on analüüsida maamaksuvabastusega kaasnevaid probleeme Eestis.
  • Maastikul juhtunud õnnetuste lahendamine päästeametis kasutusel olevate maastikusõidukitega 

   Hints, Meelis (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärk on katseliselt välja selgitada millisest vahemaast (vigastatud inimese kaugus kiirabi auto ligipääsu kohani või kannatanu kogunemiskohani) on otstarbekas kasutusele võtta ATV-d kannatanute transpordiks ...
  • Maavanema roll maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu tagamisel 

   Mõts, Kaja (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesoleva lõputöö eesmärk oli välja selgitada, milline on maavanema roll maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu tagamisel. Uurimuse käigus selgus, et tervikliku ja tasakaalustatud arengu tagamine on mitmel põhjusel ...
  • Magistritööde retsenseerimine 

   Loik, Ramon; Link, Marek; Uulimaa-Margus, Ulvi; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lühikirjeldus: Tutvustada Sisekaitseakadeemia magistritööde retsensentidele magistritööde väljundipõhise hindamise alusmetoodikaid.
  • Magustatud joogi maksu kehtestamise võimalik mõju piiriäärsele kaubandusele 

   Tiideberg, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada Eestis 2018. aastal kehtestada planeeritud magustatud joogi maksu võimalik mõju piirikaubandusele tulenevalt Eesti ja Läti turuhindade erinevusest. Eesmärgi täitmiseks püstitatakse ...
  • Magustatud toodete hindade seos tervisekäitumisega Euroopa liidu riikides 

   Guskova, Monika (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö uurimisprobleem seisnes küsimuses, kas magustatud toodete maksustamine mõjutaks tarbijate tervisekäitumist? Lõputöös on püstitatud hüpotees: mida kõrgem on magustatud toodete hind, seda paremad on tarbimisest ...
  • Majandusaasta aruande analüüs AS Baltika näitel 

   Mäeots, Deniss (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida, kellele ja miks on vaja ettevõtte majandusaasta aruannet. Käsitletakse majandusaasta aruande koostamise põhimõtteid ja arvestusmeetodeid. Antakse ülevaade rahavoogude- ja kasumiaruande ...
  • Majandusaasta aruande kasutamine Maksu- ja Tolliameti töös 

   Mustonen, Inna (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töös on kirjeldatud majandusaasta aruande eesmärki ja kasutajaid ning selle koostisosi. Revidendi käsiraamatu abil on kirjeldatud Maksu- ja Tolliameti kontrolltoiminguid, mis puudutavad majandusaasta aruannet. Töö käigus ...
  • Majandusaasta aruannete auditi analüüs Vändra valla näitel 

   Olštõnskaja, Svetlana (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida Vändra valla majandusaasta aruannete auditit aastatel 2005-2009. Eesmärgi saavutamiseks annab käesoleva töö koostaja ülevaate auditi mõistest ja olemusest, audiitori kutsetegevusest, analüüsib ...
  • Majandusarvestuse alused 

   Kodasmaa, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Majandusarvestus on majandusinformatsiooni identifitseerimise, hindamise, töötlemise ja edastamise protsess. Majandusarvestuse tulemusena koostatakse ja esitatakse adekvaatset informatsiooni andvad aruanded nii sise- kui ...
  • Majanduslanguse ja maksukuulekuse vahelised seosed Eestis 

   Uutsalu, Katrin (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, kuna ettevõtted ja eraisikud said tunda majanduslangust ja selle mõju alates 2008. aastast. Majanduslikult keerulises olukorras tuli teha valikuid ning kärpeid, et hakkama saada. Need valikud ei pruugi ...
  • Majandusliku sisu hindamine lähtudes variühingute direktiivist 

   Tervonen, Laura (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada kõige optimaalsemad majandusliku sisu hindamise kriteeriumid variühingute direktiivi põhimõtete rakendamiseks
  • Majandusliku tõlgendamise põhimõtte rakendamine seotud isikute vaheliste laenutehingute puhul 

   Prei, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida maksukorralduse seaduse § 84 kohaldamise põhimõtteid seotud isikute vahelistele laenutehingutele.
  • Majandusliku tõlgendamise põhimõtte rakenduslikud probleemid maksuõiguses 

   Pari, Terje (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärk on selgitada majandusliku tõlgendamise põhimõtet maksuõiguses, analüüsida selle rakendamisel esinevaid probleeme ning esitada võimalikke ettepanekuid probleemide lahendamiseks. Uuritav probleem antud ...