Recent Submissions

 • Politsei ja piirivalve üldkursus : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Kiviste, Jaak; Teppan, Piret; Rei, Riho; Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Õppematerjali koostamise eesmärk on toetada õpetajat õppematerjali ja meetoditega õpilaste kujundamisel vastutustundlikuks kodanikuks, kellel on teadmised enda kohustustest ja politseiorganisatsiooni rollist ühiskonna ...
 • Politseikursus : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Rei, Riho (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Käesolev õppematerjal aitab sisekaitseõpetajal tunde ette valmistada ja anda. Teemade käsitlemisel on kasuks õpetaja erialaspetsiifilised teadmised Politsei- ja Piirivalveameti tegevusvaldkonnast. Õpetajaraamatut koostades on ...
 • Piirivalve üldkursus : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Teppan, Piret; Liiva, Marek; Tummeleht, Leho (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Õpetajaraamatu koostamise eesmärk on aidata õpetajat piirivalveteemalisi õppetunde ette valmistada ning anda. Õppe ülesehitamisel on järgitud õpilaskeskset käsitlust, kus teadmiste ja oskusteni jõuab õppija eelkõige ...
 • Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia 

  Unknown author (Frontex, 2019)
  Euroopa Liidu (edaspidi „EL“) tugevdamine ning tema väärtuste toetamine ja ülemaailmne edendamine sõltub muu hulgas Euroopa kodanikele ohutuse ja turvalisuse usaldusväärsest tagamisest. Hoolimata ülemaailmsest olukorrast, ...
 • Järelevalve- ja süüteomenetluse piiritlemine 

  Eljas, Chris (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Õppevahend käsitleb riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse piiritlemisproblemaatika teoreetilisi lähtekohti ning esitab näidiskaasused koos analüüsiga. Järelevalve- ja süüteomenetluste piiritlemisproblemaatikat ...
 • Karistusõiguse üldosa kutseõppele 

  Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Õpik on mõeldud õpivahendiks Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kutseõppe kadettidele, mis tähendab, et õpiku sihtgrupiks on patrullpolitseinikud, kelle tööülesanded karistusõiguse kohaldamise osas ...
 • Massihävitusrelvad ja nende kasutamine tänapäeval 

  Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Kuigi tuumaterrorism näib reaalse ohuna, on fakt see, et selleks, et selline rünnak õnnestuks, tuleb ületada tohutuid tehnoloogilisi barjääre. Alati on võimalik terroristide tuumarünnaku ähvardus; selle toimumise tõenäosus on ...
 • Korrakaitseseadus : kommenteeritud väljaanne 

  Laaring, Mait; Pars, Siiri; Kranich, Helen; Nuka, Ele; Kiviste, Jaak; Mikiver, Monika; Roosve, Triin; Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  23.02.2011. aastal võeti Riigikogus vastu ja 01.07.2014. aastal jõustus korrakaitseseadus (edaspidi KorS), mis sätestab avaliku korra kaitse üldpõhimõtted, alused ja korralduse. Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande ...
 • На страже закона и порядка : Учебные материалы по русскому языку для служащих полиции = Vene keele õppematerjal politseitöötajatele 

  Капура, Елена; Хачатурян, Аида (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Õppekomplekt (õpik ja audiofailid) politseitöötajatele on mõeldud korrakaitse- ja kriminaalpolitsei erialase vene keele oskuse arendamiseks. Õppematerjal koosneb teemaplokkidest, mille keskmes on erialased dialoogid. ...
 • Karistusõigus : eriosa 

  Aas, Krista; Aas, Norman; Hirvoja, Martin; Siitam, Kristel (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Käesolev karistusõiguse eriosa käsitlev õppevahend on koostatud Prokuratuuri ja Sisekaitseakadeemia koostöös ja on mõeldud eelõkige abimaterjaliks karistusseadustiku edukaks rakendamiseks vajaliku uurijate koolituse ...
 • Karistusõigus : üldosa 

  Aas, Norman; Feldmanis, Laura; Hirvoja, Martin; Jaggo, Olavi; Lembit, Aivar (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Õppevahend on mõeldud kasutamiseks abimaterjalina Sisekaitseakadeemia karistusõiguse täiendõppe kursustel. Sisaldab kordamisküsimusi ja harjutuskaasuseid iseseisvaks lahendamiseks.
 • Politseieetika kaasused : töövihik 

  Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Kaasuste kogumikku ajendas mind kirjutama vajadus mitmekesistada kutse-eetika loenguid eluliste näidetega ning soov pakkuda tööd alustavale ametnikule mõtlemisainet ja eetiliste põhimõtete proovile panemise võimalusi. ...
 • Karistusõigus : Ülesanded ja kaasused 

  Pulk, Jan (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Õppematerjali keskne eesmärk on õpetada õppureid ennekõike süüteokoosseisu tekste oskuslikult lugema ja lahti mõtestama, seejärel aga erinevate elujuhtumite kontekstis isikute käitumist õigesti kvalifitseerima (subsumeerima). ...
 • Karistusõiguse üldosa kutseõppele. I osa : Karistusõiguse õppimisest, karistusõiguse olemus ja olulisemad põhimõtted 

  Krüger, Urmas (Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2016)
  See õpik on abiks kõigile kutseõppe õppuritele, kes peavad oma tulevases ametis, tulevaste tööülesannete täitmiseks inimeste õiguspärase ning õiglase kohtlemise saavutamiseks endale selgeks tegema karistusõiguse üldpõhimõtted ...
 • Valik korrakaitselisi kaasuseid ja ülesandeid 

  Nigul, Annika, kaasautor; Härson, Tuuli, kaasautor; Vennikas, Pille, kaasautor; Pars, Siiri, kaasautor; Kilk, Karla, kaasautor; Klein, Merli, kaasautor; Purik, Oliver, kaasautor; Tänak, Riho, kaasautor; Roossaar, Tarmo, kaasautor; Kalev, Ants, kaasautor; Lall, Annika, kaasautor; Randlaine, Veiko, kaasautor; Vanaisak, Ülle, kaasautor; Moora, Peeter, kaasautor; Ild, Marko, kaasautor; Kutser, Andres, kaasautor; Maripuu, Tiina, kaasautor (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Kaasustes toodud struktuuriüksuste nimetused jms on kooskõlas 01.01.2010.a jõustuva politsei- ja piirivalve seadusega. Kogus kirjeldatud näidislahendustest võib malli võtta, kuid neid ei saa n-ö automaatselt üle kanda ...
 • Kriminalistikaline taktika ja tehnoloogia I 

  Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Käesolev õppevahend käsitleb kriminalistikalise taktika üldise iseloomuga (üldosa) küsimusi millel baseerub eriliigiliste uurimistoimingute taktika. Õppevahend on abivahendiks menetlustaktika ja muude uurimistoimingute ...
 • Kriminaalmenetluse kaasused 

  Kesklaas, Heli (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Käesolev kaasustekogu on koostatud Politseikoolis konstaabliõpet saavatele kadettidele, aitamaks neil õppeülesande “Kuriteoteate lahendamine” läbimisel paremini omandada kriminaalmenetluslikke teadmisi ning arendamaks neis ...
 • Kogukonnakeskne politseitöö : Ülevaade teooriast ja praktikast : Õpik 

  Kaasik, Joosep (Sisekaitseakadeemia, 2007)
  Õpiku eesmärk on aidata asjahuvilistel - nii politseinikel kui ka koostööpartneritel - saada informatsiooni uuenenud politseitöö põhimõtetest (kogukonnakeskne politseitöö, probleemile suunatud politseitöö) Euroopas ja mujal ...
 • Kriminaalmenetlus : Tõendamine kohtueelses menetluses : Üldkäsitlus 

  Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Oma põhiolemuselt kujutab õppevahend eeluurimise ABC-d – kõrvuti tõendamise õigusliku poolega leiavad õppevahendis käsitlemist ka tõendamise üldtaktikaline ja -metoodiline pool. Õppevahendis kajastatav on taotluslikult ...
 • Eesti Piirivalvest 1918-1940 

  Võime, Lembit (Sisekaitseakadeemia, 2007)
  Käesolev õppevahend võimaldab anda vaid mõningase ülevaate Eesti piirivalve kujunemise ja arengu kohta, jättes käsitlemata terve rea riigiõiguslikke ja -poliitilisi aspekte: riigiterritooriumi määratlemine, riigi ...

View more