• Põhja ja Lääne Politseiprefektuuride tööpiirkonnas toimepandud tapmiste ja mõrvade kriminalistikaline iseloomustus 

   Nazarov, Siim (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärk on anda ülevaade lähiaastatel, 2004 kuni 2006, Eestis toime pandud tapmiste kohta. Töö eesmärgiks on samuti muuta kergemaks tapmiste avastamist juhtudel, kui menetlejal on vähe lähteandmeid tapmise ...
  • Politsei ja kohalike omavalitsuste roll ning ülesanded avalikel üritustel ja koosolekutel 

   Laidna, Urmo (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Avaliku ürituse loa menetlemine on erinevates kohalikes omavalitsustes reguleeritud erinevalt. Kehtivates avaliku korra eeskirjades puudub avaliku ürituse ja avaliku korra selge definitsioon. Samuti ei ole seaduse tasandil ...
  • Lõuna Politseiprefektuuri arestimajade talituse arengustrateegia koostamine 

   Hallik, Helmer (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on läbi arengukava koostamise tagada lõuna Politseiprefektuuri arestimajade talituse mõtestatud ja eesmärgipärane arendamine, läbimõeldud ja efektiivne ressursside kasutamine ning hea koostöö väliskeskkonnaga. ...
  • Alaealistele tunnistajatele suunatud tugisüsteem 

   Punak, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Antud töö eesmärgiks on välja selgitada, kuidas aidatakse Eesti õigussüsteemis Tartu näitel lapsi, kes on sattunud õnnetuse või süüteo tunnistajaks. Uuritakse, millist abi osutatakse ja millest tuntakse puudust. Püütakse ...
  • Jälitustoimingud ja nende tegemisel saadud tõendid 

   Aruksaar, Antti (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uuringu teostamiseks on viidud läbi seadusandluse võrdlus kehtiva KrMS ja eelnenud regulatsiooni vahel ehk dokumendi võrdlev analüüs. Lõputöö eesmärgiks on välja tuua muudatused 2004. aasta 1 juulist jõustunud krimina ...
  • Tallinn-Tartu maantee nelja-realiseks ehitamise mõju liiklusõnnetuste vähendamisele 

   Aasma, Ando (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev lõputöö kirjeldab Eesti ühe suurima põhimaantee, T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee olukorda praegusel hetkel. Milline on tee asetus, kurvid, kui suur on liiklustihedus, kui palju ja millist tüüpi liiklusõnnetusi ...
  • E-politsei kui politsei igapäevane abivahend 

   Juhanson, Jaanus (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö käigus kirjeldatakse e-politseid ja selle kasutamist ning muutusi peale e-politsei rakendumist. Eesmärgiks on analüüsida e-politsei mõju politsei töö efektiivsusele, tuua välja e-politsei nõrgad ja tugevad küljed ...
  • Kogukonna hinnang ja ootused piirkonna konstaablile (Rakvere politseiosakonna näitel) 

   Lukas, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärk on uurimismeetodeid kasutades välja selgitada, mida kogukond piirkonnakonstaablitelt ootab (kuidas peaks konstaabel kogukonnaga suhtlema, milline on piirkonna konstaablite vastu usaldus; kas loodetakse ...
  • Röövimiste eeluurimine Kesklinna Politseiosakonnas 

   Kukk, Kaisa (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Etteplaneerimine üldiselt tähendab alalist valmisolekut kindla kuriteoliigi uurimiseks teatud uurimissituatsioonis ning on enamasti tegevusjuhendite vormis, kus tuuakse reageerimisel tegevuste järjekord, politseiametnike ...
  • Tõlke tagamine süüteomenetluses 

   Kivioja, Jaanus (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärk on anda ülevaade tõlget reguleerivatest õigusloovatest aktidest ning praktikas esinevatest probleemidest. Uurimisobjektiks on tõlke probleemistik arvestades ajaolu, et paljudel juhtudel on võimalik ...
  • Peale ärandamist leitud sõiduautode uurimine kriminalistikatehniliste vahendite abil Põhja Politseiprefektuuris 

   Lai, Ragne (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uurimuse eesmärgiks on anda ülevaade mootorsõidukitel esinevatest jälgedest ja asitõenditest, mis võivad olla jäetud autodesse sõidukite omavolilisel kasutamisel kurjategija poolt. Uurida nende jälgede talletamist ...
  • Lühi- ja kokkuleppementlused tänases Eesti kriminaalmenetluses 

   Lugu, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärk on uurida, kas raskete isikuvastaste kuritegude menetlemisel kohaldatavad lihtmenetluste vormid – lühi- ja kokkuleppemenetlused – võimaldavad rakendada kriminaalmenetluse põhimõtteid, mis tagavad ausa ja ...
  • Tapmiste tüpoloogia (Lõuna Politseiprefektuuri näitel) 

   Laine, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade lõuna politseiprefektuuri territooriumil toimepandud tapmistest, võttes aluseks Schneider’i 4-astmelise tüpoloogia ja analüüsida seda koos tapmiste motiivi ja osapoolte sotsiaalsete ...
  • Kognitiivne intervjuu ja selle rakendamine Eesti Politseis 

   Lehtlaan, Allar (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uurimistöö eesmärgiks on anda eestikeelne teoreetiline ülevaade kognitiivsest intervjuust ja selle tehnikatest, samuti uurida selle ülekuulamismeetodi rakendamise võimalusi Eesti Politseis. Uurimismeetodiks on ankeetküsitlus, ...
  • KrMS § 202 rakendamine kui riigi ressursside kokkuhoiumeede 

   Merilo, Mehis (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Nii, nagu sama pudeli kohta võiks öelda ``poolenisti täis``, võiks teine vastu öelda, et pudel on ``poolenisti tühi``. Samas on mõlemal õigus, ehkki nad lähtuvad erinevast perspektiivist. Ka õiguse tõlgendamisel ei ole ...
  • Narkolaborid Eestis 1996-2006 

   Erm, Erich (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uurimistöö meetodiks on empiiriline andmete uurimine, läbitöötlus ja analüüs. Töö eesmärk on anda ülevaade Eestis 10 aasta jooksul avastatud narkolaboritest, nendes toodetud ainetest ning valmistamise meetoditest. Samuti ...
  • Eluruumidest toimepandud varguste kriminalistikaline iseloomustus 

   Djagilev, Marko (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade eluruumidest toimepandud varguste kriminalistikalise iseloomustustuse kohta. Lõputöö üldiseks eesmärgiks on teha panus eestikeelsesse kriminalistika kirjandusse, tutvustades ...
  • Politsei võimekus massirahutustele reageerimisel 

   Ormisson, Sten (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töös uuritakse erinevate Eesti politseiüksuste võimalusi ja taset võrreldes teiste riikide sarnaste politseiüksustega ning antakse ülevaade senistest masside juhtimise kogemustest. Uurimuse eesmärgiks oli selgitada, ...
  • Polügraafi kasutamine luures (USA ja Venemaa näitel) 

   Kirjušetškina, Aleksandra (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesoleva töö uurimisobjektiks on polügraafi kasutamise otstarbekus luures töötavate inimeste usaldusväärsuse hindamiseks. Töö eesmärgiks on käsitleda ja analüüsida polügraafi kasutamist luures Ameerika Ühendriikides ...
  • Organisatsioonikultuuritüübi määramine Ida Politseiprefektuuri Jõhvi ja Narva politseiosakondades 

   Varik, Maarika (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on selgitada välja Ida Politseiprefektuuri Ida-Virumaal asuvate politseiosakondade (Jõhvi, Narva) domineeriv kultuuritüüp ja töötajate poolt soovitud kultuuritüüp ning teha ettepanekud ...