Now showing items 37-56 of 165

  • Jaan Huik : personaalbibliograafia 

   Kulbin, Jaana, koostaja; Tamm, Liina, koostaja (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Personaalbibliograafia sisaldab Sisekaitseakadeemia emeriitprofessori Jaan Huigi artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ja muude publikatsioonide kirjeid. Samuti on bibliograafias kajastatud Jaan Huigist endast ...
  • Järelevalve- ja süüteomenetluse piiritlemine 

   Eljas, Chris (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Õppevahend käsitleb riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse piiritlemisproblemaatika teoreetilisi lähtekohti ning esitab näidiskaasused koos analüüsiga. Järelevalve- ja süüteomenetluste piiritlemisproblemaatikat ...
  • Karistusõigus : eriosa 

   Aas, Krista; Aas, Norman; Hirvoja, Martin; Siitam, Kristel (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Käesolev karistusõiguse eriosa käsitlev õppevahend on koostatud Prokuratuuri ja Sisekaitseakadeemia koostöös ja on mõeldud eelõkige abimaterjaliks karistusseadustiku edukaks rakendamiseks vajaliku uurijate koolituse ...
  • Karistusõigus : üldosa 

   Aas, Norman; Feldmanis, Laura; Hirvoja, Martin; Jaggo, Olavi; Lembit, Aivar (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Õppevahend on mõeldud kasutamiseks abimaterjalina Sisekaitseakadeemia karistusõiguse täiendõppe kursustel. Sisaldab kordamisküsimusi ja harjutuskaasuseid iseseisvaks lahendamiseks.
  • Karistusõigus : Ülesanded ja kaasused 

   Pulk, Jan (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Õppematerjali keskne eesmärk on õpetada õppureid ennekõike süüteokoosseisu tekste oskuslikult lugema ja lahti mõtestama, seejärel aga erinevate elujuhtumite kontekstis isikute käitumist õigesti kvalifitseerima (subsumeerima). ...
  • Karistusõiguse üldosa kutseõppele 

   Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Õpik on mõeldud õpivahendiks Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kutseõppe kadettidele, mis tähendab, et õpiku sihtgrupiks on patrullpolitseinikud, kelle tööülesanded karistusõiguse kohaldamise osas ...
  • Karistusõiguse üldosa kutseõppele. I osa : Karistusõiguse õppimisest, karistusõiguse olemus ja olulisemad põhimõtted 

   Krüger, Urmas (Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2016)
   See õpik on abiks kõigile kutseõppe õppuritele, kes peavad oma tulevases ametis, tulevaste tööülesannete täitmiseks inimeste õiguspärase ning õiglase kohtlemise saavutamiseks endale selgeks tegema karistusõiguse üldpõhimõtted ...
  • Käitumisjuhised kriisiolukordadeks 

   Unknown author (Siseministeerium ja Riigikantselei, 2018)
   Sinu käes on käitumisjuhised, mis aitavad sul valmistuda erinevateks kriisiolukordadeks ning kriiside ajal ennast, oma lähedasi ja vara kaitsta. Vaatamata sellele, et riik peab aitama kõiki abivajajaid, ei ole Eestil ega ...
  • Kogemused Eesti siseturvalisusele 2022. aastal Ukrainale konventsionaalset jätkuinvasiooni ettevalmistavast faasist 

   Savimaa, Raul; Loik, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Eesti geopoliitiline asend tingib vajaduse olla tähelepanelik ja aktiivne oma regioonis ning laiemalt kogu maailmas toimuvate julgeolekumuutuste suhtes ning hinnata nende võimalikku mõju Eesti sisejulgeolekule ja turvalisusele. ...
  • Kogukonnakeskne politseitöö : Ülevaade teooriast ja praktikast : Õpik 

   Kaasik, Joosep (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Õpiku eesmärk on aidata asjahuvilistel - nii politseinikel kui ka koostööpartneritel - saada informatsiooni uuenenud politseitöö põhimõtetest (kogukonnakeskne politseitöö, probleemile suunatud politseitöö) Euroopas ja mujal ...
  • Kohaliku omavalitsuse funktsioneerimine ja õigus 

   Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   See konspekt on koostatud eesmärgiga anda sissejuhatav ülevaade kohaliku omavalitsuse õigusest dogmaatikas ning selle õiguse praktilisest rakendamisest. Dogmaatika mõistmiseks on vaja teada selle ajalugu ja teooriaid - ...
  • Kolmandate riikide kodanike ligipääs sotsiaalkindlustusele ja tervishoiule: poliitika ja praktikad = Migrant access to social security and healthcare: policies and practice 

   Luik, Eike (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uuringu üldeesmärk on kaardistada poliitika ja haldustavad, mis kujundavad kolmandate riikide kodanike juurdepääsu sotsiaalkindlustusele, sealhulgas tervishoiule.4 Kolmandate riikide kodanikud kogevad sotsiaalkindlustussüsteemi ...
  • Koolitussüsteem haiglate ja hooldekodude personalile ja klientidele 

   Luht, Kadri, projektimeeskonna koordinaator; Käerdi, Helmo, ekspert; Tammpere, Pille, ekspert; Möldri, Margus, projektimeeskonnas; Lass, Janek, projektimeeskonnas; Vanari, Kätlin, projektimeeskonnas; Eberg, Enn, projektimeeskonnas; Valge, Alar, projektimeeskonnas; Näpp, Epp, projektimeeskonnas; Liivaleht, Karin, projektimeeskonnas; Pruul, Kairi, projektimeeskonnas (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Päästeameti poolt välja kuulutatud hanke eesmärk oli selgitada välja tuleohutusega seonduv koolitusvajadus ning töötada välja haiglate ja hooldekodude eripärasid arvestav koolitussüsteem, mille alusel töötatakse hiljem ...
  • Koolitussüsteemi väljatöötamine haiglate ja hooldekodude personalile ja klientidele 

   Luht, Kadri, projektimeeskonna koordinaator; Käerdi, Helmo, ekspert; Tammpere, Pille, ekspert (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Päästeameti poolt välja kuulutatud hanke eesmärk oli selgitada välja tuleohutusega seonduv koolitusvajadus ning töötada välja haiglate ja hooldekodude eripärasid arvestav koolitussüsteem, mille alusel töötatakse hiljem ...
  • Korrakaitseseadus : kommenteeritud väljaanne 

   Laaring, Mait; Pars, Siiri; Kranich, Helen; Nuka, Ele; Kiviste, Jaak; Mikiver, Monika; Roosve, Triin; Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   23.02.2011. aastal võeti Riigikogus vastu ja 01.07.2014. aastal jõustus korrakaitseseadus (edaspidi KorS), mis sätestab avaliku korra kaitse üldpõhimõtted, alused ja korralduse. Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande ...
  • Korrektsiooni põhioskused : Juhtumikorraldaja käsiraamat 

   Durnescu, Ioan; Ainsoo, Dagmar; Meiel, Tanel; Tarkus, Liisa; Miljan, Maret (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Selles käsiraamatus sisalduvad oskused on need, mida peetakse tänapäeva teaduskirjanduses õigusrikkujate taasühiskonnastamise seisukohast kõige olulisemateks. Taasühiskonnastamisel on palju tahke ja nüansse, kuid selles ...
  • Korrektsiooniline sotsiaaltöö 

   Liba, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Selles õpikus leiab käsitlemist, kuidas koheldakse vanglasüsteemis kinnipeetavaid nende taasühiskonnastamise eesmärgil, mida ja miks selle eesmärgi saavutamiseks tehakse ning milline roll on vanglateenistujatel, eelkõige ...
  • Korrektsioonipsühholoogia : tähed kaevu sügavuses 

   Rüütel, Erik (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   See õpik on suunatud eelkõige vanglaametniku kutseõppes ja kõrgharidusõppes õppivatele kadettidele, vanglas töötavatele spetsialistidele, kriminaalhooldusametnikele ja vangla tugitöötajatele. Õpik aitab mõista kinnipeetavate ...
  • Kõnekeelest ametikeeleni 

   Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Eesti keel on kõigi riigiametnike töökeel. Mida korrektsemalt me kõneleme ja kirjutame, seda selgemalt, arusaadavamalt ja ühemõttelisemalt me oma tööd teeme. Kirjakeel on riigiametniku avalikkusega suhtlemise vahend ning ...
  • Kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike rände soodustamine Euroopa Liidus ja Eestis 

   Asari, Eva-Maria (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Käesoleva temaatilise uuringu eesmärgiks oli tuua välja liikmesriikide poliitikad ja konkreetsed praktilised meetmed (kõrgelt) kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike ligitõmbamiseks. Käesolev uuring tugineb varasemate ...