Now showing items 226-245 of 666

  • Juhatuse liikmete tasustamine, maksustamine ning sellega seonduvaid probleeme Eestis ja piiriüleselt 

   Bristol, Taavet (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Käesoleva töö teemaks on juhatuse liikmete tasustamise võimalused, erinevate tasude maksustamine ning sellega seotud probleemid Eestis ja piiriüleselt. Töös uuritavaks probleemiks on juhatuse liikme tasu ja juhatuse ...
  • Juhtimissüsteemi standardi ISO 45001 juurutamisprotsess DHL-i näitel 

   Pärtel, Marilin (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Lõputöö teoreetilises osas andsin ülevaate auditeerimise vajalikkusest, juhtimissüsteemide eelistest ja ISO 45001 olulisusest. Empiirilises osas tutvustasin metoodikat, analüüsisin kohtvaatluse ja küsitluse leide, tõin ...
  • Juhtimisteenuse kasutamine seotud isikute vahelistes tehingutes 

   Kinko, Marje (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on lisaks siirdehindade mõiste avamisele selgitada ka siirdehindade maksustamist seoses juhtimisteenuse osutamisega. Analüüsida erialakirjanduses toodud teoreetilisi seisukohti ning tuua välja praktilisi ...
  • Juhtuse liikme vastutuse kohaldamisega seotud probleeme maksumenetluses 

   Randväli, Merilin (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema on aktuaalne, kuna raskel hooletusel ja tahtlusel on maksumenetluses märkimisväärne tähendus – nendest sõltub maksukorralduse seaduse järgi maksusumma määramise aegumistähtaeg. Kuna maksuhalduri ja maksumaksja jaoks ...
  • Kaasaaitamiskohustuse mittetäitmine enese mitte süüstamise õiguse alusel ühe maksukontrolli 

   Ugur, Janek (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: • Uurida maksukontrolli näidet; • vastata maksukontrolli näite põhiküsimusele, kas enese mitte süüstamise privileegi kasutamine on absoluutne ja kas see õigustab alati kaasaaitamiskohustuse mittetäitmist; • ...
  • Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll ja järelkontroll Eestis 

   Lobovikova, Polina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida kahesuguse kasutusega kaupade järelkontrolli vajalikkust Eestis. Eesmärgi saavutamiseks : 1. antakse ülevaade strateegilise kauba mõistest ja kontrolli süsteemist; 2. antakse ülevaade Maksu- ...
  • Kanepi legaliseerimisega kaasnevad ühiskondlikud kasud ja kulud Eestis 

   Fišer, Sofija (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Käesolevas lõputöös uuritakse kanepi legaliseerimisega kaasnevad fiskaalsed tulusid ja kulusid Eestis. Uuringu eesmärk on välja selgitada kanepi legaliseerimisega kaasnevad ühiskondlikud kasud ja kulud. Selle eesmärgi ...
  • Karistusasutuste proportsionaalsus tollieeskirjade rikkumiste eest 

   Šanin, Sille (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema on aktuaalne, kuna 2008. aastal võeti vastu uus Ajakohastatud Euroopa Ühenduste Tolliseadustik. Lõputöö eesmärk on analüüsida, kas Eesti vastab hetkel oma karistusregulatsiooniga ajakohastatud ÜTS-i ja Euroopa Ühenduse ...
  • Karistuse mõju maksusüütegude toimepanijate edasisele käitumisele 

   Kalmus, Karina (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Antud lõputöö eesmärk on välja selgitada, millised on maksusüüteo eest mõistetava karistuse eesmärgid ja uurijate hinnangul mõju isikule. Lõputöös otsitakse vastust uurimisprobleemile, kuidas mõjutavad maksusüütegude ...
  • KarS § 392 muudatus: suure koguse mõiste lisamine narkootiliste ja psühhotroopsete ainete puhul 

   Maksimova, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Probleemiks oli see, et seoses Eesti liitumisega Schengeni tsooniga kasvas mitu korda KarS § 392 järgi toime pandud kuritegude arv. Kuna aga Eesti KarS §-s 392 lg 1 pole hetkel määratud olulist kogust keelatud ja eriluba ...
  • Karusnahaaktsiisi taaskehtestamine Eestis 

   Jaanson, Merily (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Teema on aktuaalne, kuna Eesti ühiskonnas on hakatud aina rohkem omaks võtma karusnahavaba tarbimist, tuginedes 2017. aasta karusloomafarmide keelustamise eelnõule ning Eesti moeettevõtjate ja disainerite liitumisele ...
  • Kasumi varjatult väljaviimise riskide hindamine ettevõttes 

   Goldberg, Vadim (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida kasumi varjatult väljaviimise riske ettevõttes. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade ettevõtlust reguleerivatest õigusaktidest ning finantsaruandluse olemusest, kasutatavast finantsanalüüsi ...
  • Kasutatud kauba edasimüügi erikord 

   Vaalmäe, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärk on analüüsida kasutatud kauba edasimüügi erikorra rakendamist Eestis. Eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 1. Antakse ülevaade käibemaksu mõistest ja olemusest. 2. Antakse ...
  • Kauba sooduspäritoluga kaasnevad probleemid 

   Veskus, Elina (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada kauba sooduspäritolu määramisega seotud väärinformatsiooni andmise põhjused. Tänapäeva arenevas maailmas on aina rohkem inimesi ja ettevõtjaid, kes tahavad viia kaupa üle piiri ...
  • Kauba sooduspäritolutõendite järelkontroll 

   Mõttus, Viktoria (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida sooduspäritolutõendite järelkonrolli tulemusi. Eesmärgi saavutamiseks: 1. Antakse ülevaade kauba sooduspäritolu olemusest. 2. Kirjeldatakse kauba sooduspäritolutõendeid. 3. Kirjeldatakse ...
  • Kauba toimetamine maanteetranspordiga importijale tolliterminalide kaudu 

   Õunapuu, Alevtina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida maanteetranspordiga Eestisse toodud kolmanda riigi staatusega kauba toimetamist importijatele logistika ettevõtete tolliterminalide kaudu.
  • Kauba ühendusesisene maksuvaba soetamine 

   Näppi, Anita (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida ühendusesisese maksuvaba soetamise põhimõtteid. Maksumaksjad ei tea, et Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist maksuvaba soetamist tuleb deklareerida. Ühendusesiseste tehingute maksustamine ...
  • Kauba ühendusesisese käibe ja kauba ühendusesisese soetamise maksustamine 

   Kampus, Kaja (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on analüüsida kauba ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamise põhimõtteid ning nende kajastamist käibemaksuseaduses. Samuti praktikas kujunenud olukorda, kus kauba ühendusesisene liikumine ei kajastu ...
  • Kaubakoguste mõõtmine tollikontrolli teostamisel 

   Kaasik, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö aktuaalsus seisneb selles, et on väga palju juhtumeid, kus kauba tariifse klassifikatsiooni kindlaksmääramiseks on vajalik kaasata eksperte ning teostada kaupade osas mõõtmist ning teha analüüse. Kuigi Eesti ...
  • Kaubanduse kaitse instrumendid: väiksema tollimaksu reegli poliitilised ja praktilised mõjud Eestile 

   Peterson, Ilona (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö on aktuaalne, kuna eelseisval poolaastal on Eesti eesistujaks Euroopa Liidu Nõukogus. Eesistumise perioodil on arutelul kaubanduskaitsemeetmete moderniseerimine ning väiksema tollimaksu reegli säilitamine või ...