Now showing items 1046-1065 of 2007

  • Naisabiturientide motivatsioon astuda ajateenistusse ning seda mõjutavad tegurid 

   Lindre, Maarja Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Magistritöö eesmärk on välja selgitada Eesti naisabiturientide motivatsiooni tase ajateenistusse astumise osas ning motivatsiooni mõjutavad tegurid. Magistritöö eesmärgi saavutamiseks ja uurimisülesannete täitmiseks ...
  • Naispolitseinike viktimisatsioon 

   Härmits, Tannar (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Käesolev lõputöö kuulub viktimoloogia valdkonda ning eesmärgiks on anda ülevaade viktimisatsiooni mõistest, erinevatest viktimisatsiooni vormidest ning nende uurimisest. Püstitati järgmised uurimisküsimused: 1) Millistes ...
  • Naiste vangistus: tendentsid ja probleemid 

   Tsakuhhina, Elina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töös tutvustatakse naiste kinnipidamisel vanglas esinevaid probleeme. Naiskinnipeetavatele pööratakse märksa vähem tähelepanu kui meeskinnipeetavatele. Naiskinnipeetavaid ja meeskinnipeetavaid koheldakse võrdselt, kuid ...
  • Naiste viktimisatsioon lähisuhtevägivalla asjades (Narva näitel) 

   Roos-Metsma, Jelena (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Käesoleva lõputöö põhieesmärgiks on selgitada naiste viktimisatsioon lähisuhtevägivalla asjades ning uurida millist kaitset ohvritele on suuteline pakkuma Eesti riik ja seadusandlus. Autor annab ülevaate naiste viktimisatsiooni ...
  • Narkoennetustööst Põhja prefektuuri projektide näitel 

   Repp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Käesolev töö keskendub ennetustöö valdkonnale, täpsemalt narkoennetustööle. Eesmärk on selgitada välja, mil määral analüüsitakse narkoennetustöö projekte Põhja prefektuuris. Eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm uurimisküsimust: ...
  • Narkokuritegude tõendamine kaudsete tõenditega 

   Kannel, Liina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÄRGE AEGUS 01.04.2018.
  • Narkolaborid Eestis 1996-2006 

   Erm, Erich (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uurimistöö meetodiks on empiiriline andmete uurimine, läbitöötlus ja analüüs. Töö eesmärk on anda ülevaade Eestis 10 aasta jooksul avastatud narkolaboritest, nendes toodetud ainetest ning valmistamise meetoditest. Samuti ...
  • Narkootikumid vanglas : Äratundmine ja narkovastane tegevus 

   Põdra, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Õppematerjal on mõeldud narkootikumide aine õpetamiseks Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala üliõpilastele. On kasutatav ka akadeemia teiste erialade üliõpilastele narkootiliste ainete ja preventsioonitööga seotud ...
  • Narkootikumide tarvitamine laagertüüpi vanglas täiskasvanud meeste seas 

   Pendin, Kadri; Murašin, Margus (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö eesmärk on uurida uimastite tarvitamist täiskasvanud meeste seas laagertüüpi vanglas. Samuti on töö eesmärgiks välja selgitada millist tuge/abi/sekkumist oleks vaja pakkuda narkootilisi aineid tarvitavatele ...
  • Narkopreventsiooni probleeme Eestis 

   Mõtus, Kalev (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Esimene osa käsitleb narkoennetustöö korraldamise teoreetilisi aluseid, annab ülevaate narkopreventsiooni tendentsidest Euroopa Liidus ning toob välja esmatasandi ennetustöö olulised valdkonnad. Teine osa kajastab läbi ...
  • Narva linna veevarustussüsteem 

   Kalamajev, Andrei (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Käesoleva lõputöö eesmärk on hinnata olemasolevat veevarustussüsteemi, välja tuua probleemid ja leida võimalus probleemide lahendamiseks, hinnata veevarustussüsteemi renoveerimist, hinnata üleminekut maaalustelt maapealsetele ...
  • NATO liikmesriikide relvajõudude käibemaksutagastuse kord, probleemid ja lahendused 

   Pärmik, Heleri (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö on aktuaalne, sest 2016. aastal rakendati käibemaksuseaduse muudatus, mille raames muutus ka NATO liikmesriikide relvajõudude käibemaksutagastuse regulatsioon. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada NATO liikmesriikide ...
  • Nägemis-, liikumis- ja kuulmispuudega inimeste päästmise õpetamine Eestis 

   Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Lõputöö eesmärgiks on kirjeldada päästeteenistuse funktsiooni, puudespetsiifilist käitumist eri puudegruppide puhul ning välja selgitada päästeteenistuse koolitajate ettevalmistus õpetada päästetöötajatele puudega ...
  • Nähtustevaheliste seoste uurimine 

   Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Käesolev õppematerjal on jätkuks 2005. aastal ilmunud sama autori loengukonspektile Statistika. Lisaks teoreetilisele materjalile sisaldab ta rohkesti ülesannete lahendamise näiteid ja iseseisvaks lahendamiseks mõeldud ...
  • Näilik tehing tsiviilõiguses ja maksuõiguses 

   Loorits, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida, kas näiliku tehingu käsitlus maksuõiguses on piisav või oleks vajalik seda mingil moel täiendada. Hetkel ei ole näiliku tehingu mõiste maksuõiguses defineeritud ning seetõttu kasutatakse ...
  • Näos ja silmade asendis ning liigutustes avalduvad valetamise tunnused 

   Dorofejeva, Valerija (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks oli uurida valetamise tunnused, mis avalduvad liigutustes, näos ja silmade asendis, määrata Politsei- ja piirivalvekolledži lõpetajate teadmiste taset mitteverbaalse suhtlemise valdkonnas ehk valetamistunnuste ...
  • Neutraliseerimistööd keemiaõnnetustel 

   Mängli, Mart (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uurimustöö eesmärk oli töötada välja neutraliseeriva aine koguse arvutamiseks Exeli rakendus, mida saaavad päästjad kasutada keemiaõnnetustel.
  • Noorsoopolitsei töö korraldus 

   Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Üliõpilane omandab interaktiivse õpiobjekti kaudu aine noorsoopolitsei töö korralduse sisu
  • Noorte ja eakate mootorsõidukijuhtide liiklusohutusalaste teadmiste ja –riskeeriva käitumise vastavus 

   Maalmeister, Mare (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Tulenevalt ühiskonna suurenenud mobiilsusest, rahvastiku vananemisest ja liiklusohutusalaste teadmiste pikaaegsele sedastamisele on töö autor tõstatanud uurimisprobleemi ja sellest lähtuvalt uurimisküsimused. Lõputöö ...
  • Noorte kinnipeetavate rehabilitatsioon Tallinna Vanglas 

   Meri, Margarita (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärk on uurida Tallinna Vangla noorte kinnipeetavate riski- ja kaitsetegurid. Samuti on töö eesmärgiks välja selgitada, millistes tingimustel rehabilitatsioon õnnestub ja millistel läbi kukub, missugust ...