1.-20. nimetus 162-st

  • Kinnipeetavate teadlikkus HIV-st Tartu Vangla näitel 

   Ude, Toomas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada, kuivõrd palju Tartu Vangla kinnipeetavad teavad HIV-st ja saada kinnitust, kas Tartu Vanglas on HIV probleem. Lõputöö uurimismeetod on kvantitatiivne ja kasutati empiirilise andmete ...
  • Lapse esimesed eluaastad vanglas 

   Hiiesalu, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks oli välja selgitada, milline oleks optimaalne aeg lapse viibimiseks ema juures vanglas. Töö käigus andis autor ülevaate lapse arengust, harku vangla eluolust ning teiste riikide kogemustest emade-laste suhtes. ...
  • Narkootikumide tarvitamine laagertüüpi vanglas täiskasvanud meeste seas 

   Pendin, Kadri; Murašin, Margus (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö eesmärk on uurida uimastite tarvitamist täiskasvanud meeste seas laagertüüpi vanglas. Samuti on töö eesmärgiks välja selgitada millist tuge/abi/sekkumist oleks vaja pakkuda narkootilisi aineid tarvitavatele ...
  • Kolme osakonna spetsialistide koostöö ja infovahetus Tallinna vanglas 

   Veervald, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö on läbi viidud tallinna vanglas ja uuritavateks objektideks olid eelnevalt nimetatud spetsialistid. Eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas ja mil viisil suhtlevad omavahel erinevate osakondade ametnikud, millisel ...
  • Kaplani roll kinnipeetava resotsialiseerimisel 

   Männaste, Tõnu (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada, mis osatähtsus on vangla kaplanil kinnipeetavate resotsialiseerimisel ning kui suur on kaplani panus antud protsessis. Eesmärgi saavutamiseks uuris töö autor erinvaid teemakohaseid normatiiv- ...
  • Individuaalse täitmiskava funktsioon kinnipeetavate rehabiliteerimisel 

   Pehk, Enar (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada, kas eesti vanglates koostatavate kinnipeetavate individuaalsetel täitmiskavadel on sama eesmärk, mida eeldab teooria või on tegemist formaalsete dokumentidega. Uurimustöö ainestiku ...
  • Motivatsiooniuuring vangla inspektorite seas 

   Poogen, Dorel (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada vangla inspektorite motiveeritus tulemuslikult töötada ja uurida neid tegureid, mis tagavad tööga rahulolu. Lõputöös keskendutakse murru vangla ja tartu vangla inspektorite rahulolu-uuringule ...
  • Psüühiliste häirete esinemine vanglas 

   Jusson, Kärt (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöös käsitlevaks probleemiks on psüühiliste häirete esinemine vanglas. Autor on korjanud kokku eesti tingimustes olevad infokillud ning otsinud viiteid eri riikides ja erinevates vastavasisulistest uuringutes väljatoodud ...
  • Distsiplinaarkaristused vanglas ja nende vaidlustamine kinnipeetavate poolt 

   Henk, Neeme (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida distsiplinaarkaristusi, nende määramist, mõju kinnipeetavatele, haldusdokumentide vormistamist, enam esinevaid vigu ning haldusakti vaidlustamise korda ning põhjusi ning nii ...
  • Eluaegset vanglakaristust kandvate kinnipeetavate vangistuse täideviimise korraldamine 

   Meriküll, Toomas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks on analüüsida meie tänast seisu sellise kategooria kinnipeetavate suhtes , teha ankeetküsitlusi ja intervjuusid kinnipeetavatega, tuua näited mõningatest kohtulahenditest, võrrelda meist arenenumate riikide ...
  • Sooline diskrimineerimine vanglaametnike töös 

   Lass, Harri (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks on selgitada kas mõnda vanglatöötajat või kinnipeetavat koheldakse tema soo tõttu halvemini, kui koheldakse, on koheldud või koheldaks teist isikut vanglas; kas vanglates toimub isiku ebasoodsam kohtlemine ...
  • Eesti vanglates kinnipeetavate isikuandmete haldamiseks kasutatavad infosüsteemid ja programmid 

   Jensen, Igor (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Uurimisobjektideks olid valitud programmid, mis võimaldavad sisestada, töödelda ja säilitada kinnipeetavate isikuandmeid ja automatiseerida vangidele kuuluva raha liikumist. Töö eesmärgiks oli teha praktilisi ettepanekuid ...
  • Kriminaalhooldussüsteemi tõhusus noorte õigusrikkujate retsidiivsuse seisukohalt (Viljandi kriminaalhoolduse näitel) 

   Gavrilenko, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö eesmärgiks ja ülesanneteks on: ülevaate analüüsimine kriminaalhooldusest, selle efektiivsusest, retsidiivsusriski struktuurist, retsidiivsusriski hindamisest ja arvamuste ning hoiakute uurimine. Teema teoreetilises ...
  • Põhja Politseiprefektuuri arestimaja ametnike sotsiaalsetest tagatistest kui tööstiimulitest 

   Susi, Aivi (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada arestimaja ametnike arvamused seadustest tulenevate sotsiaalsete tagatiste kohta ja tuua esile ametnikke enam motiveerivad sotsiaalsed stiimulid. Püstitatud hüpotees: eriseadusega ...
  • Vangistusest tingimisi ennetähtaenge vabastamine vangide vähendamise meetmena 

   Lauk, Argo (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise suurendamise võimalusi Eestis, otsides vastust küsimusele, kuivõrd on võimalik olemasoleva seadusliku regulatsiooni raames suurendada ...
  • Erikoolidesse sattunud õpilaste kriminaalne karjäär pärast koolist lahkumist (Puiatu ja Tapa Erikoolidesse sattunud isikute näitel aastatel 1991-2006) 

   Nugis, Raili (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Uurimuse objektiks on kriminaalsed karjäärid ja aineks erikooli sattunud noorukite kriminaalne karjäär pärast koolist lahkumist. Uurimuse eesmärgiks leida seos erikasvatusasutuste ja edasise kriminaalse käitumise vahel. ...
  • Õppimine ja õpetamine vanglas 

   Pärt, Krislin (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Eesmärgiks on anda ülevaade eesti vanglates olevatest õppimisvõimalustest ja kinnipeetavate enda arvamus õppimisest. Uurida vanglaharidusega seonduvaid probleeme ja teha ettepanekud vanglahariduse efektiivsemaks muutmiseks ...
  • Vangla kodukord 

   Sults, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade vangla kodukordadest ja välja tuua õiguslikud ja praktilised probleemid seoses kodukordadega. Töö aktuaalsus väljendub selles, et töö kirjutamise ajal on Justiitsministeeriumis kavandamisel ...
  • Kinnipeetavate lühi- ja pikaajalised kokkusaamised 

   Annama, Ranel (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Uurimisobjektiks on kõik eesti vanglad. Lõputöö eesmärgiks oli tuua välja õigusaktide ja praktika erinevusi ning otsida nende põhjuseid ja pakkuda võimalikke lahendusi. Töö koostamisel on kasutatud õigusaktide analüüsi, ...
  • Mõned õigusvastasust välistavad asjaolud kohtulahendite näitel 

   Ludvig, Meelis (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Uurimisobjektiks on põhiosas ametnike s.h vanglaametnike sunnimeetmete kasutamine ametliku teenistusliku korralduse täitmisel. Töö eesmärk on selgitada kas vanglaametnikele antavate teenistuslike korralduste hulgas on ...