Now showing items 1-20 of 2145

  • Elanike teadlikkus ja hoiakud turvateenuse ja turvaettevõtete suhtes 

   Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2015)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks on selgitada välja Eesti elanike teadlikkus, hoiakud ja ootused ning usalduse hetketase Eesti turvaettevõtluse sh turvateenuse, ennetustöösse panustamise ning turvaettevõtete ja siseturvalisuse ...
  • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 2016 (STAK trendiuuring) 

   Sisekaitseakadeemia, läbiviija; Saar Poll OÜ, läbiviija (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta mais läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb sisejulgeolekut Eestis ning erinevaid turvalisusega seotud organisatsioone ja vabatahtlikke tegevusi. Uuringu ...
  • Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus 

   Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2017)
   Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II. ja IV. kvartalis 2017. aastal.
  • Varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs 

   AS PricewaterhouseCoopers Advisors, läbiviija (Siseministeerium, 2017)
   Käesoleva varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse teenuse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüsi eesmärk on uurida, kas ja mil moel oleks võimalik politsei tegevuste vähendamine ainult varalise kahjuga liiklusõnnetuste ...
  • Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus 

   Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2018)
   Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II. ja IV. kvartalis 2018. aastal.
  • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 

   AS Emor, läbiviija (Siseministeerium, 2018)
   Uuringu eesmärgiks on selgitada Eesti elanike hinnanguid enda, kodukoha ja riigi turvalisusega seonduvalt, hoiakuid igaühe rolli ja panuse kohta turvalisuse tagamisel ning suhtumisi siseturvalisuse valdkonna vabatahtliku ...
  • Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus 

   Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2019)
   Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II. ja IV. kvartalis.
  • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020 

   Lauren, Ave; Orloff, Barbara; Luik, Eike; Kaljula, Madli; Pajumets, Marion (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Käesolev raport keskendub COVID-19 pandeemia eelsele perioodile ning eelkõige 2019. aastal toimunud arengutele nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Sarnaselt varasematele rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportitele püüab ...
  • Finantskolledži Toimetised 1/2020 (3) 

   Rüütli, Grete (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Finantskolledži toimetiste kolmas number on pühendatud uuringule, mille eesmärk on hinnata jälgimis- ja tuvastamissüsteemi oodatavat mõju Eesti tubaka salaturule ning MTA töö tulemuslikkusele tubakatoodete salaturu tõkestamisel.
  • Radar : Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri 32/2020 

   Unknown author (Politsei- ja Piirivalveamet, 2020)
  • Religiooni puudutavate õigusaktide analüüs 

   Kiviorg, Merilin (Siseministeerium, 2012)
   Töö eesmärk on Kirikute ja koguduste seaduse ning teiste religiooni reguleerivate õigusaktide analüüs ja nende võimaliku koosmõju hindamine. Eestis religiooni puudutavate seaduste vastavuse hindamine Euroopa Liidu õigusega, ...
  • Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide analüüs identiteedihalduse valdkonnas 

   Sorainen AS, läbiviija (Siseministeerium, 2018)
   Käesoleva analüüsi eesmärk on analüüsida Euroopa Liidu ja rahvusvahelist õigust seoses biomeetriliste andmete hõivamisega ning nende andmete kasutamist isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimiseks. Samuti on eesmärgiks ...
  • Austrias toimunud terrorirünnakud aastatel 1972–2020 

   Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Eesmärk on arutleda, kes on terrorirünnakute toimepanijad (kas kohalikud või sisserändajad), mis eesmärgil tegutseti, mis vahendeid kasutati ning kas tegevus oli koordineeritud. Informatsioon on leitud peamiselt avalikest ...
  • Hädaolukorra ja eriolukorra erinevused ning eristamise vajalikkus 

   Sorainen AS, läbiviija (Siseministeerium, 2014)
   Käesoleva analüüsi eesmärgiks on anda õiguslik hinnang küsimusele, kas häda- ja eriolukorra eristamine hädaolukorra seaduses on põhjendatud või tuleks kaaluda hädaolukordade ja eriolukordade ühendamist.
  • Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sealhulgas organisatsiooni jätkusuutlikkusele 

   Finantsakadeemia OÜ, läbiviija (Siseministeerium ; Päästeamet, 2016)
   Uuringu “Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sealhulgas organisatsiooni jätkusuutlikkusele” telliti Siseministeeriumi ja Päästeameti poolt eesmärgiga saada ülevaade Päästeameti rahastamise ...
  • Hädaabi kõnede teenindamise rahulolu uuring 

   Reinson, Ave, läbiviija (Siseministeerium, 2008)
   Uuringu eesmärk oli välja selgitada inimeste rahulolu hädaabikõnede teenindamisega nii piirkonniti kui erinevate teenusenumbrite lõikes (110, 112, 692 2222, 692 2500). Samuti uuriti inimeste käitumisharjumusi hädaabinumbrite ...
  • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 

   Saar Poll OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2020)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2020. aasta kevadel läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1000 Eesti elanikku vanuses 15 ...
  • Product & Image Security Newsletter / December 2020 January 2021 

   The Product & Image Security Foundation (Jeremy Plimmer, 2020)
  • Proceedings Estonian Academy of Security Sciences, 19: Old and new threats – challenges for internal security 

   Sazonov, Vladimir, peatoimetaja; Saad, Kristina, tegevtoimetaja; Cieślak, Eugeniusz, kaasautor; Śliwa, Zdzisław, kaasautor; Veebel, Viljar, kaasautor; Markus, Raul, kaasautor; Vihmand, Liia, kaasautor; Marnot, Diana, kaasautor; Maasing, Helina, kaasautor; Manea, George Mihael, kaasautor; Puusalu, Jaanika, kaasautor; Mumma, Andres, kaasautor; Polikarpus, Stella, kaasautor; Ley, Tobias, kaasautor; Poom-Valickis, Katrin, kaasautor; Mareš, Tomáš, kaasautor (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   In our current issue, entitled ‘Old and New Threats – challenges for internal security’, eight articles with authors from Estonia, Poland, Romania, and the Czech Republic focus on different types of security threats and ...
  • Röövimine Aia tänaval 

   Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   <b>Toimumiskoht:</b> N linn – umbes Rakvere suurune. Olustik: tööpäev oktoobri lõpus, kell 22.00. Kella 19.30 – 20.30 ajal sadas vihma, maapind on märg. ...