Now showing items 186-205 of 666

  • Füüsiliste isikute tulude avalikustamine 

   Takk, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida huvide deklaratsiooni olemust, anda ülevaade tulude avalikustamisest ja analüüsida tulude avalikustamise võimalikkust ja tulevikku Eestis. Töö eesmärgiks on püstitatud neli uurimisülesannet: 1. ...
  • Haldusakti kättetoimetamise probleemid Eesti maksuõiguses 

   Kibuspu, Karin (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Töö on aktuaalne, sest Maksu- ja Tolliametil on plaanis vähendada kliendi halduskoormust ja sealjuures hoida kulusid kokku. Nimelt halduskoormuse optimaalne tasekliendi jaoks tuleb saavutada nii, et ametnikud ülesandeid ...
  • Hankemenetlusega seotud korruptsioonijuhtumid kohalikes omavalitsustes 

   Kikkas, Mati (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida hankemenetlusega seotud korruptsioonijuhtumeid kohalikes omavalitsustes. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on koostatud järgnevad uurimisülesanded: 1. Anda teoreetiline ülevaade korruptsiooni ...
  • Hasartmängudega seotud järelevalve probleemid Eestis 

   Kruusement, Kaidi (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Käesoleva lõputöö eesmärk on välja selgitada hasartmängude järelevalvega seotud probleemid Eestis. Eesmärk täidetakse läbi uurimisülesannete. Esimeseks uurimisülesandeks on analüüsida teoreetiliste allikate alusel ...
  • Hoiu-laenuühistu jätkusuutlikkus Eesti hoiu-laenuühistute näitel 

   Kilk, Kristel (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö aktuaalsus seisneb selles, et üha enam inimesi on hakanud otsima alternatiive kommertspangandusele, üheks alternatiiviks on hoiu-laenuühistud. Lõputöös käsitleti hoiustamise usaldusväärsust ning teostati suhtarvude ...
  • Hoiu-laenuühistute valmisolek ühistupangaks ümberkorraldamiseks 

   Sander, Laura Emanuell (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöös püstitatud uurimisprobleem seisneb küsimuses, milline on hoiu-laenuühistute seisukoht ühistupangaks kujunemise kohta. Uurimisprobleemi täpsustamiseks püstitati kolm uurimisküsimust. Esimese uurimisküsimuse (mis ...
  • Hoiu-laenuühistute valmisolek ühistupangaks ümberkorraldamiseks 

   Sander, Laura Emanuell (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Lõputöö uurimisprobleemiks oli: milline on hoiu-laenuühistute seisukoht ühistupangaks kujunemise kohta? Uurimisprobleemi lahendamiseks seati eesmärk selgitada välja hoiu-laenuühistute valmisolek ühistupangaks ...
  • Hoiuladudes hoitavate kaupade käibemaksuga maksustamise regulatsioon Euroopa Liidus 

   Reinsalu, Marii (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on võrdlevalt analüüsida erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide hoiuladudes hoitavate kaupade käibemaksuga maksustamise regulatsiooni. Lõputöös kasutatakse allikatena nii Eesti kui ka Euroopa liidu ...
  • Hoolduskohustus tolliõiguses 

   Kalk, Katre (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärk on anda ülevaade hoolsuskohustuse määratlusest ja selle keerukusest tollivaldkonnas ning leida pidepunktid hoolsuskohustuse eiramise tuvastamisel. Eesmärgi täitmiseks võrdleb autor õigusaktides nõutavat ...
  • Hoolsuskohustus sisendkäibemaksu mahaarvamisel 

   Mällo, Merlin (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö on aktuaalne põhjusel, et vaidlusi selle üle, millistel tingimustel on ettevõtjal õigus sisendkäibemaksu mahaarvata, tekib pidevalt juurde. Viimased selleteemalised kohtuvaidlused on toimunud 2017. aasta lõpus. Lõputöö ...
  • Huuletubaka illegaalne pakkumine Eestis kohtusse jõudnud juhtumite põhjal 

   Mägi, Margot (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: • Analüüsida teoreetiliste allikate põhjal huuletubaka olemust, illegaalse turu tekkimise põhimõtteid ning tubakatoodete tarneahelaid ja tubakatoodete ...
  • ICO raames väljastatud token’ite emiteerimis- ja vahetustehingute käibemaksustamine 

   Kuuse, Helen (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja ICO raames väljastatud token’itele kohalduvad käibemaksustamise sätted ning token’ite maksustamisel selgitamist vajavad asjaolud.
  • Idapiiri tolliametnike töökorralduse tõhusus ja töötulemuste analüüs aastatel 2005-2006 

   Vares, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärk on uurida probleeme, mis kajastuvad idapiiri tolliametnike töökorralduse tõhususe ja töötulemuste analüüsis. Autor püstitab järgmise hüpoteesi: Töökorralduse muutmisega on vähendatud korruptsioonirisk ning ...
  • Idapiiril kütuseveo piirangute rakendamise mõjud Eesti kütuseturule 

   Petuhhova, Darja (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida idapiiril kütuseveo piirangute rakendamise mõjusid Eesti kütuseturule.
  • Illegaalse kütuse müügi tõendamine süüteomenetluses 

   Pavlov, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Käesoleva lõputöö uurimisprobleemiks on sõnastatud kitsaskohta peegeldav küsimus: kuidas tagada illegaalse kütuse müügiga seotud süütegude tõendamise tulemuslikkus Maksu- ja Tolliameti teenistujate poolt? Probleemi ...
  • Illegaalse kütuse veo takistamise meetmed Narva maantee piiripunktis 

   Fedjajeva, Valentina (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
  • Illegaalsete Aktsiisikaupade Import Narva Piiripunkti Näitel Aastatel 2013-2018 

   Popova, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Töö on aktuaalne, sest aastast 2013 kuni aasta 2017 tõsteti aktsiisimäärasid alkoholile, sigarettidele ja kütusele. Aktsiisimäärade tõus mõjutab aktsiisikaupade hinda, mis omakorda mõjutab salakaubandust. Samuti alates ...
  • Illegaalsete tubakatoodete turu suuruse hindamine kaubavahetuse lahknevuse meetodiga 

   Hallik, Ingar (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada potentsiaalsed tubakatoodetega seotud illegaalsed kaubavood Eestis, kasutades kaubavahetus lahknevuse meetodit. Lõputöös võrreldi Eesti tubakatoodete importi ja kaubanduspartnerite ...
  • Immateriaalse vara hind ja selle kajastamine finantsarvestuses 

   Klimov, Terje (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö põhieesmärgiks on uurida, kuidas kujuneb firmaväärtus ja selleks on kasutatud 2005.aastal muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendit RTJ 11, mis on viidud kooskõlla uue rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IFRS ...
  • Impordi kontrollisüsteemi eelised ja puudused 

   Iljušin, Vadim (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Impordi Kontrollisüsteem on tolli infosüsteem, mis on loodud Euroopa Liitu sisseveetavate kaupade julgeoleku ja turvalisuse riskianalüüsi teostamiseks ning riskidega seotud teabe vahetamiseks Euroopa Liidu liikmesriikide ...