Now showing items 88-107 of 165

  • Perekonna taasühinemise õiguse kuritarvitamine : fiktiivabielud ja põlvnemise kohta valeandmete esitamine Euroopa Liidus ja Eestis = Misuse of the right to family reunification : marriages of convenience and false declarations of parenthood in the European Union 

   Kaska, Veronika; Asari, Eva-Maria (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Koondaruandes on toodud ERV esimese temaatilise uuringu peamised tulemused, mis tõstavad esile (liikmes)riikide seas kasvavat muret, et perekonna taasühinemise õigust võidakse kuritarvitada eesmärgiga asuda elama Euroopa ...
  • Piirivalve üldkursus : Toetav õppematerjal õpetajale 

   Teppan, Piret; Liiva, Marek; Tummeleht, Leho (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Õpetajaraamatu koostamise eesmärk on aidata õpetajat piirivalveteemalisi õppetunde ette valmistada ning anda. Õppe ülesehitamisel on järgitud õpilaskeskset käsitlust, kus teadmiste ja oskusteni jõuab õppija eelkõige ...
  • Planeerimisõigus 

   Lass, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Arhitektist autor, olles 1995. aasta 14. juunil jõustunud planeerimis- ja ehitusseaduse ning 1. jaanuaril 2003 jõustunud planeerimisseaduse koostamise üks juhte, on põhirõhu asetanud planeerimisseaduse sisulistele põhjendustele.
  • Poliitiline sõda: lääne kaitse puuduv lüli 

   Häggman, Bertil (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Alates 20. sajandi algusest on riigid välja töötanud uut sõjapidamise viisi. See ei ole sõjaline ning seda on kirjeldatud erinevate terminitega: poliitiline sõda, sõjapidamine uues dimensioonis, psühholoogiline sõda, ...
  • Politsei ja piirivalve üldkursus : Toetav õppematerjal õpetajale 

   Kiviste, Jaak; Teppan, Piret; Rei, Riho; Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Õppematerjali koostamise eesmärk on toetada õpetajat õppematerjali ja meetoditega õpilaste kujundamisel vastutustundlikuks kodanikuks, kellel on teadmised enda kohustustest ja politseiorganisatsiooni rollist ühiskonna ...
  • Politseieetika : teooria ja praktika 

   Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Selle õppematerjali eesmärk on laiendada teadmisi eetikast, moraalist ja väärtustest ning aidata süvendada politseitöö häid tavasid ja kehtivaid väärtusi. Käsitlemist leiavad teemad, mida saab rakendada nii kõigis ...
  • Politseieetika kaasused : töövihik 

   Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Kaasuste kogumikku ajendas mind kirjutama vajadus mitmekesistada kutse-eetika loenguid eluliste näidetega ning soov pakkuda tööd alustavale ametnikule mõtlemisainet ja eetiliste põhimõtete proovile panemise võimalusi. ...
  • Politseigaasid 

   Tooming, Margus (Sisekaitseakadeemia, 1998)
   Käesolevas väljaandes püütakse kergitada saladuskatet sellistelt salapärastelt gaasidelt nagu seda on ärritavad mürkained. Erinevalt tapva toimega sõjagaasidest võib tavakodanik nendega kokku puutuda ka näiteks tänaval. ...
  • Politseikursus : Toetav õppematerjal õpetajale 

   Rei, Riho (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Käesolev õppematerjal aitab sisekaitseõpetajal tunde ette valmistada ja anda. Teemade käsitlemisel on kasuks õpetaja erialaspetsiifilised teadmised Politsei- ja Piirivalveameti tegevusvaldkonnast. Õpetajaraamatut koostades on ...
  • Politseitaktika ja politseioperatsioonide korraldamine 

   Pille, Arvo (Sisekaitseakadeemia, 2000)
   Õppematerjalid tuuakse välja tähtsamad nõuded ja tegevused politseitöös. Selgitatakse politseitaktika tähsust, erinevaid ohte ja riske politseitöös, erinevaid kontrollimise taktikaid ning tutvustatakse teisi teemasid.
  • Politseiteenistusõigus : Teine, muudetud trükk 

   Rikken, Elina (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lisamaks oma panust politseikadettide ja -ametnike uute teadmiste saamisele, valmis õppevahend politseiteenistuse õigusliku regulatsiooni kohta. Politseiteenistusõigus haldusõiguse eriosa ühe ainena annab selle uurijale ...
  • Polügraafitest 

   Huik, Jaan (Sisekaitseakadeemia, 2001)
   Õppevahendis käsitletakse polügraafitesti ajalugu, psühhofüsioloogilisi aluseid, kasutusala maailmas ja metoodikaid. Esitatakse kahe olulisema metoodika - teo teadmise ja võrdlusküsimuste testi põhialuseid. Testitulemuste ...
  • Põlevainete omadused 

   Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Kaasajal on potsntsiaalsete tuleohutusprobleemide lahendamiseks kindlates situatsioonides vajalikud arhitektide, teadlaste, inseneride, põlengutehnoloogide, tuletõrjujate, transpordiametnike jt. ühendatud jõupingutused. ...
  • Praktilised meetmed ebaseadusliku rände vähendamiseks Eestis 

   Maasing, Helina (Sisekaitseakadeemia kirjastus, 2011)
   Uurimus annab ülevaate olemasolevatest lähenemistest, mehhanismidest ja meetmetest, mida kasutatakse Eestis ebaseadusliku rände ennetamiseks, tõkestamiseks ning avastamiseks.
  • Psühholoogia vanglaametnikele : Üldine vanglateenistus 

   Wieczorek, Theo; Racsche, Peter; Monschau, Martina (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesoleva psühholoogia kursuse õppematerjali saksakeelne originaaltekst on koostatud 2004. a ja I osa täiendatud 2006. a Saksamaal Nordrhein-Westfaleni Liidumaa Vanglaametnike koolis Wuppertalis ja avaldatakse autorite ...
  • Putini propagandamasin 

   Van Herpen, Marcel H. (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Kui Venemaa sekkus 2014. aastal Ukrainas, seisis maailm silmitsi Kremli massiivseima ja intensiivseima propagandapealetungiga viimase seitsmekümne aasta jooksul. Vene propagandamasin pani tühisena näima isegi Saddam Husseini, ...
  • Rahvastikuõigus : Teine, muudetud trükk 

   Kopamees, Veiko (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Rahvastikuõigus on tinglik mõiste, millega hõlmatakse kodakondsuse ja välismaalaste õigusliku seisundiga seonduvaid valdkondi, mis oma olemuselt üldjuhul kuuluvad riigiõiguse ja haldusõiguse reglueerimisalasse. Rahvastikuõiguse ...
  • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020 

   Lauren, Ave; Orloff, Barbara; Luik, Eike; Kaljula, Madli; Pajumets, Marion (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Käesolev raport keskendub COVID-19 pandeemia eelsele perioodile ning eelkõige 2019. aastal toimunud arengutele nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Sarnaselt varasematele rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportitele püüab ...
  • Rände- ja varjupaigapoliitika aruanne 2011 – olulised arengusuunad Eestis ja teistes EL liikmesriikides = Migration and asylum policy 2011 - Estonian report 

   Asari, Eva-Maria (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Käesolev aruanne, mis on järjestuselt juba kuues, on ERV raames koostatud 2011. aasta Eesti rände- ja varjupaigapoliitika aruanne, mille eesmärk on anda ülevaade Eesti rände- ja varjupaigapoliitikast - olulisematest ...
  • Rändepoliitika aastaraport 2023 

   Anniste, Kristi; Luik, Eike; Murov, Annika; Orloff, Barbara; Vollmer, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2023-10)
   Raport annab ülevaate 2022. aasta olulisematest tegevussuundadest rände- ja varjupaigavaldkonnas Eestis, teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, EMN vaatlejariikides (Armeenias, Gruusias ja Moldovas) ning Norras. Raportis ...