Now showing items 551-570 of 2007

  • Kaasaja õpiteooriate lähtepunktid 

   Teppan, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt annab ülevaate kaasaja erinevatest õpiteooriatest ja nende peamistest esindajatest. Lisaks leiab lugeja erinevaid illustreerivaid pilte, lühivideosid ning viiteid lisalugemiseks.
  • Kaaskiri patrullkoerakutsika algkoolituse õppematerjalile ; Lisa: Patrullkoerakutsika algkoolituse õppematerjal 

   Klement, Janar (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Käesolev lõputöö on rakenduslik töö, mis koosneb kahest osast. Esimene osa on autori poolt koostatud õppematerjali kaaskiri ning teine osa on interaktiivne õppematerjal koos õppevideotega. Lõputöö eesmärgiks oli koostada ...
  • Kahe päästekomando juhtimine ühe komandopealikuga Põhja päästekeskuse näitel 

   Toome, Raul (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eemärgiks on välja selgitada ühe komandopealiku poolt kahe päästekomando juhtimise rakendamise võimalused Päästeametis. Lõputöö on empiiriline uuring, milles kasutati järgmisi uurimismeetodeid: ankeetküsitlus, ...
  • Kaheastmeline töökorraldus juhtimiskeskuses 

   Kärner, Ivar (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Uurimistöö eesmärgiks oli kirjeldada ja analüüsida kaheastmelist töökorraldust juhtimiskeskustes, püstitada uurimisküsimused ning ettepanekute väljatöötamine.
  • Kahekorruselise puithoone konstruktsioonide vastavus TP2 nõuetele kolmekorruseliseks rekonstrueerimisel, Tartus Lepiku 14 asuva hoone näitel 

   Abubikirov, Roman (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Eesmärgiks on arvutuslikult analüüsida, kas olemasoleva kahekorruselise puithoone konstruktsioonid tagavad kolme- kuni neljakorruselise puithoone nõutava tulepüsivuse või on vajalik konstruktsioonide täiendav kaitsmine ...
  • Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll ja järelkontroll Eestis 

   Lobovikova, Polina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida kahesuguse kasutusega kaupade järelkontrolli vajalikkust Eestis. Eesmärgi saavutamiseks : 1. antakse ülevaade strateegilise kauba mõistest ja kontrolli süsteemist; 2. antakse ülevaade Maksu- ...
  • Kahtlustatava ülekuulamine 

   Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lühikirjeldus: õpetada kahtlustatava ülekuulamise taktika alusteadmisi, selgitada erinevate taktikavõtete kasutamist ülekuulamisel ning anda teadmised kahtlustatava ülekuulamise taktikaliselt õigeks läbiviimiseks
  • Kahtlustatava ülekuulamise ettevalmistus ja taktika konfliktses olukorras 

   Link, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade kahtlustatava ülekuulamise menetlustaktika kasutamise teooriast, analüüsida Ida prefektuuri kriminaalbüroos läbiviidud kahtlustatavate ülekuulamisi ning koostada ettepanekuid ...
  • Kaitseliidu kasutamine siseriiklike kriiside reguleerimisel - õiguslikud võimalused 

   Probal, Arbo (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesoleva töö uurimisobjektiks on Kaitseliidu kasutamisvõimalused siseriiklikes kriisides ja sellega seonduvad õiguslikud probleemid. Töö eesmärgiks on leida seadusandluses esinevad ebakõlad ja katmata teemad ning seeläbi ...
  • Kaitseliidu vabatahtlike koolitusvajaduse hindamine 

   Pillai, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Antud lõputöö räägib koolitusvajaduse hindamisest Kaitseliidus. Lõputöö eesmärk on selgitada välja Kaitseliidu vabatahtlike liikmete koolitusvajaduse hindamise peamised probleemid ja esitada ettepanekud nende ...
  • Kaitseliit sisejulgeoleku ülesannete täitmisel 

   Kaju, Gert (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
  • Kaitsetahte seos riigikaitseõpetusega Tallinna gümnaasiumite näitel 

   Mänd, Mari-Liis (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada julgeolekuteooriate ja kaitsetahte teoreetilised lähtekohad, kaitsetahte seos riigikaitseõpetusega ning saadud tulemuste põhjal esitada ettepanekud Kaitseministeeriumile ...
  • Kaitsetööstuse tähtsus riigi julgeoleku tagamisel 

   Lobovikova, Polina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, milline on Eesti kaitsetööstuse tähtsus riigi julgeoleku aspektist ning kuidas saaks seda julgeoleku tagamisel paremini kasutada. Eesmärgi saavutamiseks ja uurimisülesannete ...
  • Kaitseväelaste värbamisprotsessi ühtsete põhimõtete välja töötamine Kaitseliidu näitel 

   Kravets, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Antud lõputöö on koostatud Kaitseliidu näitel tõhustamaks koostööd värbamiskeskuse ja Kaitseliidu vahel kaitseväelaste värbamisel. Lõputöö tulemina esitab autor ettepanekud Kaitseliidu värbamisprotsessi ühtsete põhimõtete ...
  • Kalurite teadlikkus veeohutusest 

   Rannamägi, Björn (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks oli kaardistada kalurite veeohutusalane teadlikkus ja saadud tulemuste põhjal saab kavandada ennetusmeetmeid isikute teadlikkuse tõstmiseks. Eesmärgi täitmiseks viis töö autor kalameeste seas läbi uuringu, ...
  • Kambrite läbiotsimised Tartu vanglas 

   Orav, Väino (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö vaatleb ennekõike Tartu vangla läbiotsimisgrupi tööd aastatel 2004-2005 ning analüüsib läbiotsimiste käigus leitud keelatud esemete statistikat. Esitatakse ülevaade põhilistest peidukohtadest, läbiotsijate tööd ...
  • Kannatanu päästmine elektripostilt 

   Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm kannatanu päästmisvõtetest elektripostilt
  • Kannatanute päästmine korruselamust 

   Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm, kus õpetatakse erinevaid inimeste päästevõtteid korruselamust.
  • Kannatanute päästmine kõrgustest 

   Soodla, Heiki; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lühikirjeldus: Eesmärk:Õppefilm on mõeldud tehniliste päästetööde õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks. Filmis on näitlikustatud kannatanute päästmise võtted kõrgustest. Harjutused ...
  • Kaplani roll kinnipeetava resotsialiseerimisel 

   Männaste, Tõnu (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada, mis osatähtsus on vangla kaplanil kinnipeetavate resotsialiseerimisel ning kui suur on kaplani panus antud protsessis. Eesmärgi saavutamiseks uuris töö autor erinvaid teemakohaseid normatiiv- ...