Now showing items 127-146 of 1925

  • Avaliku sektori poolt pakutavate teenuste käibemaksuga maksustamine 

   Alt, Kristiina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, kuna Euroopa Liidus on käsil Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ muudatuste planeerimine avaliku sektori teenuste käibemaksustamist puudutava regulatsiooni osas. Avaliku sektori teenuste käibemaksuga maksustamist ...
  • Avaliku teabe avalikustamine tulenevalt hea halduse tavast Kuusalu valla näitel 

   Nurmsalu, Esta (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö raames läbiviidud uuringuga püüti leida vastus uurimisküsimusele: millised on vastuolud ja puudused Kuusalu Vallavalitsuse ja –volikogu dokumentides, mis reguleerivad määruste avalikustamist ja määrustes sisalduva ...
  • Avaliku teenistuse õigus 

   Mikiver, Monika (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Ükski riik ei toimi ilma riigiteenistuseta. Kui riiki juhivad demokraatlikus õigusriigis põhiseaduse alusel moodustatud riigiorganid (parlament ja valitsus), siis riiklikke otsuseid viivad ellu ja riigi igapäevasid jooksvaid ...
  • Avaliku teenistuse õiguslikud alused 

   Tavits, Gaabriel (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Raamat annab hea ja kompaktse ülevaate uuest avaliku teenistuse seadusest. Kuigi põhitähelepanu on pööratud ametnike teenistussuhte uue regulatsiooni tutvustamisele, võrdleb autor uue ATSi sätteid samalaadseid suhteid ...
  • Avaliku võimu kandja nõuete sissenõudmisega seotud probleemid 

   Tšernova, Laura (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida avaliku võimu kandja nõuete sissenõudmisega seotud probleeme. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet: 1. Antakse ülevaade avaliku võimu kandjatest, nende ülesannetest ...
  • Avalikus kohas alkoholi tarbimine kehtivas õiguskorras ja korrakaitseseaduse eelnõus 

   Sokolova, Anita (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö teema on aktuaalne, kuna lähitulevikus võib jõustuda seadus, millega muutub käesoleval ajal kehtiv avalikus kohas alkoholi tarbimise kord. See aga ohustab kehtiva piirangu aluseks oleva avaliku korra, kuid samas ...
  • Avariigrupi sündmuskohal Ida ja Põhja Politseiprefektuuris 

   Pavljutšok, Marina (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö objektiks on avariigrupi tehtav töö sündmuskohal ning esemeks avariigrupi liikmete teadmised. Uurimuse eesmärgiks on välja selgitada avariigrupi töötajate oskused ja teadmised ning saada teada, sellest tulenevad ...
  • Ähvardamise veenvuse kui ähvardamise koosseisu tunnuse hindamine menetluse alustamata jätmise otsustamisel Lääne prefektuuris 

   Sepp, Helen (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Käesoleva lõputöö teemaks on : "Ähvardamise veenvuse kui koosseisu tunnuse hindamine menetluse alustamata jätmise otsustamisel Lääne prefektuuris". Ähvardamine kui vägivallategu karistusseadustiku (edaspidi KarS) § 120 ...
  • Ärakuulamisõiguse rakendamine tuleohutusjärelevalves aastatel 2008 - 2012 Põhja päästekeskuse näitel 

   Kiis, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade, kas ja millisel viisil tagatakse menetlusosalisele õigus olla ärakuulatud Põhja päästekeskuse tuleohutusjärelevalve läbi viidavas haldusmenetlustes.
  • Äri- ja pangasaladus maksumenetluses 

   Rosin, Einar (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks oli välja selgitada, kuivõrd ühetaoline või erinev on maksuhaldurite olukord selles vallas. Allikatena kasutas autor Eestis välja antud erialast kirjandust ja kohtulahendeid, teemakohaseid materjale ...
  • Äriühingu laenu andmisega ja võtmisega seonduvad maksukohustused ja riskid 

   Antsiferova, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesolevas lõputöös vaadeldakse maksukohustusi, mis võivad tekkida laenutehingutest nii laenuandjal kui laenuvõtjal. Samuti pakutakse välja võimalusi käsitletud maksuriskide vältimiseks või maandamiseks ja tehakse ...
  • B ja C tüüpi tuletõrjevoolikute käsitsemise õpetus 

   Soodla, Heiki; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lühikirjeldus: Eesmärk:Õppefilm on mõeldud päästetehnika ja -varustuse õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks. Filmis on näitlikustatud B ja C tüüpi tuletõrje survevoolikute ...
  • Baaslaagri logistiku koolituskava 

   Saaren, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö annab ülevaate logistikaalase koolituse hetkeseisust päästesüsteemis, analüüsib seda. Töös analüüsitakse ja tehakse kokkuvõte ekspertide arvamustest ja ettepanekutest pääste logistika alal. Lõputöö eesmärgiks on koostada ...
  • Balti Autoosad AS tulemuste hindamine finantsanalüüsi meetodeid kasutades 

   Tarmas, Erich (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö eesmärgiks on anda hinnang Balti Autoosad AS majandustegevusele, võrrelda seda konkurentidega ja hinnata jätkusuutlikkust. Lõputöö on jaotatud kahte ossa, esimene neist on teoreetiline, kus antakse ülevaade finantsanalüüsi ...
  • Baltic Pulp & Paper finantsanalüüs 

   Solovjov, Andrei (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Analüüsil tuginetakse Baltic Pulp & Paper OÜ (2004-2006) majandusaasta aruannetele. Vajalikku informatsiooni saamiseks analüüsitakse ettevõtte finantsolukorda. Peamisteks analüüsi meetoditeks on horisontaal- ja ...
  • Baltimaade kujutamine lääne veebimeedias Zapad-2017 kontekstis: õppetunnid strateegilise kommunikatsiooni seisukohalt 

   Onno, Kerli (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Magistritöö eesmärk: välja selgitada Baltimaade kuvand lääne meedias suurõppuse Zapad kontekstis ning sellest lähtuvalt võimalused Baltimaade strateegilise kommunikatsiooni korraldamiseks sarnastes olukordades tulevikus. Töö ...
  • Biomeetria ja biomeetrilised reisidokumendid 

   Kiprejeva, Veronika (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi ekspertintervjuud Tallinna, Narva, Koidula ja Luhamaa piiripunktides II astme kontrolli spetsialistide seas, analüüsiti ja võrreldi intervjuude tulemusi ja tehti järeldusi ja ettepanekuid ...
  • Bitcoin'ide kasutamine kuritegelikel eesmärkidel 

   Schmidt, Kairi (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Magistritöö eesmärk on välja selgitada, bitcoin’ide kasutamise tõkestamise võimalused erinevates kuritegudes ja esitada ettepanekud, et tõkestada bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel eesmärkidel. Eesmärgi saavutamiseks ...
  • Bitcoini kasutamise maksustamise võimalused Eestis 

   Raag, Raiko (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema aktuaalsus seisneb selles, et Eesti Krüptoraha Liit püüab tõestada Eesti riigiasutustele, et bitcoin on seaduslik maksevahend. Eesti Krüptoraha Liidu juristid on koostanud oma õigusliku arvamuse, mis püüab tõestada, ...
  • BLEVE ohu tuvastamine termokaameraga majapidamisgaasi ballooni näitel 

   Juhanson, Jarmo (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Eksperimendi käigus selgitati välja kas: •Uued gaasiballoonid on ohutumad kui vanad GOST-tüüpi balloonid •Gaasiballooni kontuurid on tulekahju ajal eristatavad, nivoo tuvastatav •Kas gaasiballooni plahvatuse ajal saab välja ...