Now showing items 1-20 of 47

  • Eesti Piirivalvest 1918-1940 

   Võime, Lembit (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev õppevahend võimaldab anda vaid mõningase ülevaate Eesti piirivalve kujunemise ja arengu kohta, jättes käsitlemata terve rea riigiõiguslikke ja -poliitilisi aspekte: riigiterritooriumi määratlemine, riigi ...
  • Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia 

   Unknown author (Frontex, 2019)
   Euroopa Liidu (edaspidi „EL“) tugevdamine ning tema väärtuste toetamine ja ülemaailmne edendamine sõltub muu hulgas Euroopa kodanikele ohutuse ja turvalisuse usaldusväärsest tagamisest. Hoolimata ülemaailmsest olukorrast, ...
  • Füüsilised tõendid isikuvastaste kuritegude lahendamisel 

   Aaspõllu, Anu; Tiks, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Selle raamatu eesmärk on parandada ja korrastada politseiametnike teadmisi, kirjeldada ja hinnata füüsiliste tõendite kogumise peamisi reegleid eelkõige tapmiste, aga ka muude isikuvastaste kuritegude menetlustes. Aluseks ...
  • Intervjuu: ülekuulamise küsimustik 

   Huik, Jaan (Eesti Riigikaitse Akadeemia, 1997)
   Iga kuritegu jätab jälje tegijate ja pealtnägijate teadvusse. Inimeste mälus on ka palju muud informatsiooni, mida saab kasutada tõendamise asjaolude selgitamisel. Inimese teadvuses salvestunud informatsioon muutub teistele ...
  • Järelevalve- ja süüteomenetluse piiritlemine 

   Eljas, Chris (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Õppevahend käsitleb riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse piiritlemisproblemaatika teoreetilisi lähtekohti ning esitab näidiskaasused koos analüüsiga. Järelevalve- ja süüteomenetluste piiritlemisproblemaatikat ...
  • Karistusõigus : eriosa 

   Aas, Krista; Aas, Norman; Hirvoja, Martin; Siitam, Kristel (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Käesolev karistusõiguse eriosa käsitlev õppevahend on koostatud Prokuratuuri ja Sisekaitseakadeemia koostöös ja on mõeldud eelõkige abimaterjaliks karistusseadustiku edukaks rakendamiseks vajaliku uurijate koolituse ...
  • Karistusõigus : üldosa 

   Aas, Norman; Feldmanis, Laura; Hirvoja, Martin; Jaggo, Olavi; Lembit, Aivar (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Õppevahend on mõeldud kasutamiseks abimaterjalina Sisekaitseakadeemia karistusõiguse täiendõppe kursustel. Sisaldab kordamisküsimusi ja harjutuskaasuseid iseseisvaks lahendamiseks.
  • Karistusõigus : Ülesanded ja kaasused 

   Pulk, Jan (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Õppematerjali keskne eesmärk on õpetada õppureid ennekõike süüteokoosseisu tekste oskuslikult lugema ja lahti mõtestama, seejärel aga erinevate elujuhtumite kontekstis isikute käitumist õigesti kvalifitseerima (subsumeerima). ...
  • Karistusõiguse üldosa kutseõppele 

   Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Õpik on mõeldud õpivahendiks Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kutseõppe kadettidele, mis tähendab, et õpiku sihtgrupiks on patrullpolitseinikud, kelle tööülesanded karistusõiguse kohaldamise osas ...
  • Karistusõiguse üldosa kutseõppele. I osa : Karistusõiguse õppimisest, karistusõiguse olemus ja olulisemad põhimõtted 

   Krüger, Urmas (Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2016)
   See õpik on abiks kõigile kutseõppe õppuritele, kes peavad oma tulevases ametis, tulevaste tööülesannete täitmiseks inimeste õiguspärase ning õiglase kohtlemise saavutamiseks endale selgeks tegema karistusõiguse üldpõhimõtted ...
  • Kogukonnakeskne politseitöö : Ülevaade teooriast ja praktikast : Õpik 

   Kaasik, Joosep (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Õpiku eesmärk on aidata asjahuvilistel - nii politseinikel kui ka koostööpartneritel - saada informatsiooni uuenenud politseitöö põhimõtetest (kogukonnakeskne politseitöö, probleemile suunatud politseitöö) Euroopas ja mujal ...
  • Korrakaitseseadus : kommenteeritud väljaanne 

   Laaring, Mait; Pars, Siiri; Kranich, Helen; Nuka, Ele; Kiviste, Jaak; Mikiver, Monika; Roosve, Triin; Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   23.02.2011. aastal võeti Riigikogus vastu ja 01.07.2014. aastal jõustus korrakaitseseadus (edaspidi KorS), mis sätestab avaliku korra kaitse üldpõhimõtted, alused ja korralduse. Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande ...
  • Kriminaalmenetlus : Teine trükk 

   Kergandberg, Eerik; Järvet, Tanel; Ploom, Tristan; Jaggo, Olavi (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Õppevahendi piiratud mahu tõttu ei ole selles mõistagi võimalik anda ammendavaid vastuseid kõikidele "Kriminaalmenetluse seadustikuga" seoses tekkida võivatele küsimustele, kuid loodetavasti suudab see täita oma ülesannet ...
  • Kriminaalmenetlus : Tõendamine kohtueelses menetluses : Üldkäsitlus 

   Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Oma põhiolemuselt kujutab õppevahend eeluurimise ABC-d – kõrvuti tõendamise õigusliku poolega leiavad õppevahendis käsitlemist ka tõendamise üldtaktikaline ja -metoodiline pool. Õppevahendis kajastatav on taotluslikult ...
  • Kriminaalmenetluse kaasused 

   Kesklaas, Heli (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesolev kaasustekogu on koostatud Politseikoolis konstaabliõpet saavatele kadettidele, aitamaks neil õppeülesande “Kuriteoteate lahendamine” läbimisel paremini omandada kriminaalmenetluslikke teadmisi ning arendamaks neis ...
  • Kriminaalpolitseiniku eetika 

   Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Kuigi igasugune organisatsioon mõjutab talle olemuslikuks saanud töökultuuriga organisatsiooni üksikliikmeid, eriti uusi töötajaid, on igal inimesel alati võimalus valida, mida teha ja mida mitte teha, milline käitumisstiil ...
  • Kriminalistikaekspertiisid 

   Lanno, Üllar; Rump, Merike; Rodi, Kaja; Riikoja, Aime; Mei, Erik; Sadam, Maarja; Ivask, Inna; Kriiska-Maiväli, Kairi; Rosin, Galina; Olt, Oliver; Tõns, Kai; Rebane, Helen; Randmäe, Helle; Eskor, Liina; Kristjankroon, Eve; Laanet, Sven; Juhe, Allan; Rausberg, Peep; Toomet, Meelis; Saarik, Vardo; Rodes, Lembit; Kaing, Hendrik; Lindmäe, Herbert (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.
  • Kriminalistikaline taktika ja tehnoloogia I 

   Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesolev õppevahend käsitleb kriminalistikalise taktika üldise iseloomuga (üldosa) küsimusi millel baseerub eriliigiliste uurimistoimingute taktika. Õppevahend on abivahendiks menetlustaktika ja muude uurimistoimingute ...
  • Kuritegude jälgede kriminalistikaline uurimine 

   Lall, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Õpikus on selgitatud erinevaid kriminalistikas kasutatavaid mõisteid ning täpselt välja toodud erinevad etapid kuriteopaiga töötlemiseks. Samuti on völja toodud erinevate lõhnade, jälgede jne kriminalistiline tähtsus.
  • Massihävitusrelvad ja nende kasutamine tänapäeval 

   Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Kuigi tuumaterrorism näib reaalse ohuna, on fakt see, et selleks, et selline rünnak õnnestuks, tuleb ületada tohutuid tehnoloogilisi barjääre. Alati on võimalik terroristide tuumarünnaku ähvardus; selle toimumise tõenäosus on ...