Recent Submissions

 • Riskiriigid: mõttepaber 

  Koort, Erkki; Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2024)
  Riskiriikide nimekirjad on erinevad, aga mõneti kattuvad, kuid mitte alati. Riskiriikide loetelusid koostatakse sõltuvalt tuvastatud ohust, näiteks kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riigid, ebaseadusliku sisserände ...
 • Kosmosetehnoloogiate rakendamise võimalused siseministeeriumi haldusalas 

  Pärn, Tõnu (Sisekaitseakadeemia, 2023-12)
  Kosmosetehnoloogiate kasutuselevõtt on küll juba toimunud, kuid samas on sellel valdkonnal suur rakenduspotentsiaal. Kosmosetehnoloogia kallidust silmas pidades ei võeta vaatluse alla võimalikke bespoke-lahendusi kosmoses ...
 • Miks ja kuidas ohjeldada avaliku sektori andmete määramist asutusesiseseks kasutamiseks 

  Tammel, Kaide (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  Mõttepaber keskendub probleemidele, millega seisavad silmitsi uurijad, kes vajavad uute teadmiste loomiseks andmeid avaliku sektori asutustelt. Kui uurija ei pääse ligi uuringuks vajalikele alusandmetele, jääb uus teadmine ...
 • Välisriikide MÕS-i vastase võitluse võrdlus 

  Pärn, Tõnu (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  Järgnevalt vaadeldakse, kuidas eri riigid on viimastel aastatel võidelnud mehitamata õhusõidukite väärkasutamise vastu ja milline on hetkeseis − analüüsitakse raamistikke, rakendusvõrgustikke, rakendatud meetmeid, tõrjega ...
 • Uue meedia ja interneti mõju terrorismile 

  Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  Analüüsi eesmärk on kriitiliselt hinnata uue meedia mõju terrorismile. Seega keskendutakse esiteks uue meedia omadustele, mis muudavad selle võimsaks vahendiks terroristide käes, ning sellele, kuidas on uus meedia põhjalikult ...
 • The impact of new media and the internet on terrorism 

  Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  The aim of this essay is to critically analyse the impact of new media on terrorism. Hence, this essay will firstly focus on the characteristics of new media that make them a powerful tool in the hands of terrorists as ...
 • Drooniterrorismi tehnoloogiad, nende rakendamisviisid ja võimalikud kasutajad 

  Belova-Dalton, Oksana; Pärn, Tõnu (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  Üleilmse terrorismiindeksi järgi arenevad mehitamata õhusõidukid ehk droonid kiiresti ja muudavad konfliktide läbiviimise viisi. See on ka terrorirünnakute puhul esilekerkiv suundumus, kuna terrorirühmitused, nagu ISIS, ...
 • Eesti elanikkonna teadlikkus küberturvalisusest: ülevaade uuringutest ja võimalikest edasistest suundadest 

  Kont, Kate-Riin (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Kogu Euroopas suureneb küberrünnete ja küberkuritegude arv ja keerukus. Eesti oli juba 2007. aastal märkimisväärselt digitaliseerunud riik. 2007. aasta aprillis toimusid koordineeritud ja ulatuslikud teenusetõkestusrünnakud ...
 • Otsingu- ja päästetööd piiriveekogul lennuõnnetuste korral 

  Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2022-11)
  Mõttepaberi eesmärk on anda ülevaade valmisolekust reageerida nii merealadel kui ka piiriveekogul toimunud lennuõnnetusele. Eestis juhib praegu merealal toimunud õnnetuse korral otsingu- ja päästetöid Politsei- ja ...
 • Julgeolekupoliitika mõttekojad Balti riikides 

  Rämmer, Algo (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  See ülevaade kaardistab Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevad olulisemad julgeolekupoliitika mõttekojad-kompetentsikeskused. Aasta-aastalt on suurenenud kompetentsikeskuste osa poliitikate kujundamisel. Kodanikuühiskonna ...
 • Valgevene piirikriisi õppetunnid 

  Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  22. veebruaril 2022. aastal korraldas Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut ingliskeelse veebiseminari Valgevene piirikriisi õppetundidest. Üritusel anti ülevaade ja jagati kogemusi 2021. aasta probleemidest Läti, ...
 • Erinevad arusaamad terminitest siseturvalisus, sisejulgeolek ja sisekaitse 

  Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Siinses ülevaates koondatakse erinevad arusaamad terminitest siseturvalisus, sisejulgeolek ja sisekaitse. Eesmärk on algatada turvalisuse ja julgeoleku valdkonnas diskussioon väljendite üle, mida kasutatakse paraku tihti ...
 • Prümi lepingu ja otsuse rakendamisest 

  Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  See kirjutis annab tutvustava ülevaate Prümi lepingu loomisest, toimimisest ja sellele osaks saanud mõningasest kriitikast. Vajadus sõlmida Prümi leping tulenes Schengeni ja Euroopa Liidu (EL) laienemise järel Euroopa ...
 • Mehitamata õhusõidukite kasutamine piiril 

  Puusalu, Jaanika (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Mõttepaberi eesmärk on kaardistada teemad, mis on mehitamata õhusõidukite piiril rakendamise kontekstis aktuaalsed: droonide rakendamisega kaasnev lisavõimekus piiritsooni seires, seirevõimekuse tõhustumisega tekkinud ohud ...
 • Foreign (terrorist) fighters and their families in Finland, Sweden, Latvia, Lithuania, (northwestern) Russia and their impact on Estonia 

  Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Foreign terrorist fighters (the FTFs) or jihadist terrorists and their wives and children returning to their countries of origin after the fall of the ISIS caliphate in Syria has created a great pressure on the institutions ...
 • Hübriidsõjad ja hübriidsed ohud: Kas nende kaardistamiseks oleks vaja andmebaasi? 

  Sazonov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Global Terrorism Database (GDT), mis on loodud Marylandi ülikoolis (USA) ning sisaldab teavet riigisiseste ja rahvusvaheliste terrorirünnakute kohta terves maailmas ajavahemikul 1970–2019, käsitleb rohkem kui 200 000 ...
 • Hybrid threats and their impact on European security 

  Koort, Erkki, compiler; Lindsaar, Inge, compiler; Mattiisen, Mariita, compiler; Piip, Triin, compiler (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  Educating people, including in the fight against hybrid threats, is the key. Officials and decision-makers, as well as businesses, senior executives and the public who are aware of and understand the threats, are our ...
 • Terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vaheline seos 

  Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  Vaadeldakse üksikasjalikumalt mõningaid terrori- ja kuritegelike rühmituste üldisemaid sarnasusi, mida on võimalik liigitada järgmiselt: Terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vaheline seos • liikmed (nt värvatavad ...
 • Kohaliku piiriliikluse rakendamise eripära Eestis ja lähiriikides (Soome, Läti, Leedu ja Poola) 

  Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  See mõttepaber annab ülevaate kohaliku piiriliikluse eri tahkudest ja nende tekkepõhjustest, samuti EL-i määrusest 1931/2006, mida tuntakse kohaliku piiriliikluse määruse nime all. See määrus kujutab endast Schengeni ...
 • Further possibilities of the European union agency eu-LISA in Estonia 

  Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  In 2011, with the adoption of the Basic Regulation, an agency under the European Union (EU) was set up: European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice ...

View more