Now showing items 128-147 of 165

  • Tööjõupuuduse leevendamine migratsiooni kaudu 

   Maasing, Helina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesolev töö on Euroopa rändevõrgustiku (European Migration Network, edaspidi (ERV) raames koostatud ülevaade erinevatest meetmetest ja strateegiatest tööjõupuuduse vastu võitlemisel. Eesti aruande puhul on tegemist üheksanda ...
  • Tööõigus 

   Orumaa, Elina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Tööõiguse õppevahend on koostatud kasutamiseks eelkõige huvilisele, kes soovib saada ülevaadet Eestis 2010. aasta alguses kehtivast tööõigusest. Lisaks püütakse õppevahendiga anda lugejale arusaam, miks on tööõigus täna ...
  • Tööõigus 

   Küngas, Merle (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Tööõigus on oma olemuselt töötajat kaitsev õigus. Kuna töötaja on töösuhte majanduslikult nõrgemaks pooleks, siis on just tööõiguse ülesandeks tagada töötajale minimaalsed töö tegemiseks vajalikud ja olulised tingimused. ...
  • Tööstusettevõtete tuleohutus 

   Talvari, Andres; Valge, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Õppevahend on kasutamiseks SKA Päästekolledži rakenduskõrgharidusõppe päästeteenistuse erialal eeskätt õppeaines „Tööstusettevõtete tuleohutus“, kuid ka õppeainetes „Põlemiskeemia ja tulekahju dünaamika“, „Ohtlikud ained“ ...
  • Tööstusettevõtete tuleohutus 

   Talvari, Andres; Valge, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Õppevahend on kasutamiseks õppeaines „Tööstusettevõtete tuleohutus“, kuid ka õppeainetes „Põlemiskeemia ja tulekahju dünaamika“, „Ohtlikud ained“ ning „Rakenduskeemia“. Õppevahend on vajalik ka tulekahjude analüüsi ja ...
  • Tsiviilmenetlus 

   Härmand, Kai (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Loengukonspekt annab ülevaadet sellest, kuidas isik oma tsiviilõiguste ja vabaduste rikkumisel saab end kaitsta. Konspekt ei anna kindlasti täielikku pilti tsiviilmenetlusest kohtus. Selleks, et saada aimu, kuidas kohtupidamine ...
  • Tule- ja uppumisõnnetuste ennetus 

   Luht, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Õpik aitab selgitada õnnetuse toimemehhanismi, riskikäitumise muutmise ning turvalisema ja ohutuma elukeskkonna loomise põhimõtteid. Õpik keskendub ennetustöö põhimõtetele ega anna konkreetseid teadmisi tule-, vee- ega ...
  • Tulekahjuekspertiis tulekahjude menetlemisel 

   Lall, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Georg Ambach on kirjutanud 1999. aastal raamatu „Tulekahjuekspertiisi ettevalmistamine ja määramine tulekahju kohtueelsel uurimisel“. Kuna raamatu juriidiline pool pole enam kehtivate õigusaktidega kooskõlas, siis on ...
  • Tuleohutuse seadus: kommenteeritud väljaanne 

   Tikan, Mari; Tähe, Tagne; Rannala, Maret; Kroonberg, Riina; Terep, Tarmo; Valge, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Väljaandes leiavad käsitlemist tuleohutuse seaduse sätted koos viimaste, 2023. aastal jõustunud ja kehtivate muudatustega. Väljaande eesmärk on tagada parem õigusselgus seaduses sätestatud kohustuste mõistmiseks ja ...
  • Tuleohutuse seaduse käsiraamat 

   Lambing, Martin; Laaniste, Priit; Kost, Eneken (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Käesolev raamat on tuleohutuse seaduse käsiraamat, mille eesmärk on tagada parem õigusselgus seaduses sätestatud kohustuste mõistmiseks ja järgimiseks, selgitada tuleohutusnõuete rikkumise korral riikliku järelevalve olemust ...
  • Tuleohutusülevaatuste subjektide valiku metoodika 

   Valge, Alar; Luht, Kadi; Käerdi, Helmo; Angelstok, Feliks (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Probleem: Tuleohutusjärelevalve toimub riskipõhiselt ja selle objektide valimiseks on koostatud mitmeid metoodikaid, sh „Elamute riskihindamise metoodika“ ja „Mitteelamute riskihindamise metoodika“. Vaja on metoodikat, ...
  • Turvalisuspoliitika 2010: kokkuvõte "Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" täitmisest 

   Pomerants, Marko, eessõna autor; Tabur, Lauri, toimetaja; Koort, Erkki, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesoleval aastal otsustasime hakata välja andma Eesti turvalisuspoliitika põhisuundade ülevaadet ka trükise kujul. Ikka sellel eesmärgil, et pakkuda süsteemsemat ja laiapõhjalisemat turvalisuse valdkonna käsitlust. Loodame ...
  • Turvalisuspoliitika 2011: kokkuvõte "Turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015" täitmisest 

   Koort, Erkki, toimetaja; Pardla, Maila, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Turvalisus on üks peamisi ühiskonnaliikmete hüvesid ja sellele on vääramatu õigus kõikidel inimestel. Turvalisus peab katma kogu riigi territooriumi ning seda saab tõhusalt tagada ainult koosöös erinevate osapoolte vahel. ...
  • Ühinguõigus 

   Värv, Age (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Konspektis käsitletakse Eesti õigussüsteemis reguleeritud ühinguid (aktsiaselts, osaühing, täisühing, usaldusühing, tulundusühistu, mittetulundusühing) ning sihtasutust. Samuti on puudutatud füüsilisest isikust ettevõtjaga ...
  • Ühiskonna turvalisuse teenistuses : artiklite kogumik pühendatud professor Ivar Aimre mälestusele 

   Talmar, Annika, toimetaja; Lall, Annika, koostaja; Tabur, Lauri, eessõna autor (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Siinne kogumik ei ole mitte ainult Ivar Aimre sõprade ja kolleegide järelehüüe lugupeetud professorile. Sisekaitseakadeemia ühe asutajaliikme ja akadeemia emeriitprofessori looming on andnud innustust sedavõrd suurele ...
  • Üldine tööstustehnoloogia. II, Keemiline tehnoloogia 

   Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Õppematerjal annab ülevaate anorgaaniliste ja orgaaniliste ainete tööstusest, käsitledes tooraine ja selle tehnoloogilise käsitluse etappe kuni saadusteni, nii tehnika kui ka tehnoloogia aspektist. Näidatakse protsessis ...
  • Üldine tööstustehnoloogia. III, Tehnoloogiliste protsesside tuleohutus 

   Pedosk, Vaino (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Õppematerjal tutvustab tööstusliku tehnoloogia teket ja arengut, tööstuse kujunemist ning enam levinud tööstusharude tehnoloogilisi protsesse ja nende tuleohtlikkust. Samuti selgitab õppematerjal süttimisvõimelise keskkonna ...
  • Üldkriminoloogia I 

   Traat, Uno; Markina, Anna (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Kriminoloogia üldküsimust käsitletakse kriminoloogia ainet ja probleemide ringi, kuriteo mõistet, kuritegevuse analüüsi ja hindamist, samuti antakse ülevaade kriminoloogia üldteoreetilistest suundadest (paradigmadest) ja ...
  • Üldkriminoloogia II 

   Traat, Uno; Markina, Anna (Sisekaitseakadeemia, 2005)
   Käesolev õppevahend on jätkuks 2003. aastal ilmunud õppevahendile "Üldkriminoloogia". II osas vaadeldakse mitmeid klassikalisi kriminoloogilisi teooriaid nagu sotsiaalse disorganisatsiooni, diferentseeritud assotsiatsioonide ...
  • Ülekuulamine kohtueelses menetluses 

   Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesolev õppevahend vaatleb ülekuulamise kui ühe enamlevinud menetlustoimingu läbiviimise õiguslikke aspekte. Seejuures on vaatluse all mitte ainuüksi ülekuulamise sisulise läbiviimise etapp, vaid ennekõike ülekuulamise ...