Now showing items 1-20 of 1959

  • Product & Image : Security / July 2019 

   Unknown author (Jeremy Plimmer, 2019)
  • Maksuvõla tasumise ajatamise mõju ja otstarbekus äriühingute näitel 

   Pilpak, Sireli (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
  • Mittetulundusühingute tulumaksusoodustused Eestis ja Soomes 

   Pedosk, Ester (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö eesmärgi täitmiseks analüüsiti mittetulundussektori rolli kodanikuühiskonnas ja maksupoliitika erisuse teoreetilisi lähtekohti Eestis ja Soomes. Analüüsiti Eesti ja Soome mittetulundusühingutele tehtavaid maksu ...
  • Alkoholi aktsiisimäärade tõusu mõju Eesti alkoholitootjatele perioodil 2016-2018 

   Olgo, Reelika (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö teemale aktuaalsuse annab aktiivne piirikaubandus alkohoolsete jookidega Eesti ja Läti vahel, mis on põhjustanud muuhulgas ka meedias suurt kõlapinda, proteste, piiriäärsete poodide sulgemist, maksutulu laekumise ...
  • Sissesõidumaksu kehtestamise vajadus Tallinna linna näitel 

   Nikitin, Artjom (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Teema aktuaalsus tuleneb sellest, et mitmed Euroopa liikmesriikide linnad on kehtestanud liiklusummikutega võitlemiseks sissesõidumaksu. Lõputöö eesmärk on hinnata sissesõidumaksu kehtestamise mõju liiklusele ja Tallinna ...
  • Riigipoolse toetuse kajastus majandusaasta aruannetes Tallinna teatrite näitel 

   Marjapuu, Aune Maria (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö on aktuaalne kuna aastaid kehtivat etendusasutuse seadust ei ole suudetud rahastuse poole pealt rakendada ning kõikehõlmavat ü levaadet, kui palju maksumaksja raha igal aastal teatrite kasutusse jõuab on keeruline ...
  • Teenistuskoerte tollikontrolli kaasamise efektiivsus ja ettevalmistus 

   Maranik, Kevin (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö käsitleb teenistuskoerte ettevalmistust lähtudes rahvusvahelistest standarditest ja koerajuhtide põhikursuse õppekavast ning koerte efektiivsust Tallinna reisisadama piiripunkti näitel. Töö on kirjutatud eesti ...
  • Piiriülese pankrotimenetluse probleeme 

   Lisovik, Ene Liis (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö probleem seisneb asjaolus, et Euroopa Liidu poolt vastu võetud ning uuesti sõnastatud maksejõuetusmenetlust reguleerivas määruses ilmnevad vastuolud siseriiklikke õigusaktidega ning lisaks võivad ilmneda probleemid ...
  • Balti riikide maksusüsteemide konkurentsivõime 

   Lilleberg, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöös autor keskendus Balti riikide maksusüsteemide konkurentsivõimelisuse võrdlusele. Vaatamata ühisele minevikule ja geograafilisele lähedusele on terve rida erinevusi Balti riikide maksusüsteemides ja ettevõtlusk ...
  • Plokiahelal põhinevate instrumentide kajastamine raamatupidamises 

   Laos, Maarek (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Teema on aktuaalne, sest Rahandusministeeriumi valitsemisala arengukavas aastateks 2017 – 2020 on seatud üheks eesmärgiks uute makselahenduste, sealhulgas krüpto- või virtuaalraha võimalik reguleerimine. Eesmärgi saavutamiseks ...
  • Maksu- ja Tolliameti ning Politsei-ja Piirivalveameti koostöö mõju piiripunkti läbilaskevõimele veoautode näitel 

   Langinen, Jaanika (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Töö on aktuaalne, kuna aastast 2016 laienevad tollile isikute ja transpordivahendite riigipiiri ületamise kontrollimisega seonduvad politsei õigused ja kohustused. Selle alusel rakendati sünkroniseeritud kontrollide ...
  • Riiginõuete sissenõudmine täitemenetlusaegse elatisabinõude näitel 

   Kuningas, Kaire (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada täitemenetlusaegsete elatisabinõuete menetlemise protsessi peamised probleemid ja välja tuua võimalikud lahendused. Lõputöö eesmärgist tulenevalt on teemad jaotatud kahte peatükki, ...
  • Alkoholiaktsiisi mõju tootjate kasumitele 

   Tuljakova, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö uurimisprobleem seisneb selles, et alkoholiaktsiisi tõus võib mõjutada negatiivselt alkoholitootjate kasumeid, kuna naaberriikide alkoholitootjate konkurentsivõimelisus kasvab võrreldes Eesti omaga. Seega saadud ...
  • Eesti-Läti piirikaubandusega kaotatud õlleaktsiisi tulu 

   Usar, Ingrid (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Teema on aktuaalne, sest viimastel aastatel on õlleaktsiisi tõstetud suuremas ulatuses kui varasematel aastatel ning seetõttu kasvab tulenevalt Läti soodsamatest alkoholihindadest piirikaubandus. Lõputöö eesmärgiks on ...
  • Eesti ja Iirimaa pensionisüsteemid Euroopa Liidu pensionipoliitika põhimõtete kontekstis 

   Tomson, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Töö on aktuaalne, sest demograafilised muutused Euroopas tingivad riikide pensionisüsteemide ümberkorraldamise vajaduse ning kodanike ootus sotsiaalkaitse, sh pensionide ühtsusele Euroopa Liidu liikmesriikides on kasvanud. ...
  • Sotsiaalmeedia roll küberkuritegevuse vahendajana 

   Tšornõi, Eduard (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Teema on aktuaalne, kuna sotsiaalmeedia kasutamine on kasvavas trendis. Peaagu kõigil Euroopas elavatel on mingigi kokkupuude sotsiaalvõrgustikega, kes kasutab seda sõprade ja sugulastega ühenduses hoidmiseks kes aga ...
  • Vabatsoonid ja nende jätkusuutlikkus Eestis 

   Tsilk, Tony (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Teema on aktuaalne, kuna tänapäeval on paljudes Euroopa riikides vabatsoonid ning nendega kaasnevad nii mõnedki eelised. Samuti on uus Liidu Tolliseadustik muutnud vabatsooni mõistet, kehtestades ainut üht tüüpi ...
  • Salakauba vähendamine tollitehnika abil 

   Tituško, Stanislav (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõptuöö teema on aktuaalne, kuna Maksu-ja Tolliameti arengukava 2017-2020 pöörab tollikontrolli kiirendamisele suure tähelepanu, kuna see võimaldab kiiret tollipiiri ületamist, tagades kvaliteetse ning tõhusa tollikontr ...
  • Eraõiguslike juriidiliste isikute hoolsuskohustus tegeliku kasusaaja andmete esitamise näitel 

   Savitševa, Jelena (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö aktuaalsus on tingitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, 20. mai 2015 (rahapesu tõkestamise neljanda direktiivi) muudatusest, mis võttis Euroopa õigusesse üle FATF. Selle alusel võeti vastu ...
  • Suitsuvabade tubakatoodete käitlemise ebaseaduslikkus ja sellega seonduv probleemistik 

   Reek, Pearu (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Uurimisprobleem seisnes selles, et Eesti riigil puudub selge ülevaade ja kontroll suitsuvabade tubakatoodete turu üle. Lõputöö eesmärgiks oli selgitada välja kuidas tõhustada suitsuvabade tubakatoodete leviku ...