Now showing items 1-20 of 162

  • Abielud vanglas 

   Pihlak, Mare (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Uurimis objektiks on vanglas abiellunud kinni peetavad isikud. Eesmärgiks on uurida vanglas abiellunud kinni peetavate isikute arvamust vanglas sõlmitud abielude ja nende sõlmimise põhjuste kohta. Ning kuidas olukorras, ...
  • Agressiivset kriminaalset käitumist ennustavad tegurid 

   Jazõkov, Janno (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uurimuses on püstitatud hüpotees: agressiivse käitumise riskiteguritega inimesed satuvad sagedamini kriminaalsetele tegudele, kui teised isikud. Antud töö uurimusobjektiks on agressiivne käitumine ning uurimisaineks on ...
  • Alaealise kinnipeetava arusaam perekonna osast kuritegelikule teele sattumisel (Viru vangla näitel) 

   Hannov, Katrin (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö empiirilises osas seatud eesmärgiks välja selgitada, mida arvavad alaealised kinnipeetavad oma päritoluperekonnast ja milliseid hoiakuid nad kodust kaasa saavad. Töö hüpoteesiks on väide, et alaealiste kinnipeetavate ...
  • Alaealise kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamine (Viljandi vangla näitel) 

   Ojaloo, Kalev (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärkideks ja ülesanneteks oli selgitada välja, kuidas praegune tingimisi ennetähtaegse vabastamise kord mõjutab alaealiste kinnipeetavate käitumist karistuse kandmise ajal vanglas ning kui paljud enne tähtaega ...
  • Alaealiste kurjategijate vangistuse täitmisele pööramine 

   Roos, Raiko (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uurimisobjektiks on alaealised õigusrikkujad kellele määras 2005. Aastal kohus karistuseks vangistuse. Uuringu ülesandeks on välja selgitada keskmise alaealisest õigusrikkuja, kellele on määratud kohtu poolt reaalne vangistus ...
  • Ametialase karjääri võimalikkus Eesti vanglasüsteemis 

   Šmõrov, Roman (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö autor seadis lõputööle hüpoteesi: „Eesti vanglasüsteemis ei ole ametialase karjääri võimalused piisavalt tagatud”. Uurimuse läbiviimiseks kasutas autor küsimustikku, mis oli elektrooniliselt saadetud I ja II klassi ...
  • Distsiplinaarkaristuse mõju kinnipeetavale Tallinna Vangla näitel 

   Hanimägi, Kirsika (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputööd eesmärgiks on analüüsida, millist mõju avaldavad hetkel kehtivad distsiplinaarkaristused kinnipeetavale - kuidas hindavad kinnipeetavad distsiplinaarkaristuste mõju endile, kas nad mõistavad distsiplinaarkaristuste ...
  • Distsiplinaarkaristused vanglas ja nende vaidlustamine kinnipeetavate poolt 

   Henk, Neeme (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida distsiplinaarkaristusi, nende määramist, mõju kinnipeetavatele, haldusdokumentide vormistamist, enam esinevaid vigu ning haldusakti vaidlustamise korda ning põhjusi ning nii ...
  • Distsiplinaarmenetluste alustamine vanglas ja seos kriminaalmenetlusega 

   Luuri, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Distsiplinaarmenetluse kui haldusmenetluse ja kriminaalmenetluse olemuse ja seoste kirjeldamine; samuti krms-s tehtud muudatust vanglas toimepandud kuritegude kohtueelse menetluse osas. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, ...
  • Eakad kinnipeetavad ja vangistus 

   Raag, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Uurimisobjektiks on eakad kinnipeetavad. Eesmärgiks on uurida eakate kinnipeetavate, kui vangipopulatsiooni vähemusgrupiga vangistuse kestel tekkivaid probleeme, uurida kuivõrd aktuaalne on Eesti tingimustes ülemaailmselt ...
  • Eesti kinnipeetavate hinnang relatiivsele deprivatsioonile 

   Tänav, Remo (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö hüpotees on – Eesti kinnipeetavate relatiivses deprivatsioonis on esikohal seksuaalsuhetest ilmajäetus. Käesoleva lõputöö eesmärgi täitmiseks ja hüpoteesi lahendamiseks on läbi viidud 2008 aastal 200 kinnipeetavat ...
  • Eesti vanglasüsteem ja selle õiguslik korraldus aastatel 1918-1940 Rakvere vangla näitel 

   Saar, Angela (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Uurimistöö esimene osa on teooria, mis koosneb kahest alapeatükist ning viiest alapunktist. Esimeses alapeatükis on tehtud lühiülevaade Eestimaa enesemääratlemisel iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. Kirjeldatud on ...
  • Eesti vanglate julgeoleku osakonna ja kontaktisikute töö ühtlustamine Poola vangla näitel 

   Abakova, Anastassia (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärk on tuua välja mõlema riigi vanglasüsteemi eesmärgid ja selle otstarbekust kinnipeetava resotsialiseerimisel. Kaalutleda poola vangla kriminaalhooldaja põhimõtete ülevõtmist eesti vanglatesse. Teema on ...
  • Eesti vanglates kinnipeetavate isikuandmete haldamiseks kasutatavad infosüsteemid ja programmid 

   Jensen, Igor (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Uurimisobjektideks olid valitud programmid, mis võimaldavad sisestada, töödelda ja säilitada kinnipeetavate isikuandmeid ja automatiseerida vangidele kuuluva raha liikumist. Töö eesmärgiks oli teha praktilisi ettepanekuid ...
  • Elektroonilise valve sisstoomine Eesti karistussüsteemi 

   Loorits, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on tõestada, et Eestis on olemas kõik eeldused elektroonilise valve edukaks rakendamiseks. Lõputööks vajalikud andmed koguti tallinna vangla kinnipeetavatelt ning kriminaalhooldusametnikelt, kes on ...
  • Eluaegne vangistus õiguslikust ja sotsiaalsest aspektist Eestis ja välismaal 

   Lang, Aivi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töös lähtutakse hüpoteesidest:  Eluaegne vangistus ei tähendagi vangistust terveks eluks.  Eluaegne vangistus kestab Eestis kauem kui teistes riikides. Tulemuse saavutamiseks on võrreldud üheksat riiki – Ameerika ...
  • Eluaegne vanglakaristus ja selle kandmine Ämari vanglas 

   Lonski, Gert (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on tõestada, et eluaegset vanglakaristust kandvaid kinnipeetavaid on mõistlik kokku paigutada teiste kinnipeetavatega, mitte aga hoida neid eraldatult, omaette lukustatud kambrites. Uuritavaks ...
  • Eluaegse kinnipeetava kriminaalse karjääri riskitegurid (Tartu Vangla eluaegsete kinnipeetavate uurimise tulemustel) 

   Vaap, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Käesoleva lõputöö uurimisobjektiks on kriminaalsed karjäärid ja aineks on tartu vanglas eluaegset karistust kandvate kinnipeetavate karjääri kujunemise riskitegurite väljaselgitamine. Antud lõputöö eesmärgiks on välja ...
  • Eluaegset vanglakaristust kandvate kinnipeetavate vangistuse täideviimise korraldamine 

   Meriküll, Toomas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks on analüüsida meie tänast seisu sellise kategooria kinnipeetavate suhtes , teha ankeetküsitlusi ja intervjuusid kinnipeetavatega, tuua näited mõningatest kohtulahenditest, võrrelda meist arenenumate riikide ...
  • Elukutseliste varaste subkultuur 

   Mazurkevitš, Andrei (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uurimisobjektiks on eesti elukutselised vargad ja nende subkultuur. Uurimisaineks on elukutseliste varaste subkultuuri normid. Üheks ülesandeks on võrrelda tänapäeval kehtivaid subkultuuri norme nsv liidu ajal kehtinud ...