Now showing items 233-252 of 2590

  • E- ja paberväljaannete käibemaksu käsitlus Euroopa Liidu riikides 

   Engel, Karl William (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Kasutatud on andmeid ajakirjanduse jaemüügiga tegeleva ettevõtte arvetelt ja lõputöö koostaja tellitud ajalehtede arvetelt. Töö on aktuaalne, sest 11.09.2014 langetas Euroopa Kohus (kolmas koda) otsuse, kus määratakse, ...
  • E-arvete vastavus raamatupidamise seaduses sätestatuga 

   Davõdova, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida e-arvete vastavust raamatupidamise seaduses sätestatuga. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud neli uurimisülesannet: 1. Antakse ülevaade arvete ajaloost. 2. Antakse ülevaade arvete ...
  • E-kaubanduse vahendusel füüsilise isiku teenitud tulude maksustamine 

   Talvik, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida e-kaubanduse vahendusel füüsilise isiku teenitud tulude maksustamist. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade e-kaubandusest ja selle olemusest. 2. ...
  • E-kontrolli rakendamine Maksu- ja Tolliametis 

   Nikulitseva, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesoleva lõputööga soovib autor anda ülevaate e-kontrolli protsessist ja metoodikast, teiste riikide vastavast kogemusest ja selgitada välja võimalikud puudused ja eelised e-kontrolli rakendamisel Maksu- ja Tolliametis. ...
  • E-õppe kui koolitusmeetodi tulemuslikkuse hindamine Maksu- ja Tolliameti näitel 

   Zirk, Grete (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töötajate arendamise üheks meetodiks on e-õpe. E-õpe on Internetis, Intranetis või veebis toimuv õpe, kus õppija omandab teadmisi, oskusi. E-õppe puhul on oluline selle ettevalmistamine, läbiviimine ja hindamine, kuna ...
  • E-õppe kursuse „Operatiivtööde tulemuslik juhtimine päästemeeskonna juhile“ analüüs 

   Duškin, Denis (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on teha uuringu põhjal ettepanekud, millisel viisil kursust edasi arendada. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks autor analüüsis teoreetilise materjali ning tegi andmete ja teksti analüüsi. Püstitatud ...
  • E-politsei kui politsei igapäevane abivahend 

   Juhanson, Jaanus (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö käigus kirjeldatakse e-politseid ja selle kasutamist ning muutusi peale e-politsei rakendumist. Eesmärgiks on analüüsida e-politsei mõju politsei töö efektiivsusele, tuua välja e-politsei nõrgad ja tugevad küljed ...
  • E-sigareti maksustamise vajalikkus Eestis 

   Lillepuu, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö on aktuaalne, kuna tubakaturu arenedes on tavasigarettide suitsetamise kõrvale müügile tulnud e-sigaretid, mille kasutamisel on võimalik sarnaselt tavasigarettidega sissehingamise teel nikotiini manustada, kuid seni ...
  • E-vedelike aktsiisimaksu peatamise mõju tubakatoodete turule 

   Vavilov, Jaana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada kuidas muutus tarbijate käitumine tubakatoodete turul e-vedelike aktsiisimaksu peatamise perioodil.
  • Eaka kergliikleja liiklusturvalisust mõjutavad tegurid 

   Teder, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö uuringu objektiks on eakate kergliiklejate liiklusturvalisus. Uuringu aineks on eakate kergliiklejate suhtumine liiklusohutusse ja need liiklusohud, mida vanurid peavad ise eriti olulisteks. Lõputöö eesmärk on ...
  • Eakad kinnipeetavad Eesti vanglates 

   Juhkov, Maris; Bremen, Maria Elisabeth; Küünarpuu, Yasmine; Saarem, Rainer (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Käesolev töö on fokusseeritud vananevale vanglapopulatsioonile Eestis ning annab ülevaate võimalustest eakatega vanglas toimetamiseks teiste riikide näitel. Autorid soovivad uurimistööga välja selgitada, kas ja milliseid ...
  • Eakad kinnipeetavad Eesti vanglates 

   Juhkov, Maris; Saarem, Rainer; Küünarpuu, Yasmine; Bremen, Maria Elisabeth; Rüütel, Erik; Miljan, Maret; Unuks, Tiina (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Artikkel koosneb teaduspõhise kirjanduse ülevaatest, millele tuginedes korraldati ekspertintervjuud. Eesmärk oli uurida, kas Eestis on probleeme vananevate vangidega, eriti nende osakaalu suurenemisega, ning uurida mujal ...
  • Eakad kinnipeetavad ja vangistus 

   Raag, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Uurimisobjektiks on eakad kinnipeetavad. Eesmärgiks on uurida eakate kinnipeetavate, kui vangipopulatsiooni vähemusgrupiga vangistuse kestel tekkivaid probleeme, uurida kuivõrd aktuaalne on Eesti tingimustes ülemaailmselt ...
  • Eakate jalakäijate liikluskäitumine sõidutee ületamisel Harjumaa näitel 

   Jaani, Kristian (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Magistritöö peamiseks uurimisprobleemiks on eakate jalakäijate liikluskäitumine sõidutee ületamisel ning eesmärgiks selgitada välja eakate jalakäijate liikluskäitumisega seotud hoiakuid ja esitada ettepanekud nende ...
  • Eakate sõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetuste riskifaktorite analüüs 

   Laurmann, Meelis (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärk on kirjeldada eakate sõidukijuhtide vanusest tulenevaid iseärasusi ning välja selgitada peamised riskifaktorid sõidukijuhtimisel. Töös analüüsitakse Eestis ja välisriikides eakate osalusel toimunud liiklusõnnetusi ...
  • Ebaseaduslikult paigaldatud kütteseadmete tuleohtlikkus kortermajades Järvamaa näitel 

   Raap, Marko (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärk on ebaseaduslikult kortermajadesse paigaldatud küttesüsteemide probleemi ulatuse ja tõsiduse väljaselgitamine ning nende tuleohutuks muutmiseks lahenduste leidmine. Lõputöö on empiiriline uuring, mille ...
  • Ebatervislike toiduainete maksustamise vajalikkus Eestis 

   Orav, Kaisa (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Teema on aktuaalne, kuna ebatervislike toiduainete tarbimisega kaasnevad negatiivsed mõjud majandusele ja tervisele, sh ülekaalulisus, rasvumine, mitmesugused haigused ja sellest tulenevalt suurem ühiskonna majanduskoormus ...
  • Eduard Raska personaalbibliograafia 

   Tamm, Liina, koostaja (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Käesolev bibliograafia sisaldab Sisekaitseakadeemia looja ja esimese rektori Eduard Raska artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ning muude publikatsioonide kirjeid. Samuti on siia koondatud selliste artiklite kirjed, ...
  • Eelarvestamise protsessi ühtlustamine Sisekaitseakadeemias 

   Salm, Lily (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on tutvustada eelarve koostamise aluseid ja eelarvestamise meetodeid Eesti riigiasutustes ning Sisekaitseakadeemias (edaspidi SKA) kui hallatavas riigiasutuses. Lõputöös on püstitatud hüpotees: SKA ...
  • Eelarvesüsteemi arendamise võimalused Kaitseväes 

   Turbel, Marve (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.