Now showing items 570-589 of 2590

  • Haiglate ja hoolekandeasutuste evakuatsiooni modelleerimine Järvamaa asutuste näitel 

   Mõttus, Kalev (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Eestis on aastate jooksul toimunud palju traagilisi õnnetusi hoolekandeasutustes. Tänapäeval on võimalik arvuti programmi abil evakuatsiooni läbiviimise kitsaskohtade väljatoomiseks teostada evakuatsiooni modelleerimist ...
  • Haldusakti kättetoimetamise probleemid Eesti maksuõiguses 

   Kibuspu, Karin (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Töö on aktuaalne, sest Maksu- ja Tolliametil on plaanis vähendada kliendi halduskoormust ja sealjuures hoida kulusid kokku. Nimelt halduskoormuse optimaalne tasekliendi jaoks tuleb saavutada nii, et ametnikud ülesandeid ...
  • Halduskohtunike hoiakute ja eelarvamuste mõjust kinnipeetava õiguskaitsele 

   Randlo, Jane (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Uuritav temaatika on halduskohtunike võimalikud eelarvamused ja hoiakud kinnipeetavate ja nende õiguskaitse osas. Teema on huvitav ja intrigeeriv, kuna kinnipeetavate arv, kes kasutab oma õigust- pöörduda kaebusega ...
  • Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine 

   Mikiver, Monika (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Käesolev haldusõiguse õppematerjal käsitleb haldusmenetluse seadust ning on praktilise suunitlusega, sisaldades mõistmist lihtsustavaid jooniseid, näiteid ja harjutusülesandeid.
  • Haldusmenetlus vanglas 

   Kaldoja, Triinu; Hodakovskaja, Olga; Martisen, Teerika Marilin; Altsaar, Marju; Tobias, Kristina-Valeria; Annus, Ruth (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   See käsiraamat on suunatud Sisekaitseakadeemias korrektsiooni eriala omandavatele üliõpilastele ja vanglas töötavatele ametnikele. Käsiraamatu peamine ülesanne on selgitada võimalusi, kuidas koostada peamisi vanglas ...
  • Haldusmenetluse ja väärteomenetluse rakendamise tulemuslikkus haridusasutuste tuleohutusjärelevalves Ida päästekeskuse tööpiirkonnas 

   Kuldmets, Kairi (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada haldusmenetluse ja väärteomenetluse rakendamise tulemuslikkus tuleohutusjärelevalves ning esitada võimalikud meetmed haridusasutuste tuleohutusnõuete täitmise järgimise tõhustamiseks. ...
  • Haldusõigus : üldosa 

   Mikiver, Monika; Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2001)
   Kuna haldusõiguse üldosa loengukonspekt kajastab 1. jaanuaril 2002 jõustuvaid haldusmenetluse, asendustäitmise ja sunniraha ning riigivastutuse seadusi, on see kasutatav ka riigiametnike abivahendina igapäevases töös. ...
  • Haldus– ja väärteomenetluse piiritlemine päästeasutuste näitel 

   Soekõrv, Tormi (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja haldus– ja väärteomenetluse piiritlemisega seonduvad probleemid tuleohutuse valdkonnas nii teoorias kui toimivas praktikas.
  • Hankemenetlusega seotud korruptsioonijuhtumid kohalikes omavalitsustes 

   Kikkas, Mati (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida hankemenetlusega seotud korruptsioonijuhtumeid kohalikes omavalitsustes. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on koostatud järgnevad uurimisülesanded: 1. Anda teoreetiline ülevaade korruptsiooni ...
  • Hariduse valdkonna infosüsteemide õiguslik regulatsioon 

   Hallik, Ilona (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Uurimise objektiks antud tööl on hariduse valdkonna infosüsteemid ja aineks on infosüsteemide olemus ja õiguslik regulatsioon. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse õigusaktide, sealhulgas infosüsteemide põhimääruste analüüsi. ...
  • Harju maakonna valmisolek hädaolukordadeks 

   Illak, Freddy (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Töö eesmärgiks on Harju maakonna võimalike suurõnnetuste ja hädaolukordade analüüsi alusel näidata selle lahendamise struktuurid ja ressursid, elanike teavitamise ja kaitse korraldus ning tavaelu korraldus hädaolukorras, ...
  • Harjumaa elanikkonna teadlikkus hädaolukordadest ja valmisolek elutähtsate teenuste katkestuseks 

   Õiger, Kalev (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Magistritöö eesmärk on selgitada välja Harjumaa elanikkonna teadlikkus hädaolukordadest ning valmisolek elutähtsate teenuste katkestuseks, nii linna- ja maapiirkondades, kui korterites ja eramajades elavate inimeste puhul, ...
  • Harjumaal toimunud tulekahjude arvu analüüs, prognoos ja võrdlus teiste maakondadega 

   Stroo, Harpo (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida Harjumaal toimunud tulekahjude arvu dünaamikat, teha prognoose lähitulevikuks ning võrrelda maakondades toimunud tulekahjude arvude statistikat. Töös tehakse aegrea analüüs Harjumaal toimunud ...
  • Hasartmängudega seotud järelevalve probleemid Eestis 

   Kruusement, Kaidi (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Käesoleva lõputöö eesmärk on välja selgitada hasartmängude järelevalvega seotud probleemid Eestis. Eesmärk täidetakse läbi uurimisülesannete. Esimeseks uurimisülesandeks on analüüsida teoreetiliste allikate alusel ...
  • Hädaabi kõnede teenindamise rahulolu uuring 

   Reinson, Ave, läbiviija (Siseministeerium, 2008)
   Uuringu eesmärk oli välja selgitada inimeste rahulolu hädaabikõnede teenindamisega nii piirkonniti kui erinevate teenusenumbrite lõikes (110, 112, 692 2222, 692 2500). Samuti uuriti inimeste käitumisharjumusi hädaabinumbrite ...
  • Hädaabiteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2017 

   AS Emor, läbiviija (Häirekeskus, 2017)
   Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015. aastaga. Uuringu eesmärgiks on kaardisada ...
  • Hädaabiteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2018 

   AS Emor, läbiviija (Häirekeskus, 2018)
   Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015. ja 2017. aastaga. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada ...
  • Hädaabiteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2019 

   AS Emor, läbiviija (Häirekeskus, 2019)
   Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015., 2017. ja 2018. aastaga. Uuringu eesmärgiks oli ...
  • Hädakaitse õigusvastasust välistava asjaoluna 

   Svarval, Eero (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uurimisobjektiks on hädakaitse instituut Eesti karistusõiguses. Autori eesmärgiks on töös välja tuua, miks ja millal on menetlejal vaja hinnata hädakaitse küsimust ning milles seisneb õigusvastasuse tasandi olulisus, ...
  • Hädaolukorra ja eriolukorra erinevused ning eristamise vajalikkus 

   Sorainen AS, läbiviija (Siseministeerium, 2014)
   Käesoleva analüüsi eesmärgiks on anda õiguslik hinnang küsimusele, kas häda- ja eriolukorra eristamine hädaolukorra seaduses on põhjendatud või tuleks kaaluda hädaolukordade ja eriolukordade ühendamist.