Now showing items 104-123 of 165

  • Rahvastikuõigus : Teine, muudetud trükk 

   Kopamees, Veiko (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Rahvastikuõigus on tinglik mõiste, millega hõlmatakse kodakondsuse ja välismaalaste õigusliku seisundiga seonduvaid valdkondi, mis oma olemuselt üldjuhul kuuluvad riigiõiguse ja haldusõiguse reglueerimisalasse. Rahvastikuõiguse ...
  • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020 

   Lauren, Ave; Orloff, Barbara; Luik, Eike; Kaljula, Madli; Pajumets, Marion (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Käesolev raport keskendub COVID-19 pandeemia eelsele perioodile ning eelkõige 2019. aastal toimunud arengutele nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Sarnaselt varasematele rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportitele püüab ...
  • Rände- ja varjupaigapoliitika aruanne 2011 – olulised arengusuunad Eestis ja teistes EL liikmesriikides = Migration and asylum policy 2011 - Estonian report 

   Asari, Eva-Maria (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Käesolev aruanne, mis on järjestuselt juba kuues, on ERV raames koostatud 2011. aasta Eesti rände- ja varjupaigapoliitika aruanne, mille eesmärk on anda ülevaade Eesti rände- ja varjupaigapoliitikast - olulisematest ...
  • Rändepoliitika aastaraport 2023 

   Anniste, Kristi; Luik, Eike; Murov, Annika; Orloff, Barbara; Vollmer, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2023-10)
   Raport annab ülevaate 2022. aasta olulisematest tegevussuundadest rände- ja varjupaigavaldkonnas Eestis, teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, EMN vaatlejariikides (Armeenias, Gruusias ja Moldovas) ning Norras. Raportis ...
  • Rein Tiivel : personaalbibliograafia 

   Kulbin, Jaana, koostaja; Tamm, Liina, koostaja (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Personaalbibliograafia koondab Sisekaitseakadeemia emeriitprofessori Rein Tiiveli artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ning muude publikatsioonide kirjeid. Samuti on bibliograafias kirjutised Rein Tiivelist endast. ...
  • Riigiõigus : Ülevaatekonspekt 

   Mõttus, Aaro (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesoleva ülevaatekonspekti näol on tegemist Sisekaitseakadeemias 2002. aastal ilmunud samasuguse pealkirjaga teose teise, täiendatud ja kaasajastatud väljaandega. 2002. aasta väljaandest erineb käesolev ennekõike selle ...
  • Riigivaraõigus 

   Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Aine "Riigivaraõigus" seostub otseselt või kaudselt igaühega meist. See, kui tõhusalt riigivara kasutatakse, määrab meie - Eesti rahva - heaolutaseme ja meie tarbivate heaoluteenuste hulga. On öeldud, et meie materiaalne ...
  • Riskianalüüs ja kriisireguleerimine 

   Mikk, Kirsti (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Päevast päeva toimuvad maailmas mitmesugused õnnetused - mõned ssuured ja paljud väiksemad. Kõigile nendele peab reageerima ja seda ka tehakse. Kui riik suudab tagada ainult sellise süsteemi, mis hakkab tööle peale õnnetust, ...
  • Security policy 2011 : report on the implementation of the "Main guidelines of Estonia´s security policy until 2015" 

   Koort, Erkki, toimetaja; Pardla, Maila, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Security is one of the main benefits provided to members of the society and everyone has an irrefutable right to it. Security has to be ensured in the entire territory of the country and that can be efficiently achieved ...
  • Seminariülesanded karistusõigusest 

   Ploom, Tristan (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   2002. aasta 1. septembril jõustus karistusseadustik, mis märgib Eesti karistusõiguse reformi lõppu ja Eesti ühinemist lääne-euroopalike karistusõiguslike põhimõtetega. Lisaks teistele muudatustele tuleb eriti rõhutada ...
  • Sisekaitseakadeemia 20 aastat parimate nimel = Estonian Academy of Security Sciences : 20 years for excellence 

   Angelstok, Feliks, koostaja; Tabur, Lauri, koostaja ja eessõna autor; Järvelaid, Peeter, koostaja; Reigo, Raile, toimetaja; Puhm, Ene, toimetaja; Loik, Ramon, toimetaja; Vaher, Rein, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Akadeemia kasvandike jaoks pole olnud vahet, kas neid on vannutatud teenistusse kaitseväe või politsei- ja piirivalveametnikele omase deviisi „teenin Eesti Vabariiki” või siis näiteks Eesti tuletõrje- ja päästetöötajatele ...
  • Sissejuhatus avalikku haldusesse 

   Oppi, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Mõiste haldus on laiemas tähenduses iga korraldav, eesmärgistatud tegevus. Selle kandjaks võib olla indiviid, kes haldab oma asju, vara jne, või ka ettevõte, ühing, riik jms. Seetõttu võib haldust defineerida füüsilise või ...
  • Sissejuhatus loogikasse 

   Eintalu, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Hoiatuseks olgu öeldud, et käesolev raamat lähtub nn kaasaegsest ehk matemaatilisest loogikast, mis rajati üle saja aasta tagasi. Nn traditsioonilist loogikat siiski põgusalt tutvustatakse. Lisaks sellele esinevad mitmed ...
  • Sissejuhatus õigusesse 

   Mikiver, Monika; Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Need põhiteadmised annavad eeldused selleks, et Te omandaksite oskuse õiguslikke juhtumeid iseseisvalt lahendada. Õiguse rakendamise oskus paneb üliõpilase olukorda, milles ta oskab hiljem seni võõrastes õiguse valdkondades ...
  • Sissejuhatus õigusesse : kaasused 

   Käbi, Mari (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   See õppeaine annab arusaama õiguse põhimõistetest ja tutvustab õiguse süsteemi, avades eri õigusvaldkondade põhiolemuse valdkonna põhimõistete kaudu. Lisaks saad ettekujutuse õigusliku mõtlemise põhiolemusest: kuidas leida ...
  • Sissejuhatus õigusesse : näiteid ja harjutusi õppeaine "Sissejuhatus õigusesse" HLSC5001 loengukursuse juurde 

   Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Konspekti eesmärk on anda kokkuvõtlik ja ametniku praktika vajadustest lähtuv ülevaade õigusest ja selle rakendamisest üksikjuhtumi lahendamisel. Konspektis võetakse lühendatult ja lihtsustatult kokku muudes õppematerjalides ...
  • Soojusfüüsika : Ülesannete kogu 

   Talvari, Andres; Randoja, Peeter (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Ülesannete lahendamiseks vajalikud valemid saab ka akadeemias välja antud A. Talvari õppevahendist „Soojusfüüsika alused”. Selles ülesannete kogus on iga peatüki alguses toodud näidisülesannete lahendused.
  • Staatika : Juhend ülesannete lahendamiseks 

   Angelstok, Feliks (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Teoreetilise mehaanika kursuse osa „Staatika” on väga oluline järgnevate inseneriainete nagu „Tugevusõpetus” ja „Ehituskonstruktsioonid” mõistmiseks. Tähtsal kohal on praktiliste ülesannete lahendamise oskus, mille ...
  • Statistika : Kolmas trükk 

   Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2000)
   Kvalifitseeritud spetsialist peab valdama statistika ja tõenäosusteooria põhimõisteid ning analüüsimeetodeid ja oskama neid vabalt ning loominguliselt kasutada. Senitehtu adekvaatseks hindamiseks ja perspektiivsete töösuundade ...
  • Suitsu ja põlemisgaaside eemaldamine tulekahjudel 

   Šarin, Igor; Soontalu, Marko (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Raamatu koostajad ei kirjelda taktikalisi lahendusi, mis on seotud suitsu tuulutuse meetodi valikuga tulekahju likvideerimise käigus, kuna õige suitsueemaldamise meetodi valik sõltub konkreetsest olukorrast sündmuskohal. ...