Now showing items 1-20 of 47

  • Intervjuu: ülekuulamise küsimustik 

   Huik, Jaan (Eesti Riigikaitse Akadeemia, 1997)
   Iga kuritegu jätab jälje tegijate ja pealtnägijate teadvusse. Inimeste mälus on ka palju muud informatsiooni, mida saab kasutada tõendamise asjaolude selgitamisel. Inimese teadvuses salvestunud informatsioon muutub teistele ...
  • Politseigaasid 

   Tooming, Margus (Sisekaitseakadeemia, 1998)
   Käesolevas väljaandes püütakse kergitada saladuskatet sellistelt salapärastelt gaasidelt nagu seda on ärritavad mürkained. Erinevalt tapva toimega sõjagaasidest võib tavakodanik nendega kokku puutuda ka näiteks tänaval. ...
  • Politseitaktika ja politseioperatsioonide korraldamine 

   Pille, Arvo (Sisekaitseakadeemia, 2000)
   Õppematerjalid tuuakse välja tähtsamad nõuded ja tegevused politseitöös. Selgitatakse politseitaktika tähsust, erinevaid ohte ja riske politseitöös, erinevaid kontrollimise taktikaid ning tutvustatakse teisi teemasid.
  • Polügraafitest 

   Huik, Jaan (Sisekaitseakadeemia, 2001)
   Õppevahendis käsitletakse polügraafitesti ajalugu, psühhofüsioloogilisi aluseid, kasutusala maailmas ja metoodikaid. Esitatakse kahe olulisema metoodika - teo teadmise ja võrdlusküsimuste testi põhialuseid. Testitulemuste ...
  • Karistusõigus : eriosa 

   Aas, Krista; Aas, Norman; Hirvoja, Martin; Siitam, Kristel (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Käesolev karistusõiguse eriosa käsitlev õppevahend on koostatud Prokuratuuri ja Sisekaitseakadeemia koostöös ja on mõeldud eelõkige abimaterjaliks karistusseadustiku edukaks rakendamiseks vajaliku uurijate koolituse ...
  • Karistusõigus : üldosa 

   Aas, Norman; Feldmanis, Laura; Hirvoja, Martin; Jaggo, Olavi; Lembit, Aivar (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Õppevahend on mõeldud kasutamiseks abimaterjalina Sisekaitseakadeemia karistusõiguse täiendõppe kursustel. Sisaldab kordamisküsimusi ja harjutuskaasuseid iseseisvaks lahendamiseks.
  • Organiseeritud kuritegevus 

   Anvelt, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida organiseeritud kuritegevust kui reaalselt eksisteerivat negatiivset võimu ühiskonnas võttes aluseks tema ajaloolise ja sotsiaalse käsitluse ning selle pinnal viia läbi tema põhjuste ...
  • Tsiviilmenetlus 

   Härmand, Kai (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Loengukonspekt annab ülevaadet sellest, kuidas isik oma tsiviilõiguste ja vabaduste rikkumisel saab end kaitsta. Konspekt ei anna kindlasti täielikku pilti tsiviilmenetlusest kohtus. Selleks, et saada aimu, kuidas kohtupidamine ...
  • Seminariülesanded karistusõigusest 

   Ploom, Tristan (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   2002. aasta 1. septembril jõustus karistusseadustik, mis märgib Eesti karistusõiguse reformi lõppu ja Eesti ühinemist lääne-euroopalike karistusõiguslike põhimõtetega. Lisaks teistele muudatustele tuleb eriti rõhutada ...
  • Üldkriminoloogia I 

   Traat, Uno; Markina, Anna (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Kriminoloogia üldküsimust käsitletakse kriminoloogia ainet ja probleemide ringi, kuriteo mõistet, kuritegevuse analüüsi ja hindamist, samuti antakse ülevaade kriminoloogia üldteoreetilistest suundadest (paradigmadest) ja ...
  • Kriminaalmenetlus : Teine trükk 

   Kergandberg, Eerik; Järvet, Tanel; Ploom, Tristan; Jaggo, Olavi (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Õppevahendi piiratud mahu tõttu ei ole selles mõistagi võimalik anda ammendavaid vastuseid kõikidele "Kriminaalmenetluse seadustikuga" seoses tekkida võivatele küsimustele, kuid loodetavasti suudab see täita oma ülesannet ...
  • Väärteomenetlus II : Teine trükk 

   Pajula, Evelin; Ploom, Tristan (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Õppevahend on järg 2002. a oktoobris avaldatud õppematerjalile Väärteomenetlus. Rõhuasetus on kohtuvälise menetluse kajastamisel. Õppematerjalis käsitletakse kohtu- ja kohtuvälise menetluse praktikas esilekerkinud probleeme ...
  • Üldkriminoloogia II 

   Traat, Uno; Markina, Anna (Sisekaitseakadeemia, 2005)
   Käesolev õppevahend on jätkuks 2003. aastal ilmunud õppevahendile "Üldkriminoloogia". II osas vaadeldakse mitmeid klassikalisi kriminoloogilisi teooriaid nagu sotsiaalse disorganisatsiooni, diferentseeritud assotsiatsioonide ...
  • Politseiteenistusõigus : Teine, muudetud trükk 

   Rikken, Elina (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lisamaks oma panust politseikadettide ja -ametnike uute teadmiste saamisele, valmis õppevahend politseiteenistuse õigusliku regulatsiooni kohta. Politseiteenistusõigus haldusõiguse eriosa ühe ainena annab selle uurijale ...
  • Kriminaalpolitseiniku eetika 

   Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Kuigi igasugune organisatsioon mõjutab talle olemuslikuks saanud töökultuuriga organisatsiooni üksikliikmeid, eriti uusi töötajaid, on igal inimesel alati võimalus valida, mida teha ja mida mitte teha, milline käitumisstiil ...
  • Kriminaalmenetlus : Tõendamine kohtueelses menetluses : Üldkäsitlus 

   Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Oma põhiolemuselt kujutab õppevahend eeluurimise ABC-d – kõrvuti tõendamise õigusliku poolega leiavad õppevahendis käsitlemist ka tõendamise üldtaktikaline ja -metoodiline pool. Õppevahendis kajastatav on taotluslikult ...
  • Väärteomenetlus : Kaasused 

   Pajula, Evelin (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Kaasused puudutavad põhiliselt menetlusõiguse probleeme. Kaasuste koostamisel on kasutatud kohtuvälise menetluse ja kohtute praktikat.
  • Kogukonnakeskne politseitöö : Ülevaade teooriast ja praktikast : Õpik 

   Kaasik, Joosep (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Õpiku eesmärk on aidata asjahuvilistel - nii politseinikel kui ka koostööpartneritel - saada informatsiooni uuenenud politseitöö põhimõtetest (kogukonnakeskne politseitöö, probleemile suunatud politseitöö) Euroopas ja mujal ...
  • Eesti Piirivalvest 1918-1940 

   Võime, Lembit (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev õppevahend võimaldab anda vaid mõningase ülevaate Eesti piirivalve kujunemise ja arengu kohta, jättes käsitlemata terve rea riigiõiguslikke ja -poliitilisi aspekte: riigiterritooriumi määratlemine, riigi ...
  • Ülekuulamine kohtueelses menetluses 

   Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesolev õppevahend vaatleb ülekuulamise kui ühe enamlevinud menetlustoimingu läbiviimise õiguslikke aspekte. Seejuures on vaatluse all mitte ainuüksi ülekuulamise sisulise läbiviimise etapp, vaid ennekõike ülekuulamise ...