Now showing items 997-1016 of 2423

  • Laagertüüpi Ämari Vangla erisused võrreldes kambertüüpi Tartu Vanglaga 

   Kirs, Lembit (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade kinnipeetavate üle järelevalve teostamisest laagertüüpi kinnises vanglas ja kambertüüpi kinnises vanglas. Uurimuses on võrreldud omavahel ämari vanglat ja tartu vanglat, esitatud on ka ...
  • Ladude haldamine Maksu- ja Tolliametis 

   Buldas, Velda (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö uurimisobjektiks on ladude haldamise hetkeolukord MTAs ja viimaste aastate püüded haldamise olukorda parandada. Autor selgitab lõputöö käigus ladustamise kui protsessi sarnasust kõigi laotüüpide puhul. Ladustamise ...
  • Laevade ja lennukite pardavarustamise maksustamine Euroopa Liidus 

   Madisson, Marleen (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, kuna Euroopa Liidu õigusaktid antud valdkonnas pole üheselt tõlgendatavad, see omakorda tekitab segadust riigisiseste normide kohaldamisel. Lõputöö eesmärk on analüüsida laevade ja lennukite pardavarude ...
  • Laevade pardakontrolli teostamine Eesti ametivõimude poolt 

   Lääne, Rain (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö läbivaks teemaks on pardakontrolli teostamine, seda nii Eesti Piirivalve kui ka USA vägede poolt, pardakontrolli meeskondade koolitus ning uurimus ja uurimuse põhjal koostatud analüüs muudatusettepanekute esitamiseks. Töö ...
  • Laevapere liikme välismaal teenitud töötasult prognoositav tulumaks 

   Aun, Geidi (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Probleem seisneb selles, et Eesti riigil väheneb maksutulu, kui Eesti laevastik lahkub Eesti lipu alt ja laevapere liikmed ei deklareeri välismaal teenitud töötasu. Laevandusettevõtjatel ja laevapere liikmetel on kõrgem ...
  • Lahinguhargnemine ja selle innovaatiline võimalus linna päästemeeskondadele 

   Afanasjev, Aleksei (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Esimene peatükk on ülevaade lahinghargnemise iseloomust, lahinghargnemise etappidest ja teguritest, mis mõjutavad lahinghargnemist. Teine peatükk on pühendatud Cafs tulekustutussüsteemidele. Kolmas peatükk on empiiriline ...
  • Lapse esimesed eluaastad vanglas 

   Hiiesalu, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks oli välja selgitada, milline oleks optimaalne aeg lapse viibimiseks ema juures vanglas. Töö käigus andis autor ülevaate lapse arengust, harku vangla eluolust ning teiste riikide kogemustest emade-laste suhtes. ...
  • Lapse füüsiline väärkohtlemine perekonnas ja selle mõjust lapsele 

   Limbak, Karin (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks oli uurida füüsilise väärkohtlemise ja Eesti ühiskonnale omase kehalise karistamise kui kasvatusmeetodi mõjudest lapse arengule. Eesmärgi saavutamiseks viis töö autor läbi kvalitatiivse uurimuse. ...
  • Lapse väärkohtlemine 

   Rohuniit, Rauni (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Tegevus toimub linnas. Viieaastane tüdruk on vanaemaga pargis ja räägib, et isa ja ema käituvad teineteisega sageli kodus pahasti, karjuvad ning et see hirmutab teda. Tüdruk ütleb, et politsei on ka käinud ema ja isaga ...
  • Laste riskiteadlikkuse uuring 2013 

   TNS Emor, läbiviija (Päästeamet, 2013)
   Uuringu eesmärgiks oli kaardistada erinevate ohuolukordade äratundmist 6-14-aastaste sihtrühmas ning teadlikkust oluolukordade ennetamisest 10-14-aastaste sihtrühmas. Ohuolukordadeks olid tuleoht kodus, veeoht suvel, veeoht ...
  • Lastekodulapsed ja õigusrikkumised 

   Velba, Sirje (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teoreetilises osas teeb autor ülevaate alaealiste delinkventsusest, õigusrikkumiste põhjustest, võttes aluseks kaks kriminoloogilist teooriat. Töö empiirilise osa ülesandeks on välja selgitada seos lastekodus distsipliini ...
  • Lastele suunatud päästealase ennetustöö tulemuslikkuse analüüs projekti „Tean tulest“ põhjal 

   Marušina, Jana (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Probleem seisneb selles, et üle-eestilisena on päästealase ennetustöö laste projekti „Tean tulest“ läbi viidud alates aastast 2008, kuid seni ei ole mõõdetud selle tulemuslikkust. Läbiviidava analüüsi tulemusel selgub ...
  • Lastevanematele suunatud ennetuskampaania eel- ja järeluuring 

   AS Emor, läbiviija (Siseministeerium, 2014)
   Siseministeeriumi poolt tellitud uuringu eesmärgiks oli kaardistada lastevanemate teadlikkust ja arusaamu seoses nende rolliga laste riskikäitumise ennetamisel ja vähendamisel ning hinnata temaatilise meediakampaania ...
  • Lääne-Eesti Päästekeskuse päästetöödealane koostöö abikomandodega 

   Tammepõld, Margo (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on uurida Lääne – Eesti päästekeskuse tegevuspiirkonnas paiknevate abikomandode liikmete töörahulolu, motivatsiooni ja valmisolekut päästetöödel osalemiseks ning partnerorganisatsioonide ...
  • Lääne-Eesti Päästekeskuse võimekus ja võimalused reageerimisel väikesaartele päästetöödeks 

   Osa, Janno (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö aktuaalsus tuleneb väikesaarte elanikkonna ja külastatavuse kasvust, mis omakorda suurendab ka päästeteenuse kättesaadavuse vajadust väikesaartel. Lõputöö eesmärgiks on analüüsida Lääne-Eesti Päästekeskuse võimekust ...
  • Lääne-Viru maakonna valla- ja linnavalitsused kohtuvälise menetluse rakendajatena ja vastava koostöö korraldamine Ida Politseiprefektuuri Rakvere politseiosakonnaga. 

   Alla, Joel (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema valiku üheks põhjuseks on selle aktuaalsus, kuna varem ei ole Lääne-Virumaa 15-s kohalikus omavalitsusüksuses väärteomenetluse rakendamisega seonduvat uuritud. Töö teema aktuaalsusele viitas ka 2008. aastal ...
  • Lääne-Virumaa Päästeteenistuse arengukava 2003-2007 

   Suurkivi, Tauno (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Lääne-Virumaa Päästeteenistuse arengukava koostamise tingis aja nõue. 2002-l aastal võeti Siseministeeriumis vastu dokument “Päästeala prioriteetsed arengusuunad aastani 2007”, kus on toodud lähema viie aasta suunad päästeala ...
  • Läbiotsimine kui sekkumine isiku põhiõigustesse 

   Tomingas, Marko (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärk on uurida teoreetilist ja praktilist probleemistikku seoses läbiotsimise toimetamisega isikule tekitada võidava materiaalse kui mittemateriaalse kahjuga ja isiku põhiõiguste riivega. Siit ka põhilised märksõnad, ...
  • Läbiotsimise ettevalmistamise ja läbiviimise taktika kriminaalmenetluses 

   Braim, Vjatšeslav (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärk on uurida, milliseid taktikalisi võtteid võib ja peab kasutama läbiotsimise ettevalmistamisel ning läbiviimisel ning millised faktorid võivad seda takistada.
  • Läbipõlemine ja sellega kaasnevad ohud ning toimetulek vanglaametnike seas (Tartu Vangla näitel) 

   Nigul, Ivo (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö on aktuaalne, kuna Tartu Vangla vanglaametnike läbipõlemise probleeme pole varem põhjalikumalt uuritud. Seetõttu on lõputöö eesmärgiks välja selgitada, kas Tartu Vanglas on vanglaametnikke kes on tööl läbipõlenud. ...