Now showing items 1344-1363 of 2545

  • Odoroloogia kui kriminalistika erimeetod kuritegude avastamisel 

   Kruglov, Artjom (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärkideks on kriminalistikalise odoroloogia mõiste selgitamine ning uurimustöö käigus võetud poolstruktueeritud intervjuu alusel käsitleda ning välja selgitada odorloogilisest ekspertiisist tuleneva olfaktoorse ...
  • OECD soovituste rakendamine ettevõtete maksukuulekuse parendamiseks Eestis 

   Johanson, Helise (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö on aktuaalne, kuna üha enam pööratakse tähelepanu sellele, kuidas maksude tasumine maksumaksjale mugavamaks ning vähem vastuoluliseks muuta. Samas luuakse uusi meetmeid ka maksukontrolli tõhusamaks muutmiseks, mis tihti ...
  • Ohtlike autovedude tollikontroll 

   Kirs, Steven (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk on koostada maksu- ja tolliametnikele ohtlike autoveoste kontrolli juhend. Eesmärgi saavutamiseks: 1. antakse ülevaade ohtlike veoste õiguslikust regulatsioonist, liikidest ja marsruutidest; 2. analüüsitakse ...
  • Ohtlike veoste tähistamine 

   Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk on anda ülevaade meid ümbritsevatest ohtlikest ainetest ja nende ohtudest ning sellest, kuidas märgistusest lähtuvalt tuvastada kemikaalist tingitud võimaliku ohtu ohtliku veose puhul. ...
  • Ohtlike veoste tähistuste tuvastamine liitreaalsuses meeskonnavanemate näitel 

   Guž, Viktoria (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Käesoleva lõputöö eesmärk on liitreaalsuse kasutamise abil selgitada välja, millised on meeskonnavanemate teadmised ohtlike veoste tähistustest ja teadmistele tuginedes otsustusvõime esmastest tegevustest.Lõputöö ...
  • Ohtliku ettevõtte riskikommunikatsioon ja piirkonna elanike ohuteadlikkus Rakvere lihakombinaadi näitel 

   Tammepõld, Edit (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks on hinnata Rakvere lihakombinaadi piirkonnas elavate inimeste ohuteadlikkust ning esitada ettepanekuid teavitustegevuse tõhustamiseks. Lõputöö on empiiriline uuring, mille uurimisstrateegia on juhtumi ...
  • Ohtlikud ained : Teine, täiendatud trükk 

   Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Õppematerjal annab ülevaate ohtlike ainete füüsikalistest ja keemilistest omadustest, keemilistest reaktsioonidest, mürgiste ainete iseloomust. Vaatluse all on olulisemad keemilised elemendid, söövitavad ühendid, ...
  • Ohtude hindamise indikaatorid ning kaitsetaseme valik sisetulekahjul 

   Jefremov, Roland (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Sisetulekahjul ruumis on olemas indikaatorid mida päästetöötajad saavad kasutada, et prognoosida tulekahju faasi ning vastavalt indikaatoritele langetada otsus kaitsetaseme valimist. Puuduvad seosed sisetulekahju kirjeldavate ...
  • Ohuala ammooniuminitraatväetise hoiustamisel 

   Riismaa, Meeme (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärgiks on leida metoodika ammooniumnitraatväetise plahvatuse ohuala määramiseks arvestades võimalikku plahvatuseni viivat riskistsenaariumi. Uurimustöö tulemusel selguvad antud valdkonna probleemid ja ettepanekud, ...
  • Ohualade määramine raudteülesõidukohal Ida-Eesti Päästekeskuse regioonis 

   Leipalu, Margus (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev lõputöö on uurimustöö. Selle käigus on analüüsitud hädaolukordi raudtee ülesõidukohtadel erinevate ohtlike raudteeveostega toimunud õnnetuse korral. Selle alusel seada eesmärgiks määratleda ohualade piirid raudtee ...
  • Ohud Eesti sisejulgeolekule Kreeka ja Itaalia põgenike ümberpaigutamisel Eestisse 

   Kamenski, Eduard (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja, millised ohud sisejulgeolekule võib tuua Kreekast ja Itaaliast põgenike ümberpaigutamine Eestisse ning leida võimalikke viise kuidas neid ohte enneaegselt tuvastada ja ennetada. Eesmärgi ...
  • Ohutus elektriautode kustutus- ja päästetöödel 

   Üprus, Hinno (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Elektriautode arv Eestis liikluses suureneb aasta aastalt, kuna elektriautode ostuks on võimalik saada toetust. Lõputöö eesmärk on välja selgitada ohud, mis kaasnevad elektriauto kustutus- ja päästetöödel ning välja selgitada ...
  • Ohutus kui läbiv teema I ja II kooliastme õppematerjalide põhjal 

   Tammiksaar, Sandra (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas ja millisel määral on käsitletud tule-, vee- ja teisi keskkonnaohte ning vajadusel abi otsimist I ja II kooliastme õpikutes, töövihikutes ja tööraamatutes. Eesmärgi saavutamiseks ...
  • Ohutust tõstvad ja keskkonda säästvad lõhkematerjali hävitamismeetodid 

   Mölder, Garri (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
  • Ohutute möödasõitude sooritamise võimalused ületamata piirkiirust ning rikkumata liiklusseadust Tallinn-Tartu maantee lõigul 

   Ansip, Erlend (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada ohutu liiklemise võimalused Tallinn-Tartu maantee lõigul järgides piirkiirust ning anda soovitusi, kuidas muuta möödasõitude sooritamine ohutumaks
  • Ohvriabisüsteemist Eestis - perevägivalla näitel lepitusmenetluse rakendamisel 

   Laur, Reet (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Uurimustöö eesmärgiks oli hinnata lepitusmenetluse efektiivsust perevägivalla juhtumite lahendamisel.
  • Olemise õigus 

   Raska, Eduard (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Hea lugeja, hoiad enda käes Eesti õigusteaduse ja kriminoloogia grand old man Eduard Raska viimast käsikirja, mille vanameister jõudis vaid loetud päevad enne meie hulgast lahkumist kirjastamiseks üle anda. Seepärast on ...
  • Olmeelektroonika kasutamise load vanglas (Tallinna Vangla näitel) 

   Juurik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö läbivateks teemadeks on haldusmenetluse läbiviimise üldpõhimõtted, haldusakti koostamine, vangla ja kinni peetava isiku roll haldusmenetluses, haldusakt ja haldustoiming vanglas, olmeelektroonika kasutamise lubade ...
  • Olustikulise kriminaalpreventsiooni rakendusvõimalused maksukuritegude valdkonnas 

   Grentsmann, Grete (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   MAGISTRITÖÖ AK (ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS) ON AEGUNUD
  • Omatarbe maksustamine Eestis 

   Sinijärv, Geily (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Omatarve on äriühingu mistahes vara töötaja poolt tasuta ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil kasutamine. Sellise tegevusega kaasneb nii tulumaksu, sotsiaalmaksu kui ka käibemaksu kohustus. Lõpptöös keskendutakse omatarbe ...