Now showing items 48-67 of 165

  • Kolmandate riikide kodanike ligipääs sotsiaalkindlustusele ja tervishoiule: poliitika ja praktikad = Migrant access to social security and healthcare: policies and practice 

   Luik, Eike (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uuringu üldeesmärk on kaardistada poliitika ja haldustavad, mis kujundavad kolmandate riikide kodanike juurdepääsu sotsiaalkindlustusele, sealhulgas tervishoiule.4 Kolmandate riikide kodanikud kogevad sotsiaalkindlustussüsteemi ...
  • Koolitussüsteem haiglate ja hooldekodude personalile ja klientidele 

   Luht, Kadri, projektimeeskonna koordinaator; Käerdi, Helmo, ekspert; Tammpere, Pille, ekspert; Möldri, Margus, projektimeeskonnas; Lass, Janek, projektimeeskonnas; Vanari, Kätlin, projektimeeskonnas; Eberg, Enn, projektimeeskonnas; Valge, Alar, projektimeeskonnas; Näpp, Epp, projektimeeskonnas; Liivaleht, Karin, projektimeeskonnas; Pruul, Kairi, projektimeeskonnas (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Päästeameti poolt välja kuulutatud hanke eesmärk oli selgitada välja tuleohutusega seonduv koolitusvajadus ning töötada välja haiglate ja hooldekodude eripärasid arvestav koolitussüsteem, mille alusel töötatakse hiljem ...
  • Koolitussüsteemi väljatöötamine haiglate ja hooldekodude personalile ja klientidele 

   Luht, Kadri, projektimeeskonna koordinaator; Käerdi, Helmo, ekspert; Tammpere, Pille, ekspert (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Päästeameti poolt välja kuulutatud hanke eesmärk oli selgitada välja tuleohutusega seonduv koolitusvajadus ning töötada välja haiglate ja hooldekodude eripärasid arvestav koolitussüsteem, mille alusel töötatakse hiljem ...
  • Korrakaitseseadus : kommenteeritud väljaanne 

   Laaring, Mait; Pars, Siiri; Kranich, Helen; Nuka, Ele; Kiviste, Jaak; Mikiver, Monika; Roosve, Triin; Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   23.02.2011. aastal võeti Riigikogus vastu ja 01.07.2014. aastal jõustus korrakaitseseadus (edaspidi KorS), mis sätestab avaliku korra kaitse üldpõhimõtted, alused ja korralduse. Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande ...
  • Korrektsiooni põhioskused : Juhtumikorraldaja käsiraamat 

   Durnescu, Ioan; Ainsoo, Dagmar; Meiel, Tanel; Tarkus, Liisa; Miljan, Maret (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Selles käsiraamatus sisalduvad oskused on need, mida peetakse tänapäeva teaduskirjanduses õigusrikkujate taasühiskonnastamise seisukohast kõige olulisemateks. Taasühiskonnastamisel on palju tahke ja nüansse, kuid selles ...
  • Korrektsiooniline sotsiaaltöö 

   Liba, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Selles õpikus leiab käsitlemist, kuidas koheldakse vanglasüsteemis kinnipeetavaid nende taasühiskonnastamise eesmärgil, mida ja miks selle eesmärgi saavutamiseks tehakse ning milline roll on vanglateenistujatel, eelkõige ...
  • Korrektsioonipsühholoogia : tähed kaevu sügavuses 

   Rüütel, Erik (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   See õpik on suunatud eelkõige vanglaametniku kutseõppes ja kõrgharidusõppes õppivatele kadettidele, vanglas töötavatele spetsialistidele, kriminaalhooldusametnikele ja vangla tugitöötajatele. Õpik aitab mõista kinnipeetavate ...
  • Kõnekeelest ametikeeleni 

   Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Eesti keel on kõigi riigiametnike töökeel. Mida korrektsemalt me kõneleme ja kirjutame, seda selgemalt, arusaadavamalt ja ühemõttelisemalt me oma tööd teeme. Kirjakeel on riigiametniku avalikkusega suhtlemise vahend ning ...
  • Kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike rände soodustamine Euroopa Liidus ja Eestis 

   Asari, Eva-Maria (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Käesoleva temaatilise uuringu eesmärgiks oli tuua välja liikmesriikide poliitikad ja konkreetsed praktilised meetmed (kõrgelt) kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike ligitõmbamiseks. Käesolev uuring tugineb varasemate ...
  • Kriminaalmenetlus : Teine trükk 

   Kergandberg, Eerik; Järvet, Tanel; Ploom, Tristan; Jaggo, Olavi (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Õppevahendi piiratud mahu tõttu ei ole selles mõistagi võimalik anda ammendavaid vastuseid kõikidele "Kriminaalmenetluse seadustikuga" seoses tekkida võivatele küsimustele, kuid loodetavasti suudab see täita oma ülesannet ...
  • Kriminaalmenetlus : Tõendamine kohtueelses menetluses : Üldkäsitlus 

   Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Oma põhiolemuselt kujutab õppevahend eeluurimise ABC-d – kõrvuti tõendamise õigusliku poolega leiavad õppevahendis käsitlemist ka tõendamise üldtaktikaline ja -metoodiline pool. Õppevahendis kajastatav on taotluslikult ...
  • Kriminaalmenetluse kaasused 

   Kesklaas, Heli (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesolev kaasustekogu on koostatud Politseikoolis konstaabliõpet saavatele kadettidele, aitamaks neil õppeülesande “Kuriteoteate lahendamine” läbimisel paremini omandada kriminaalmenetluslikke teadmisi ning arendamaks neis ...
  • Kriminaalpolitseiniku eetika 

   Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Kuigi igasugune organisatsioon mõjutab talle olemuslikuks saanud töökultuuriga organisatsiooni üksikliikmeid, eriti uusi töötajaid, on igal inimesel alati võimalus valida, mida teha ja mida mitte teha, milline käitumisstiil ...
  • Kriminalistikaekspertiisid 

   Lanno, Üllar; Rump, Merike; Rodi, Kaja; Riikoja, Aime; Mei, Erik; Sadam, Maarja; Ivask, Inna; Kriiska-Maiväli, Kairi; Rosin, Galina; Olt, Oliver; Tõns, Kai; Rebane, Helen; Randmäe, Helle; Eskor, Liina; Kristjankroon, Eve; Laanet, Sven; Juhe, Allan; Rausberg, Peep; Toomet, Meelis; Saarik, Vardo; Rodes, Lembit; Kaing, Hendrik; Lindmäe, Herbert (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.
  • Kriminalistikaline taktika ja tehnoloogia I 

   Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesolev õppevahend käsitleb kriminalistikalise taktika üldise iseloomuga (üldosa) küsimusi millel baseerub eriliigiliste uurimistoimingute taktika. Õppevahend on abivahendiks menetlustaktika ja muude uurimistoimingute ...
  • Kriminoloogia Vanglaametnikele 

   Tael, Inge, tõlkija (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Kriminoloogia all mõistetakse interdistsiplinaarset uurimisvaldkonda, millel on seosed kõigi empiiriliste teadusharudega, mille eesmärgiks on uurida kuritegevuse ulatust ja koguda andmeid kuritegevuse esinemisvormide ja ...
  • Kuritegude jälgede kriminalistikaline uurimine 

   Lall, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Õpikus on selgitatud erinevaid kriminalistikas kasutatavaid mõisteid ning täpselt välja toodud erinevad etapid kuriteopaiga töötlemiseks. Samuti on völja toodud erinevate lõhnade, jälgede jne kriminalistiline tähtsus.
  • Küttesüsteemid 

   Angelstok, Feliks (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Inimkonna esimeseks küttesüsteemiks oli lõke, mis levitas soojuskiirgust. Põlemisel tekkivate suitsugaaside eemalejuhtimiseks võeti kasutusele korsten. Korstnaga lõkkest sai kamin, mis on tänapäevalgi kasutatav kütteseade. ...
  • Lineaaralgebra elemendid : Teine trükk 

   Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2005)
   Õppevahendis käsitletakse lineaaralgebra põhimõisteid ja meetodeid, mida kasutatakse inseneri- ja majandusülesannete ning samuti mitmete muude valdkondadega seotud probleemide formuleerimiseks, lahendamiseks ja analüüsiks.
  • Loogika : Näidisülesanded ja harjutused 

   Eintalu, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Teoses püütakse jooniste, värvide, näidis- ja harjutusülesannete, aga ka teooria abil selgitada loogilise analüüsi protsessi.