Now showing items 1-20 of 2331

  • Product & Image Security Newsletter December 2021/January 2022 

   The Product & Image Security Foundation (Jeremy Plimmer, 2021)
  • Elanikkonnaküsitluse „Eesti elanike suhtumine isiklike andmete privaatsusesse ja turvalisusesse“ 

   Puusalu, Jaanika; Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Ajavahemikul 8. jaanuarist kuni 21. jaanuarini 2021 korraldas uuringufirma Saar Poll OÜ Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi uuringu käigus Eesti elanikkonna küsitluse, mille valim oli 1000 inimest. Küsitluse ...
  • Finantskolledži Toimetised 2/2021 (5) 

   Schmuul, Eliise (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Töö uurimisprobleemiks oli küsimus, kuidas saavutada mõistlik tasakaal andmekaitse normide ja avaliku huvi vahel isikuandmete töötlemisel. Uurimisprobleemi lahendamiseks tõstatati järgmised uurimisküsimused: 1. Millised ...
  • Turvalisuskompass 1/2021 

   Valk, Anne, kaasautor; Kratovitš, Mairit, kaasautor; Polikarpus, Stella, kaasautor; Danilas, Kady, kaasautor; Parmo, Hannes, kaasautor; Nõmm, Olger, kaasautor; Cavegn, Berit, kaasautor; Perli, Remo, kaasautor; Luik, Eike, kaasautor; Luht-Kallas, Kadi, kaasautor; Valge, Alar, kaasautor; Käerdi, Helmo, kaasautor; Angelstok, Feliks, kaasautor; Reitel, Kärt, kaasautor; Jalakas, Epp, kaasautor; Belova-Dalton, Oksana, kaasautor; Koort, Erkki, kaasautor; Mölder, Holger, kaasautor; Shiraev, Eric, kaasautor; Puusalu, Jaanika, peatoimetaja; Piip, Triin, tegevtoimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Hea meel on teile tutvustada Sisekaitseakadeemia siseturvalisuse ja -julgeoleku valdkonna teadusajakirja Turvalisuskompass esimest numbrit. Uue ajakirja loomisel on Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudil kaks ...
  • Proceedings Estonian Academy of Security Sciences, 20: Security challenges during covid - 19 : lessons learned and perspectives 

   Sazonov, Vladimir, peatoimetaja; Piip, Triin, tegevtoimetaja; Ombler, Mati, kaasautor; Kozłowski, Grzegorz, kaasautor; Sliwa, Zdzislaw, kaasautor; Ruzsonyi, Peter, kaasautor; Laanemaa, Elen, kaasautor; Hatšaturjan, Aida, kaasautor; Belova-Dalton, Oksana, kaasautor; Jalakas, Epp, kaasautor; Vanaisak, Ülle, kaasautor (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   It is our great pleasure to introduce the current and twentieth issue of the Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences. The Proceedings publish articles and studies which are predominantly focused on modern ...
  • Radar : Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri 34/2021 

   Unknown author (Politsei- ja Piirivalveamet, 2021)
  • Product & Image Security Newsletter November 2021 

   The Product & Image Security Foundation (Jeremy Plimmer, 2021)
  • Hybrid threats and their impact on European security 

   Koort, Erkki, compiler; Lindsaar, Inge, compiler; Mattiisen, Mariita, compiler; Piip, Triin, compiler (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Educating people, including in the fight against hybrid threats, is the key. Officials and decision-makers, as well as businesses, senior executives and the public who are aware of and understand the threats, are our ...
  • Verbis Aut Re 3/2021 (14) 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  • Terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vaheline seos 

   Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Vaadeldakse üksikasjalikumalt mõningaid terrori- ja kuritegelike rühmituste üldisemaid sarnasusi, mida on võimalik liigitada järgmiselt: 7 TERRORISMI JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VAHELINE SEOS • liikmed (nt värvatavad ...
  • Product & Image Security Newsletter October 2021 

   The Product & Image Security Foundation (Jeremy Plimmer, 2021)
  • Pääste Elu : Päästeteenistuse ajakiri 1/2021 

   Unknown author (Päästeamet, 2021)
  • Jaan Huik : personaalbibliograafia 

   Kulbin, Jaana, koostaja; Tamm, Liina, koostaja (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Personaalbibliograafia sisaldab Sisekaitseakadeemia emeriitprofessori Jaan Huigi artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ja muude publikatsioonide kirjeid. Samuti on bibliograafias kajastatud Jaan Huigist endast ...
  • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2018)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2016 - 2017. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase ...
  • Eelduste loomine Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku kutse- ja kõrghariduse erialaõppejõudude jätkusuutliku karjääri- ja rotatsioonimudeli väljatöötamiseks Siseministeeriumi haldusalas 

   Valk, Anne, läbiviija; Kratovitš, Mairit, läbiviija; Roosve, Triin, läbiviija; Käbi, Mari, läbiviija; Järvet, Shvea, läbiviija; Orumaa, Elina, läbiviija; Pagel, Oliver, läbiviija (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Uuringu eesmärgiks on selgitada välja SKA kutse- ja kõrghariduse erialaõppejõudude värbamisega seotud probleemid ja huvigruppide ootused õppejõududele ning teha ettepanekud sisejulgeoleku valdkonna hariduse pakkumist toetava ...
  • Elanikkonna tuleohutusteadlikkuse uuring 2015 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2015)
   Uuring korraldati eesmärgiga näidata 2014-2015. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74-aastaste Eesti elanike tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes ning koguda sisendinfot ennetustöö efektiivsuse ...
  • Veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuring 2015 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2015)
   Uuringu eesmärk oli jätkata aastatel 2011–2013 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seirega ning korrata 2013. aastal uuendatud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut.
  • Veeohutuse teadlikkuse kvalitatiivuuringu aruanne mai–juuni 2013 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2013)
   Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada inimeste veeohutusalast teadlikkust, hoiakuid ja käitumist ning saada inimeste hinnanguid/tagasisidet 2013. aasta veeohutuskampaania reklaamidele.
  • Product & Image Security Newsletter August/September 2021 

   The Product & Image Security Foundation (Jeremy Plimmer, 2021)
  • Product & Image Security Newsletter July 2021 

   The Product & Image Security Foundation (Jeremy Plimmer, 2021)