Now showing items 1490-1509 of 2107

  • Raamatupidaja vastutus 

   Jurjev, Deili (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö on aktuaalne, sest raamatupidaja vastutuse küsimust reguleeritakse läbi mitmete õigusaktide ning see toob kaasa erisusi ja segadust nii raamatupidamiskohustuslaste kui ka raamatupidajate seas. Probleem seisneb selles, ...
  • Raamatupidamine I 

   Kodasma, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Raamatu esimene on osa on keskendunud raamatupidamise tähtsamatele aspektidele.
  • Raamatupidamine II 

   Kodasma, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Raamatu teine osa on keskendunud ettevõtte raamatupidamisele.
  • Raamatupidamisarvestuse lihtsustamine 

   Kukk, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida raamatupidamisarvestuse lihtsustamist. Lõputöö koosneb kahest peatükist, mis omakorda on jaotatud kaheks alapeatükiks. Uurimismeetoditena kasutatakse kvalitatiivset ja kvantitatiivset ...
  • Raamatupidamise bilanss – finantsseisundi analüüsi allikas (AS Eesti Energia näitel) 

   Drab, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: • vaadelda bilansi olemust, kui finantsaruandluse vormi; • bilansi alusel analüüsida AS Eesti Energia finantsolukorda, kasutades selleks finantsanalüüsi traditsioonilisi meetodeid – vertikaal-, ...
  • Raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldamise vastavus arusaadavuse printsiibile 

   Lõhmus, Stella-Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Viimased muudatused raamatupidamise seadusesse tulenesid direktiivist 2014/95/EL, mille alusel pidid kõik EL liikmesriigid võtma kasutusele alates 01.jaanuar 2017 direktiivis sätestatu, mis teebki lõputöö aktuaalseks. Probleem ...
  • Raamatupidamise sise-eeskirjade olulisus 

   Kukk, Imre (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida raamatupidamise sise-eeskirjade olulisust. Lõputöö koosneb kahest peatükist, mis jagunevad kaheks alapeatükiks. Lõputöö on teoreetiline uurimus, kus kasutatakse püstitatud ülesannete ...
  • Raamatupidamisprogrammidest saadav informatsioon 

   Prigoda, Ksenia (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö on aktuaalne sest, et riik on huvitatud sellest, et esitatud majandusaasta aruanded oleksid korrektselt vormistatud ning andmete sisu oleks seadusega kooskõlas ning vastaks raamatupidamiskohustuslase reaalsele ...
  • Radar : Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri 28/2018 

   Unknown author (Politsei- ja Piirivalveamet, 2018)
  • Radar : Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri 29/2019 

   Unknown author (Politsei- ja Piirivalveamet, 2019)
  • Radar : Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri 30/2019 

   Unknown author (Politsei- ja Piirivalveamet, 2019)
  • Radar : Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri 31/2020 

   Unknown author (Politsei- ja Piirivalveamet, 2020)
  • Radikaliseerumise ja vägivaldse ekstremismi riskinäitajad riskihindamisvahendi komponentidena 

   Raudsepp, Doris (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Uurimuse eesmärk on välja selgitada milliseid riskinäitajaid peab sisaldama radikaliseerumise ja vägivaldse ekstremismi riskihindamisvahend üksikindiviidi tasandil Eestis. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi dokumendianalüüs ...
  • Radioaktiivse kauba veo ohud ja võimalused Eesti piiril 

   Eero, Joonas (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö on aktuaalne, kuna Eestil lasub Euroopa Liidu ääreriigina suurem vastutus Euroopa Liitu siseneva kauba kontrollis. Lisaks on Siseministeeriumi arengukavaga „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020“ määratud Maksu- ...
  • Radioaktiivsete kaupade tollikontrolli probleemid 

   Kuzina, Irina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö uurimisprobleemiks on asjaolu, et tolliametnike töö ja erinevate ametkondade vaheline koostöö kiirgusallika avastamisel piiril ei ole üheselt reguleeritud ning seetõttu võib kannatada MTA poolt läbiviidava ...
  • Raha laenutehingud väljaspool pangasüsteemi Eestis 

   Badõkova, Darja (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema on aktuaalne kuna 2014 aasta novembris kiideti Riigikogus heaks eelnõu, mis kohustab kiirlaenufirmasid finantsinspektsioonist taotlema tegevusluba. Teema on uudne kuna töö koostajale teadaolevalt teostatakse esmakordne ...
  • Rahapesu tõkestamine teatamiskohustusega subjektide tegutsemise tulemusena (Eesti Vabariigi 

   Lindeberg, Stina (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Uurimistöö eesmärk on selgitada, kas RTRTS- ist tulenevad teatamiskohustusega subjektid on seadusega kursis; kas ettevõtted peavad rahapesu kui kuriteo liigi olemasolu Eestis võimalikuks; kas teatamiskohustusega subjektid ...
  • Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete rakendamine pangandussektori näitel 

   Alaküla, Artur (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Uurimisprobleem seisneb rahapesu riskimaandamise hooletuses Eesti pangandussektoris vaatamata kohaliku seaduse kooskõlale rahvusvahelise õigusega, mis soodustab Eesti pankade kasutamist rahapesu kanalitena. Kriminaalse ...
  • Raharingluse kajastus Eesti maksuvõlglaste majandusaasta aruannetes 

   Hansar, Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada Eesti maksuvõlglaste raharingluse kajastus majandusaasta aruannetes. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade juriidilise isiku likviidsemast varast ja raamatupidamiskohustuslase ...
  • Rahvastikuõigus : Teine, muudetud trükk 

   Kopamees, Veiko (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Rahvastikuõigus on tinglik mõiste, millega hõlmatakse kodakondsuse ja välismaalaste õigusliku seisundiga seonduvaid valdkondi, mis oma olemuselt üldjuhul kuuluvad riigiõiguse ja haldusõiguse reglueerimisalasse. Rahvastikuõiguse ...