Now showing items 1046-1065 of 1964

  • Neutraliseerimistööd keemiaõnnetustel 

   Mängli, Mart (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uurimustöö eesmärk oli töötada välja neutraliseeriva aine koguse arvutamiseks Exeli rakendus, mida saaavad päästjad kasutada keemiaõnnetustel.
  • Noorsoopolitsei töö korraldus 

   Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Üliõpilane omandab interaktiivse õpiobjekti kaudu aine noorsoopolitsei töö korralduse sisu
  • Noorte ja eakate mootorsõidukijuhtide liiklusohutusalaste teadmiste ja –riskeeriva käitumise vastavus 

   Maalmeister, Mare (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Tulenevalt ühiskonna suurenenud mobiilsusest, rahvastiku vananemisest ja liiklusohutusalaste teadmiste pikaaegsele sedastamisele on töö autor tõstatanud uurimisprobleemi ja sellest lähtuvalt uurimisküsimused. Lõputöö ...
  • Noorte kinnipeetavate rehabilitatsioon Tallinna Vanglas 

   Meri, Margarita (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärk on uurida Tallinna Vangla noorte kinnipeetavate riski- ja kaitsetegurid. Samuti on töö eesmärgiks välja selgitada, millistes tingimustel rehabilitatsioon õnnestub ja millistel läbi kukub, missugust ...
  • Noorte meeste kokkupuuted narkootikumidega ja narkoennetus läbi ohtudest teadlikkuse suurendamise Kuperjanovi jalaväepataljoni näitel 

   Sarik, Elar (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Käesolev lõputöö on koostatud, et selgitada noorte meeste kokkupuuteid narkootikumidega ja preventsiooni võimalusi läbi ohtudest teadlikkuse suurendamise kaitseväes. Käesoleval uuringul on püstitatud järgmised uurimisküsimused: ...
  • Noorte sõidukijuhtide riskikäitumine Eestis 

   Miilits, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Magistritöö eesmärgiks oli selgitada välja Eesti 16-30-aastaste noorte juhtide riskikäitumise hoiakud ja iseärasused ning töötada välja ettepanekud sihtrühma liikluskäitumise mõjutamiseks. Eesmärgi saavutamiseks viis autor ...
  • Nooruktapjate sotsiaalsed karakteristikud ja motivatsioon 

   Sepp, Janne (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on eesti nooruktapjate sotsiaalsete karakteristikute ning noorukite poolt toime pandud tapmiste võimalike motiivide väljaselgitamine. Samuti eesti nooruktapja profiili koostamine ning kuriteo sooritamise ...
  • Nõuded sündmuskoha vaatlusele ja vaatlusprotokolli koostamisele maismaapiiri alastes süüteomenetlustes Lõuna prefektuuri näitel 

   Seim, Siim (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Käesoleva lõputöö autor on keskendunud oma töös sündmuskoha vaatlusele. Töös analüüsib autor sündmuskoha vaatluse taktikalisi soovitusi ja nõuandeid, sh millised on vajaminevad tehnikavahendid piirialaste süütegude ...
  • Nõudest loobumine kui erisoodustus 

   Kivistik, Imbi (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida millistel tingimustel nõudest loobumist saab käsitada töötajatele tehtava erisoodustusena. Töö käigus selgub, selleks, et nõudest loobumist oleks võimalik käsitleda erisoodustusena, peavad ...
  • Nõudest loobumise maksustamisregulatsioon ja võimalised potentsiaalse maksuriski vältimiseks 

   Vatter, Ille (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Kõne all oleva valdkonna peamiseks probleemiks on nõudest loobumise regulatsiooni nüansirohkus, mistõttu äriühingutel on keeruline võimalikku maksuriski üheselt ette näha. Tulenevalt hetkel valitsevast keerulisest ...
  • Nõuete loovutamise käibemaksuga maksustamine Euroopa Liidus 

   Filatov, Elen (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Probleem seisneb selles, et Eesti käibemaksuseadus ja Euroopa Kohtu praktika ei ole nõuete loovutamise käibemaksu käsitluse osas kooskõlas. Käibemaksuseaduse § 12 lõike 10 kohaselt on faktooringute maksustatavaks väärtuseks ...
  • Nööripääste varustus ja selle hooldus 

   Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Kvaliteetne, interaktiivne õppefilm koos subtiitrite, audio ja joonistega nööripääste varustusest ja selle hoolduse võtetest.
  • Nööripääste võtted kaldpinnalt 

   Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm koos subtiitrite ja audiovisuaalsete juhistega.
  • Nööripäästeteenust osutavate komandode paiknemise kriteeriumid 

   Laaniste, Ivo (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärgiks oli välja selgitada päästeteenuse võimekus nööripäästeteenuse osutamisel, määratleda komandod, kes antud teenust osutavad nelja päästekeskuse haldusalas, ning määratleda kriteeriumid nööripäästeteenust ...
  • Odoroloogia kui kriminalistika erimeetod kuritegude avastamisel 

   Kruglov, Artjom (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärkideks on kriminalistikalise odoroloogia mõiste selgitamine ning uurimustöö käigus võetud poolstruktueeritud intervjuu alusel käsitleda ning välja selgitada odorloogilisest ekspertiisist tuleneva olfaktoorse ...
  • OECD soovituste rakendamine ettevõtete maksukuulekuse parendamiseks Eestis 

   Johanson, Helise (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö on aktuaalne, kuna üha enam pööratakse tähelepanu sellele, kuidas maksude tasumine maksumaksjale mugavamaks ning vähem vastuoluliseks muuta. Samas luuakse uusi meetmeid ka maksukontrolli tõhusamaks muutmiseks, mis tihti ...
  • Ohtlike autovedude tollikontroll 

   Kirs, Steven (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk on koostada maksu- ja tolliametnikele ohtlike autoveoste kontrolli juhend. Eesmärgi saavutamiseks: 1. antakse ülevaade ohtlike veoste õiguslikust regulatsioonist, liikidest ja marsruutidest; 2. analüüsitakse ...
  • Ohtlike veoste tähistamine 

   Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk on anda ülevaade meid ümbritsevatest ohtlikest ainetest ja nende ohtudest ning sellest, kuidas märgistusest lähtuvalt tuvastada kemikaalist tingitud võimaliku ohtu ohtliku veose puhul. ...
  • Ohtliku ettevõtte riskikommunikatsioon ja piirkonna elanike ohuteadlikkus Rakvere lihakombinaadi näitel 

   Tammepõld, Edit (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks on hinnata Rakvere lihakombinaadi piirkonnas elavate inimeste ohuteadlikkust ning esitada ettepanekuid teavitustegevuse tõhustamiseks. Lõputöö on empiiriline uuring, mille uurimisstrateegia on juhtumi ...
  • Ohtlikud ained : Teine, täiendatud trükk 

   Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Õppematerjal annab ülevaate ohtlike ainete füüsikalistest ja keemilistest omadustest, keemilistest reaktsioonidest, mürgiste ainete iseloomust. Vaatluse all on olulisemad keemilised elemendid, söövitavad ühendid, ...