Now showing items 1-20 of 623

  • Maa maksustamise õiguslikud aspektid ja erisused Eesti Vabariigis 

   Nõupuu, Kristiina (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uurimustöö peamine eesmärk on selgitada maamaksu praegust olukorda Eesti Vabariigis ning selle sobivust ning ajakohasust. Detailsemalt on uuritud ja analüüsitud võimalikke lahendusi ning tulevikusuundi. Selleks on ...
  • Ettevõtte maksevõime ja jätkusuutlikkuse analüüs (AS Harju Elekter näitel) 

   Sildam, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Põhjalikuma uurimuse alla on võetud äritegevusega seotud materiaalse põhivara, eelkõige amortiseeritava põhivara mõju ärikasumile. Eelnevast lähtuvalt on autoripoolne töö eesmärk hinnata 2005 aasta majandusaasta aruande ...
  • Euroopa Ühnduse tollipoliitika vastavus Maailma Kaubandusorganisatsiooni Üldisele Kaubanduse ja Tariifide kokkuleppele 

   Sultanova, Maria (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Diplomitöö eesmärgiks on jõuda selgusele, kas ja kuidas toimib enamsoodustuspõhimõte ning kas seda rikutakse. Töö käigus jõudis autor järelduseni, et vaatamata mitmekülgsele seadusandlusele MFN’i reegleid siiski alati ...
  • Finantsanalüüs Tallinna Kaubamaja näitel 

   Oja, Aire (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on teostada ülevaatlik uurimustöö erinevatest finantsanalüüsi meetoditest ning näiteks valitud ettevõtte majanduslikust seisundist ja maksevõimest. Lisaks sellele on eesmärgiks uurida kuidas ettevõtte ...
  • Tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi COMPLEX eelised ja puudused 

   Võsu, Maarika (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on anda autori poolne hinnang 1. mail 2006. a Eestis rakendunud tollideklaratsioonide töötlemise süsteemile COMPLEX ning analüüsida süsteemi eeliseid ja puuduseid. Lõputöö koosneb kolmest peatükist. ...
  • Ladude haldamine Maksu- ja Tolliametis 

   Buldas, Velda (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö uurimisobjektiks on ladude haldamise hetkeolukord MTAs ja viimaste aastate püüded haldamise olukorda parandada. Autor selgitab lõputöö käigus ladustamise kui protsessi sarnasust kõigi laotüüpide puhul. Ladustamise ...
  • Idapiiri tolliametnike töökorralduse tõhusus ja töötulemuste analüüs aastatel 2005-2006 

   Vares, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärk on uurida probleeme, mis kajastuvad idapiiri tolliametnike töökorralduse tõhususe ja töötulemuste analüüsis. Autor püstitab järgmise hüpoteesi: Töökorralduse muutmisega on vähendatud korruptsioonirisk ning ...
  • Otsese e-kaubanduse maksustamisega seotud probleemid ja võimalikud lahendused 

   Kalme, Janika (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade otsese e-kaubanduse toimimisest, uurida arvuti ja interneti kasutatavust ning potentsiaalset otsese e-kaubanduse turgu Eestis. Uurida, kuidas maksustada interneti teel tellitavast ja ...
  • Majandusaasta aruande kasutamine Maksu- ja Tolliameti töös 

   Mustonen, Inna (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töös on kirjeldatud majandusaasta aruande eesmärki ja kasutajaid ning selle koostisosi. Revidendi käsiraamatu abil on kirjeldatud Maksu- ja Tolliameti kontrolltoiminguid, mis puudutavad majandusaasta aruannet. Töö käigus ...
  • Finantsanalüüs ettevõtete näitel 

   Elias, Pille (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö sisuks on finantsanalüüsi teostamine kolme erineva äriühingu majandustegevuse üle ning hinnangu andmine nende äriühingute tegevusele finantsaruannete analüüsimeetodite kaudu, tuues esile otsustamiseks vajalikud ...
  • Aktsiiskaupade maksumärgistamine ja sellega kaasnevad probleemid 

   Hanimägi, Aigi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Autorit ajendas antud teemal tööd kirjutama asjaolu, et alates 01.07.2006 kehtestati kangele alkoholile maksumärgistamise nõue, mis on kaasa toonud erinevaid probleeme, millele parimaid lahendusi riigi poolt veel otsitakse. ...
  • Kauba ühendusesisese käibe ja kauba ühendusesisese soetamise maksustamine 

   Kampus, Kaja (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on analüüsida kauba ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamise põhimõtteid ning nende kajastamist käibemaksuseaduses. Samuti praktikas kujunenud olukorda, kus kauba ühendusesisene liikumine ei kajastu ...
  • Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooniga seotud probleemid 

   Madison, Monika (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade, milliseid makse ja makseid deklareeritakse tuluja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioonil. Töös antakse ülevaade 2005. ja 2006. aastal ...
  • Järelevalve pankrotis maksumaksja üle 

   Naur, Tiina (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö teema on järelevalve pankrotis maksumaksja üle. Töö määratleb pankrotis maksumaksja. Käsitletakse pankrotis maksumaksja üle järelevalve teostamist ja erilist tähelepanu on pööratud järelevalve osas pankrotihalduri ...
  • Eestit läbiv transiit 

   Part, Andreas (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputööd läbivateks märksõnadeks on transiidi tolliprotseduur, tollitransiidi õigusandlik baas, transiitkaubanduse mahud, transiitkaubanduse kaubagrupid, transiidisektori hetkeolukord, - arengusuunad, -tehnoloogilised ...
  • Muudatused tulumaksuseaduses 2000-2006 ja nende mõju ettevõtete dividendipoliitikale 

   Rosenfeldt, Anu (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uuritavaks probleemiks on dividendide maksustamises toimunud muudatused ning nende mõju ettevõtete dividendipoliitikale. Püstitatud on hüpotees, et dividendide maksustamises toimunud muudatused on avaldanud negatiivset ...
  • Arvevabrikute vastase võitluse tõhustamine Eestis 

   Jakobson, Olavi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö uudsus seisneb selles, et Eestis on arvevabrikute temaatika uurimine nii teoreetilisel kui ka empiirilisel tasemel peaaegu olematu, kuigi nende käibemaksupettuste tõttu jäävad riigieelarvesse laekumata arvestatavad ...
  • Ettevõtte maksevõime hindamine AS Merko Ehitus näitel 

   Kivi, Valeri (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö teemaks on ettevõtte finantsanalüüs, kus keskendutakse ettevõtte maksevõime hindamisele. Lõputöö eesmärgiks on hinnata ASi Merko Ehituse maksevõimet ja välja- pakkuda võimalused maksevõime parandamiseks. AS Merko ...
  • Immateriaalse vara hind ja selle kajastamine finantsarvestuses 

   Klimov, Terje (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö põhieesmärgiks on uurida, kuidas kujuneb firmaväärtus ja selleks on kasutatud 2005.aastal muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendit RTJ 11, mis on viidud kooskõlla uue rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IFRS ...
  • Pilsiveest eraldatud õlide aktsiisiga maksustamine 

   Teder, Meeli (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö käsitleb jäätmekäitluse kõravalproduktina saadud õlide aktsiisiga maksustamist. Käesoleval ajal ei ole jäätmekäitlejad tasunud aktsiisi, kui on turustanud või võtnud oma tegevuses kasutusele jäätmekäitluse ...