Now showing items 1-5 of 5

  • Keskastmejuhtide karjääriperspektiivid avalikus sektoris 

   Vaino, Maris (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärk on uurida avaliku sektori organisatsioonides töötavate keskastmejuhtide karjääriväljavaateid ning selgitada välja, kui paljud uuritavatest keskastmejuhtidest soovivad siduda oma edasise karjääri juhi ...
  • Keskkonnakaitseinspektorite tööstressi uuring Keskkonnainspektsiooni näitel 

   Kalm, Kristi (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö põhieesmärk on uurida tööstressi Keskkonnainspektsioonis, selgitada välja peamised stressorid ning teha Keskkonnainspektsioonile ettepanekud tööstressi ennetamiseks ja vähendamiseks organisatsioonis. Oma lõputöö ...
  • Organisatsiooniline pühendumus Kaitseministeeriumi näitel 

   Mänd, Mari-Liis (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö uurimisobjektiks on Kaitseministeerium ning sealsete ametnike pühendumus. Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada Kaitseministeeriumi teenistujate pühendumuse profiil ning analüüsida pühendumust mõjutavaid ...
  • Paindlike töövormide rakendamine Eesti avaliku sektori organisatsioonide näitel 

   Promvalds, Elerin (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöös tutvustatakse erinevaid paindlikke töövorme, antud töökorralduse positiivseid ja negatiivseid külgi, selgitatakse otstarbekust ning tuuakse välja selle võimalikud sihtgrupid. Ühtlasi püütakse kirjeldada ühiskonna ...
  • Töökorralduse efektiivsuse uuring sotsiaalministeeriumi näitel 

   Kütt, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö uurimisobjektiks on töökorralduse efektiivsus avaliku sektori asutuses – Sotsiaalministeeriumis. Töö koostamisele ja uuringu läbiviimisele oli ajendiks eelkõige ministeeriumi huvi antud personalijuhtimise valdkonna ...