Now showing items 112-131 of 165

  • Security policy 2011 : report on the implementation of the "Main guidelines of Estonia´s security policy until 2015" 

   Koort, Erkki, toimetaja; Pardla, Maila, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Security is one of the main benefits provided to members of the society and everyone has an irrefutable right to it. Security has to be ensured in the entire territory of the country and that can be efficiently achieved ...
  • Seminariülesanded karistusõigusest 

   Ploom, Tristan (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   2002. aasta 1. septembril jõustus karistusseadustik, mis märgib Eesti karistusõiguse reformi lõppu ja Eesti ühinemist lääne-euroopalike karistusõiguslike põhimõtetega. Lisaks teistele muudatustele tuleb eriti rõhutada ...
  • Sisekaitseakadeemia 20 aastat parimate nimel = Estonian Academy of Security Sciences : 20 years for excellence 

   Angelstok, Feliks, koostaja; Tabur, Lauri, koostaja ja eessõna autor; Järvelaid, Peeter, koostaja; Reigo, Raile, toimetaja; Puhm, Ene, toimetaja; Loik, Ramon, toimetaja; Vaher, Rein, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Akadeemia kasvandike jaoks pole olnud vahet, kas neid on vannutatud teenistusse kaitseväe või politsei- ja piirivalveametnikele omase deviisi „teenin Eesti Vabariiki” või siis näiteks Eesti tuletõrje- ja päästetöötajatele ...
  • Sissejuhatus avalikku haldusesse 

   Oppi, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Mõiste haldus on laiemas tähenduses iga korraldav, eesmärgistatud tegevus. Selle kandjaks võib olla indiviid, kes haldab oma asju, vara jne, või ka ettevõte, ühing, riik jms. Seetõttu võib haldust defineerida füüsilise või ...
  • Sissejuhatus loogikasse 

   Eintalu, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Hoiatuseks olgu öeldud, et käesolev raamat lähtub nn kaasaegsest ehk matemaatilisest loogikast, mis rajati üle saja aasta tagasi. Nn traditsioonilist loogikat siiski põgusalt tutvustatakse. Lisaks sellele esinevad mitmed ...
  • Sissejuhatus õigusesse 

   Mikiver, Monika; Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Need põhiteadmised annavad eeldused selleks, et Te omandaksite oskuse õiguslikke juhtumeid iseseisvalt lahendada. Õiguse rakendamise oskus paneb üliõpilase olukorda, milles ta oskab hiljem seni võõrastes õiguse valdkondades ...
  • Sissejuhatus õigusesse : kaasused 

   Käbi, Mari (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   See õppeaine annab arusaama õiguse põhimõistetest ja tutvustab õiguse süsteemi, avades eri õigusvaldkondade põhiolemuse valdkonna põhimõistete kaudu. Lisaks saad ettekujutuse õigusliku mõtlemise põhiolemusest: kuidas leida ...
  • Sissejuhatus õigusesse : näiteid ja harjutusi õppeaine "Sissejuhatus õigusesse" HLSC5001 loengukursuse juurde 

   Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Konspekti eesmärk on anda kokkuvõtlik ja ametniku praktika vajadustest lähtuv ülevaade õigusest ja selle rakendamisest üksikjuhtumi lahendamisel. Konspektis võetakse lühendatult ja lihtsustatult kokku muudes õppematerjalides ...
  • Soojusfüüsika : Ülesannete kogu 

   Talvari, Andres; Randoja, Peeter (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Ülesannete lahendamiseks vajalikud valemid saab ka akadeemias välja antud A. Talvari õppevahendist „Soojusfüüsika alused”. Selles ülesannete kogus on iga peatüki alguses toodud näidisülesannete lahendused.
  • Staatika : Juhend ülesannete lahendamiseks 

   Angelstok, Feliks (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Teoreetilise mehaanika kursuse osa „Staatika” on väga oluline järgnevate inseneriainete nagu „Tugevusõpetus” ja „Ehituskonstruktsioonid” mõistmiseks. Tähtsal kohal on praktiliste ülesannete lahendamise oskus, mille ...
  • Statistika : Kolmas trükk 

   Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2000)
   Kvalifitseeritud spetsialist peab valdama statistika ja tõenäosusteooria põhimõisteid ning analüüsimeetodeid ja oskama neid vabalt ning loominguliselt kasutada. Senitehtu adekvaatseks hindamiseks ja perspektiivsete töösuundade ...
  • Suitsu ja põlemisgaaside eemaldamine tulekahjudel 

   Šarin, Igor; Soontalu, Marko (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Raamatu koostajad ei kirjelda taktikalisi lahendusi, mis on seotud suitsu tuulutuse meetodi valikuga tulekahju likvideerimise käigus, kuna õige suitsueemaldamise meetodi valik sõltub konkreetsest olukorrast sündmuskohal. ...
  • Suitsusukeldumise tehnika tulekahjudel 

   Šarin, Igor; Soontalu, Marko; Moor, Madis ([Tallinn] : Sisekaitseakadeemia, 2017, 2017)
   Iga tulekahju arenguga kaasneb kõrge temperatuur ning tekivad põlemisgaasid ja suits, mis raskendavad oluliselt päästetöid ja tekitavad lisakahjustusi. Päästjad peavad kasutama päästetöödel enda kaitseks kuumuse ja mürgiste ...
  • Surnukeha naha eri seisunditest tulenevad daktüloskopeerimismeetodid : Metoodilised soovitused kriminalistidele ja ekspertidele 

   Lall, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Selle temaatika käsitlemine on esimene samm täitmaks tühimikku erialakirjanduses, mis aitaks politseiametnikel, ekspertidel, ja miks mitte ka prokuröridel, advokaatidel jt isikuvastaste kuritegude uurimisega tegelevatel ...
  • Surviving near the empire : price of the modern Kremlin's aggression 

   Wójcicki, Kazimierz; Mahda, Evhen; Fedunjak, Sergi; Yastrebova, Vira; Klymenko, Andriy; Sidorenko, Ruslan; Lachowski, Tomasz; Tsybulenko, Evhen; Tetera, Ivanna (2021)
   During the Cold War the Western European countries had a lot of sovietologists, experts who had a great experience in analysing the political activities from Moscow. Within a few years most of these experts got lost, retired ...
  • Süüteoennetuse projektide planeerimine, vormistamine, juhtimine ja hindamine 

   Brikkel, Ly (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Käsiraamatu eesmärk on anda ülevaade süüteoennetuse projektide planeerimisest, vormistamisest, juhtimisest ja hindamisest politseiasutuses. Õppematerjal on koostatud eeldusel, et lugejal ei pea olema mingeid eelteadmisi ...
  • Tööjõupuuduse leevendamine migratsiooni kaudu 

   Maasing, Helina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesolev töö on Euroopa rändevõrgustiku (European Migration Network, edaspidi (ERV) raames koostatud ülevaade erinevatest meetmetest ja strateegiatest tööjõupuuduse vastu võitlemisel. Eesti aruande puhul on tegemist üheksanda ...
  • Tööõigus 

   Orumaa, Elina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Tööõiguse õppevahend on koostatud kasutamiseks eelkõige huvilisele, kes soovib saada ülevaadet Eestis 2010. aasta alguses kehtivast tööõigusest. Lisaks püütakse õppevahendiga anda lugejale arusaam, miks on tööõigus täna ...
  • Tööõigus 

   Küngas, Merle (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Tööõigus on oma olemuselt töötajat kaitsev õigus. Kuna töötaja on töösuhte majanduslikult nõrgemaks pooleks, siis on just tööõiguse ülesandeks tagada töötajale minimaalsed töö tegemiseks vajalikud ja olulised tingimused. ...
  • Tööstusettevõtete tuleohutus 

   Talvari, Andres; Valge, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Õppevahend on kasutamiseks SKA Päästekolledži rakenduskõrgharidusõppe päästeteenistuse erialal eeskätt õppeaines „Tööstusettevõtete tuleohutus“, kuid ka õppeainetes „Põlemiskeemia ja tulekahju dünaamika“, „Ohtlikud ained“ ...