Now showing items 551-570 of 1964

  • Kambrite läbiotsimised Tartu vanglas 

   Orav, Väino (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö vaatleb ennekõike Tartu vangla läbiotsimisgrupi tööd aastatel 2004-2005 ning analüüsib läbiotsimiste käigus leitud keelatud esemete statistikat. Esitatakse ülevaade põhilistest peidukohtadest, läbiotsijate tööd ...
  • Kannatanu päästmine elektripostilt 

   Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm kannatanu päästmisvõtetest elektripostilt
  • Kannatanute päästmine korruselamust 

   Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm, kus õpetatakse erinevaid inimeste päästevõtteid korruselamust.
  • Kannatanute päästmine kõrgustest 

   Soodla, Heiki; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lühikirjeldus: Eesmärk:Õppefilm on mõeldud tehniliste päästetööde õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks. Filmis on näitlikustatud kannatanute päästmise võtted kõrgustest. Harjutused ...
  • Kaplani roll kinnipeetava resotsialiseerimisel 

   Männaste, Tõnu (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada, mis osatähtsus on vangla kaplanil kinnipeetavate resotsialiseerimisel ning kui suur on kaplani panus antud protsessis. Eesmärgi saavutamiseks uuris töö autor erinvaid teemakohaseid normatiiv- ...
  • Karistusasutuste proportsionaalsus tollieeskirjade rikkumiste eest 

   Šanin, Sille (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema on aktuaalne, kuna 2008. aastal võeti vastu uus Ajakohastatud Euroopa Ühenduste Tolliseadustik. Lõputöö eesmärk on analüüsida, kas Eesti vastab hetkel oma karistusregulatsiooniga ajakohastatud ÜTS-i ja Euroopa Ühenduse ...
  • Karistuse mõju alkoholi piirimäära ületanud mootorisõidukijuhtidele Lõuna ja Põhja prefektuuris 

   Saar, Ove (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö eesmärgiks on(1) uurida ajavahemikul 2011-2014 Lõuna ja Põhja prefektuuri poolt alkoholipiirmäära ületanud sõidukijuhtidele määratud karistusi ning nende karistuste võimalikku mõju kõnealuste rikkumiste toimumise ...
  • Karistusõigus : eriosa 

   Aas, Krista; Aas, Norman; Hirvoja, Martin; Siitam, Kristel (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Käesolev karistusõiguse eriosa käsitlev õppevahend on koostatud Prokuratuuri ja Sisekaitseakadeemia koostöös ja on mõeldud eelõkige abimaterjaliks karistusseadustiku edukaks rakendamiseks vajaliku uurijate koolituse ...
  • Karistusõigus : üldosa 

   Aas, Norman; Feldmanis, Laura; Hirvoja, Martin; Jaggo, Olavi; Lembit, Aivar (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Õppevahend on mõeldud kasutamiseks abimaterjalina Sisekaitseakadeemia karistusõiguse täiendõppe kursustel. Sisaldab kordamisküsimusi ja harjutuskaasuseid iseseisvaks lahendamiseks.
  • Karistusõigus : Ülesanded ja kaasused 

   Pulk, Jan (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Õppematerjali keskne eesmärk on õpetada õppureid ennekõike süüteokoosseisu tekste oskuslikult lugema ja lahti mõtestama, seejärel aga erinevate elujuhtumite kontekstis isikute käitumist õigesti kvalifitseerima (subsumeerima). ...
  • Karistusõiguse üldosa I 

   Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lühikirjeldus: Omandatakse teadmised karistusõiguse üldosa1.-3. peatükist. Õpe toimub vide- audioloenute abil, enesekontrolli testide, lünktestide ja kohtulahendite abil ning lahendatakse kaasuste lahendamisega.
  • Karistusõiguse üldosa II 

   Vanaisak, Ülle; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lühikirjeldus: Antakse ülevaade süüteost, selle kooosseisust, õigusvastasust välistavatest asjaoludest ning süüpõhimõttest. Materjali toetab videoloeng, õppur saab lahendada erinevaid mõtlemisülesandeid
  • Karistusõiguse üldosa III 

   Vanaisak, Ülle; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lühikirjeldus: antakse ülevaade karistusõiguse üldosast, käsitletakse karistuse liike ja määrasid, lisakaristusi, karistuse asendamist jm. Õpet toetatakse audiovisuaalselt, on mõtlemisülesanded, testid, mõistekaardi ...
  • Karistusõiguse üldosa kutseõppele 

   Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.
  • Karistusõiguse üldosa kutseõppele. I osa : Karistusõiguse õppimisest, karistusõiguse olemus ja olulisemad põhimõtted 

   Krüger, Urmas (Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2016)
   See õpik on abiks kõigile kutseõppe õppuritele, kes peavad oma tulevases ametis, tulevaste tööülesannete täitmiseks inimeste õiguspärase ning õiglase kohtlemise saavutamiseks endale selgeks tegema karistusõiguse üldpõhimõtted ...
  • Karistusseadustiku §-s 264 sätestatud kuriteokoosseisu - looma julm kohtlemine rakendamine Põhja prefektuuri praktikas 2007 - 2011 

   Stepanov, Liane (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade ja analüüsida, milline on looma julma kohtlemise kuriteokosseisu rakendamise praktika ning võimalusel esitada menetleijaile neid abistavaid ettepanekuid.
  • Karjääri platoo esinemine Politsei- ja Piirivalveametis 

   Viltsin, Andris (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Karjääri platoo puhul on tegu seisundiga, kus töötaja edasine tõus karjääriredelil on vähetõenäoline. Põhjused jagunevad peamiselt organisatsiooni struktuurist ning konkreetsest isikust enesest tulenevateks. Nähtus võib ...
  • Karjäärirahulolu uuring 1996-2007 aasta korrektsiooni eriala lõpetanute seas 

   Mesi, Ranno (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, kas 1996-2007 aastal Korrektsiooni eriala lõpetanud inimesed tegid oma eriala valiku teadlikult, kas nad teeksid uuesti valides sama valiku. Lisaks sellele on antud tööl eesmärk ...
  • KarS § 392 muudatus: suure koguse mõiste lisamine narkootiliste ja psühhotroopsete ainete puhul 

   Maksimova, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Probleemiks oli see, et seoses Eesti liitumisega Schengeni tsooniga kasvas mitu korda KarS § 392 järgi toime pandud kuritegude arv. Kuna aga Eesti KarS §-s 392 lg 1 pole hetkel määratud olulist kogust keelatud ja eriluba ...
  • Karusnahaaktsiisi taaskehtestamine Eestis 

   Jaanson, Merily (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Teema on aktuaalne, kuna Eesti ühiskonnas on hakatud aina rohkem omaks võtma karusnahavaba tarbimist, tuginedes 2017. aasta karusloomafarmide keelustamise eelnõule ning Eesti moeettevõtjate ja disainerite liitumisele ...